παραγενομένου
Englishman's Concordance
παραγενομένου (paragenomenou) — 1 Occurrence

Acts 25:7 V-APM-GMS
GRK: παραγενομένου δὲ αὐτοῦ
NAS: After Paul arrived, the Jews
KJV: when he was come, the Jews
INT: having arrived moreover he

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page