παρεγίνοντο
Englishman's Concordance
παρεγίνοντο (pareginonto) — 1 Occurrence

John 3:23 V-IIM-3P
GRK: ἐκεῖ καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο
NAS: there; and [people] were coming and were being baptized--
KJV: and they came, and
INT: there and they were coming and being baptized

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page