παραγενομένους
Englishman's Concordance
παραγενομένους (paragenomenous) — 1 Occurrence

Luke 22:52 V-APM-AMP
GRK: πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ' αὐτὸν
NAS: and elders who had come against
KJV: the elders, which were come to
INT: to the [ones] having come out against him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page