παραγενόμενος
Englishman's Concordance
παραγενόμενος (paragenomenos) — 11 Occurrences

Luke 14:21 V-APM-NMS
GRK: καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος
NAS: And the slave came [back] and reported
KJV: that servant came, and shewed his
INT: And having come the servant

Acts 5:21 V-APM-NMS
GRK: καὶ ἐδίδασκον Παραγενόμενος δὲ ὁ
KJV: the high priest came, and
INT: and were teaching having come moreover the

Acts 5:25 V-APM-NMS
GRK: Παραγενόμενος δέ τις
NAS: But someone came and reported
KJV: Then came one and
INT: having come moreover a certain one

Acts 9:26 V-APM-NMS
GRK: Παραγενόμενος δὲ εἰς
NAS: When he came to Jerusalem,
KJV: And when Saul was come to Jerusalem,
INT: having arrived moreover at

Acts 10:33 V-APM-NMS
GRK: καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος νῦν οὖν
NAS: and you have been kind enough to come. Now
KJV: done that thou art come. Now
INT: well did having come Now therefore

Acts 11:23 V-APM-NMS
GRK: ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν
NAS: Then when he arrived and witnessed
KJV: Who, when he came, and had seen
INT: who having come and having seen

Acts 18:27 V-APM-NMS
GRK: αὐτόν ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ
NAS: to welcome him; and when he had arrived, he greatly
KJV: who, when he was come, helped them
INT: him who having arrived helped much

Acts 23:16 V-APM-NMS
GRK: τὴν ἐνέδραν παραγενόμενος καὶ εἰσελθὼν
NAS: of their ambush, and he came and entered
KJV: of their lying in wait, he went and
INT: the ambush having come near and having entered

Acts 24:24 V-APM-NMS
GRK: ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ
NAS: Felix arrived with Drusilla,
KJV: days, when Felix came with his
INT: days certain having arrived Felix

Acts 28:21 V-APM-NMS
GRK: Ἰουδαίας οὔτε παραγενόμενός τις τῶν
NAS: of the brethren come here and reported
KJV: of the brethren that came shewed
INT: Judea nor having arrived any one of the

Hebrews 9:11 V-APM-NMS
GRK: Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν
NAS: But when Christ appeared [as] a high priest
KJV: Christ being come an high priest
INT: Christ however having appeared as high priest of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page