παρηγγέλλομεν
Englishman's Concordance
παρηγγέλλομεν (parēngellomen) — 1 Occurrence

2 Thessalonians 3:10 V-IIA-1P
GRK: ὑμᾶς τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν ὅτι
NAS: when we were with you, we used to give you this
KJV: you, this we commanded you, that
INT: you this we instructed you that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page