3854. παραγίνομαι (paraginomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3854. παραγίνομαι (paraginomai) — 37 Occurrences

Matthew 2:1 V-AIM-3P
GRK: ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: from the east arrived in Jerusalem,
KJV: behold, there came wise men
INT: from [the] east arrived at Jerusalem

Matthew 3:1 V-PIM/P-3S
GRK: ΗΜΕΡΑΙΣ ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ
NAS: the Baptist came, preaching
KJV: those days came John the Baptist,
INT: days those comes John the

Matthew 3:13 V-PIM/P-3S
GRK: Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus arrived from Galilee
KJV: Then cometh Jesus from
INT: Then comes Jesus

Mark 14:43 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται ὁ Ἰούδας
NAS: of the twelve, came up accompanied
KJV: yet spake, cometh Judas, one
INT: of him as he is speaking comes up Judas

Luke 7:4 V-APM-NMP
GRK: οἱ δὲ παραγενόμενοι πρὸς τὸν
NAS: When they came to Jesus,
KJV: And when they came to Jesus,
INT: and having come to

Luke 7:20 V-APM-NMP
GRK: παραγενόμενοι δὲ πρὸς
NAS: When the men came to Him, they said,
KJV: When the men were come unto him,
INT: having come moreover to

Luke 8:19 V-AIM-3S
GRK: Παρεγένετο δὲ πρὸς
NAS: and brothers came to Him, and they were unable
KJV: Then came to him
INT: came moreover to

Luke 11:6 V-AIM-3S
GRK: φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ
NAS: of mine has come to me from a journey,
KJV: in his journey is come to me,
INT: a friend of my is come off a journey

Luke 12:51 V-AIM-1S
GRK: ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν
NAS: Do you suppose that I came to grant
KJV: that I am come to give
INT: that peace I came to give on

Luke 14:21 V-APM-NMS
GRK: καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος
NAS: And the slave came [back] and reported
KJV: that servant came, and shewed his
INT: And having come the servant

Luke 19:16 V-AIM-3S
GRK: παρεγένετο δὲ ὁ
NAS: The first appeared, saying, Master,
KJV: Then came the first, saying,
INT: came up moreover the

Luke 22:52 V-APM-AMP
GRK: πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ' αὐτὸν
NAS: and elders who had come against
KJV: the elders, which were come to
INT: to the [ones] having come out against him

John 3:23 V-IIM-3P
GRK: ἐκεῖ καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο
NAS: there; and [people] were coming and were being baptized--
KJV: and they came, and
INT: there and they were coming and being baptized

John 8:2 V-AIM-3S
GRK: δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ
NAS: Early in the morning He came again
KJV: early in the morning he came again
INT: moreover again he came into the

Acts 5:21 V-APM-NMS
GRK: καὶ ἐδίδασκον Παραγενόμενος δὲ ὁ
KJV: the high priest came, and
INT: and were teaching having come moreover the

Acts 5:22 V-APM-NMP
GRK: οἱ δὲ παραγενόμενοι ὑπηρέται οὐχ
NAS: But the officers who came did not find
KJV: when the officers came, and found
INT: moreover having come [the] officers not

Acts 5:25 V-APM-NMS
GRK: Παραγενόμενος δέ τις
NAS: But someone came and reported
KJV: Then came one and
INT: having come moreover a certain one

Acts 9:26 V-APM-NMS
GRK: Παραγενόμενος δὲ εἰς
NAS: When he came to Jerusalem,
KJV: And when Saul was come to Jerusalem,
INT: having arrived moreover at

Acts 9:39 V-APM-AMS
GRK: αὐτοῖς ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς
NAS: and went with them. When he arrived, they brought
KJV: When he was come, they brought him
INT: them whom having arrived they brought into

Acts 10:33 V-APM-NMS
GRK: καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος νῦν οὖν
NAS: and you have been kind enough to come. Now
KJV: done that thou art come. Now
INT: well did having come Now therefore

Acts 11:23 V-APM-NMS
GRK: ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν
NAS: Then when he arrived and witnessed
KJV: Who, when he came, and had seen
INT: who having come and having seen

Acts 13:14 V-AIM-3P
GRK: τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν
NAS: on from Perga, they arrived at Pisidian
KJV: from Perga, they came to Antioch
INT: Perga came to Antioch

Acts 14:27 V-APM-NMP
GRK: Παραγενόμενοι δὲ καὶ
NAS: When they had arrived and gathered
KJV: And when they were come, and
INT: having arrived moreover and

Acts 15:4 V-APM-NMP
GRK: παραγενόμενοι δὲ εἰς
NAS: When they arrived at Jerusalem,
KJV: And when they were come to Jerusalem,
INT: having come moreover to

Acts 17:10 V-APM-NMP
GRK: Βέροιαν οἵτινες παραγενόμενοι εἰς τὴν
NAS: to Berea, and when they arrived, they went
KJV: Berea: who coming [thither] went into
INT: Berea who having arrived into the

Acts 18:27 V-APM-NMS
GRK: αὐτόν ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ
NAS: to welcome him; and when he had arrived, he greatly
KJV: who, when he was come, helped them
INT: him who having arrived helped much

Acts 20:18 V-AIM-3P
GRK: ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν
NAS: And when they had come to him, he said
KJV: And when they were come to him,
INT: when moreover they were come to him

Acts 21:18 V-AIM-3P
GRK: πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι
NAS: and all the elders were present.
KJV: all the elders were present.
INT: all and assembled the elders

Acts 23:16 V-APM-NMS
GRK: τὴν ἐνέδραν παραγενόμενος καὶ εἰσελθὼν
NAS: of their ambush, and he came and entered
KJV: of their lying in wait, he went and
INT: the ambush having come near and having entered

Acts 23:35 V-ASM-3P
GRK: κατήγοροί σου παραγένωνται κελεύσας ἐν
NAS: your accusers arrive also,
KJV: are also come. And he commanded
INT: accusers of you might have arrived having commanded in

Acts 24:17 V-AIM-1S
GRK: ἔθνος μου παρεγενόμην καὶ προσφοράς
NAS: several years I came to bring alms
KJV: many years I came to bring alms
INT: nation of me I arrived and offerings

Acts 24:24 V-APM-NMS
GRK: ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ
NAS: Felix arrived with Drusilla,
KJV: days, when Felix came with his
INT: days certain having arrived Felix

Acts 25:7 V-APM-GMS
GRK: παραγενομένου δὲ αὐτοῦ
NAS: After Paul arrived, the Jews
KJV: when he was come, the Jews
INT: having arrived moreover he

Acts 28:21 V-APM-NMS
GRK: Ἰουδαίας οὔτε παραγενόμενός τις τῶν
NAS: of the brethren come here and reported
KJV: of the brethren that came shewed
INT: Judea nor having arrived any one of the

1 Corinthians 16:3 V-ASM-1S
GRK: ὅταν δὲ παραγένωμαι οὓς ἐὰν
NAS: When I arrive, whomever
KJV: when I come, whomsoever
INT: when moreover I shall have arrived whomever if

2 Timothy 4:16 V-AIM-3S
GRK: οὐδείς μοι παρεγένετο ἀλλὰ πάντες
NAS: no one supported me, but all
INT: no one me stood with but all

Hebrews 9:11 V-APM-NMS
GRK: Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν
NAS: But when Christ appeared [as] a high priest
KJV: Christ being come an high priest
INT: Christ however having appeared as high priest of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page