παραγένωνται
Englishman's Concordance
παραγένωνται (paragenōntai) — 1 Occurrence

Acts 23:35 V-ASM-3P
GRK: κατήγοροί σου παραγένωνται κελεύσας ἐν
NAS: your accusers arrive also,
KJV: are also come. And he commanded
INT: accusers of you might have arrived having commanded in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page