Παρεγένετο
Englishman's Concordance
Παρεγένετο (Paregeneto) — 5 Occurrences

Luke 8:19 V-AIM-3S
GRK: Παρεγένετο δὲ πρὸς
NAS: and brothers came to Him, and they were unable
KJV: Then came to him
INT: came moreover to

Luke 11:6 V-AIM-3S
GRK: φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ
NAS: of mine has come to me from a journey,
KJV: in his journey is come to me,
INT: a friend of my is come off a journey

Luke 19:16 V-AIM-3S
GRK: παρεγένετο δὲ ὁ
NAS: The first appeared, saying, Master,
KJV: Then came the first, saying,
INT: came up moreover the

John 8:2 V-AIM-3S
GRK: δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ
NAS: Early in the morning He came again
KJV: early in the morning he came again
INT: moreover again he came into the

2 Timothy 4:16 V-AIM-3S
GRK: οὐδείς μοι παρεγένετο ἀλλὰ πάντες
NAS: no one supported me, but all
INT: no one me stood with but all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page