παρηγγελμένα
Englishman's Concordance
παρηγγελμένα (parēngelmena) — 1 Occurrence

Mark 16:20 V-RPM/P-ANP
GRK: δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ
INT: moreover the these instructions to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page