πάσχα
Englishman's Concordance
πάσχα (pascha) — 29 Occurrences

Matthew 26:2 Aram
GRK: ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται καὶ
NAS: days the Passover is coming,
KJV: is [the feast of] the passover, and
INT: days the passover takes place and

Matthew 26:17 Aram
GRK: φαγεῖν τὸ πάσχα
NAS: for You to eat the Passover?
KJV: for thee to eat the passover?
INT: to eat the passover

Matthew 26:18 Aram
GRK: ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν
NAS: I [am to] keep the Passover at your house with My disciples.'
KJV: I will keep the passover at
INT: I will keep the passover with the

Matthew 26:19 Aram
GRK: ἡτοίμασαν τὸ πάσχα
NAS: them; and they prepared the Passover.
KJV: and they made ready the passover.
INT: prepared the passover

Mark 14:1 Aram
GRK: ΔΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ καὶ τὰ
NAS: Now the Passover and Unleavened
KJV: was [the feast of] the passover, and
INT: moreover the passover and the

Mark 14:12 Aram
GRK: ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον λέγουσιν
NAS: Bread, when the Passover [lamb] was being sacrificed,
KJV: they killed the passover, his
INT: when the Passover lamb they sacrificed say

Mark 14:12 Aram
GRK: φάγῃς τὸ πάσχα
NAS: for You to eat the Passover?
KJV: that thou mayest eat the passover?
INT: you might eat the passover

Mark 14:14 Aram
GRK: ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν
NAS: I may eat the Passover with My disciples?'
KJV: where I shall eat the passover with my
INT: where the passover with the

Mark 14:16 Aram
GRK: ἡτοίμασαν τὸ πάσχα
NAS: them; and they prepared the Passover.
KJV: and they made ready the passover.
INT: they prepared the passover

Luke 2:41 Aram
GRK: ἑορτῇ τοῦ πάσχα
NAS: year at the Feast of the Passover.
KJV: year at the feast of the passover.
INT: feast of the passover

Luke 22:1 Aram
GRK: ἡ λεγομένη Πάσχα
NAS: Bread, which is called the Passover, was approaching.
KJV: which is called the Passover.
INT: which [is] called Passover

Luke 22:7 Aram
GRK: θύεσθαι τὸ πάσχα
NAS: Bread on which the Passover [lamb] had
KJV: when the passover must
INT: to be killed the passover lamb

Luke 22:8 Aram
GRK: ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν
NAS: and prepare the Passover for us, so
KJV: us the passover, that
INT: for us the passover that we might eat [it]

Luke 22:11 Aram
GRK: ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν
NAS: I may eat the Passover with My disciples?'
KJV: where I shall eat the passover with my
INT: where the passover with the

Luke 22:13 Aram
GRK: ἡτοίμασαν τὸ πάσχα
NAS: them; and they prepared the Passover.
KJV: and they made ready the passover.
INT: they prepared the passover

Luke 22:15 Aram
GRK: τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ'
NAS: this Passover with you before
KJV: to eat this passover with you
INT: this passover to eat with

John 2:13 Aram
GRK: ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων
NAS: The Passover of the Jews was near,
KJV: And the Jews' passover was at hand,
INT: was the passover of the Jews

John 2:23 Aram
GRK: ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ
NAS: He was in Jerusalem at the Passover, during
KJV: at the passover, in
INT: at the Passover at the

John 6:4 Aram
GRK: ἐγγὺς τὸ πάσχα ἡ ἑορτὴ
NAS: Now the Passover, the feast
KJV: And the passover, a feast of the Jews,
INT: near the passover the feast

John 11:55 Aram
GRK: ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων
NAS: Now the Passover of the Jews was near,
KJV: the Jews' passover was
INT: near the passover of the Jews

John 11:55 Aram
GRK: πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν
NAS: before the Passover to purify
KJV: before the passover, to
INT: before the passover that they might purify

John 12:1 Aram
GRK: ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς
NAS: before the Passover, came
KJV: days before the passover came to
INT: days the passover came to

John 13:1 Aram
GRK: ΕΟΡΤΗΣ τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ
NAS: the Feast of the Passover, Jesus
KJV: the feast of the passover, when Jesus
INT: feast of the passover knowing

John 18:28 Aram
GRK: φάγωσιν τὸ πάσχα
NAS: but might eat the Passover.
KJV: that they might eat the passover.
INT: they might eat the passover

John 18:39 Aram
GRK: ἐν τῷ πάσχα βούλεσθε οὖν
NAS: someone for you at the Passover; do you wish
KJV: one at the passover: will ye therefore
INT: at the passover wish you therefore

John 19:14 Aram
GRK: παρασκευὴ τοῦ πάσχα ὥρα ἦν
NAS: it was the day of preparation for the Passover; it was about
KJV: the preparation of the passover, and
INT: the day of preparation of the passover [the] hour was

Acts 12:4 Aram
GRK: μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν
NAS: after the Passover to bring
KJV: intending after Easter to bring him
INT: after the passover to bring out him

1 Corinthians 5:7 Aram
GRK: γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη
NAS: For Christ our Passover also
KJV: Christ our passover is sacrificed for
INT: indeed the Passover lamb of us was sacrificed

Hebrews 11:28 Aram
GRK: πεποίηκεν τὸ πάσχα καὶ τὴν
NAS: he kept the Passover and the sprinkling
KJV: he kept the passover, and
INT: he has kept the passover and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page