πάσης
Englishman's Concordance
πάσης (pasēs) — 42 Occurrences

Matthew 23:27 Adj-GFS
GRK: νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας
NAS: bones and all uncleanness.
KJV: [men's] bones, and of all uncleanness.
INT: of [the] dead and of all uncleaness

Luke 5:17 Adj-GFS
GRK: ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς
NAS: had come from every village
KJV: come out of every town of Galilee,
INT: come out of every village

Luke 6:17 Adj-GFS
GRK: λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας
NAS: of people from all Judea
KJV: of people out of all Judaea and
INT: people from all Judea

Luke 12:15 Adj-GFS
GRK: φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας ὅτι
NAS: against every form of greed;
INT: keep yourselves from all covetousness for

Luke 21:35 Adj-GFS
GRK: ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς
NAS: on the face of all the earth.
KJV: on the face of the whole earth.
INT: upon the face of all the earth

John 17:2 Adj-GFS
GRK: αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός ἵνα
NAS: Him authority over all flesh,
KJV: him power over all flesh, that
INT: him authority over all flesh that [of]

Acts 4:29 Adj-GFS
GRK: μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν
NAS: Your word with all confidence,
KJV: that with all boldness
INT: with boldness all to speak the

Acts 8:27 Adj-GFS
GRK: ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης
NAS: was in charge of all her treasure;
KJV: had the charge of all her treasure,
INT: was over all the treasure

Acts 12:11 Adj-GFS
GRK: Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας
NAS: of Herod and from all that the Jewish
KJV: and [from] all the expectation
INT: of Herod and all the expectation

Acts 13:10 Adj-GFS
GRK: δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας υἱὲ
NAS: you enemy of all righteousness,
KJV: and all mischief,
INT: deceit and all craft son

Acts 13:10 Adj-GFS
GRK: διαβόλου ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης οὐ
KJV: [thou] enemy of all righteousness,
INT: of [the] devil enemy of all righteousness not

Acts 17:11 Adj-GFS
GRK: λόγον μετὰ πάσης προθυμίας τὸ
NAS: the word with great eagerness,
KJV: with all readiness of mind,
INT: word with all readiness on the

Acts 19:26 Adj-GFS
GRK: ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς Ἀσίας
NAS: but in almost all of Asia,
KJV: but almost throughout all Asia, this
INT: but almost of all Asia

Acts 20:19 Adj-GFS
GRK: κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ
NAS: the Lord with all humility
KJV: with all humility of mind,
INT: Lord with all humility and

Acts 24:3 Adj-GFS
GRK: Φῆλιξ μετὰ πάσης εὐχαριστίας
NAS: Felix, with all thankfulness.
KJV: Felix, with all thankfulness.
INT: Felix with all thankfulness

Acts 28:31 Adj-GFS
GRK: Χριστοῦ μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως
NAS: Christ with all openness,
KJV: with all confidence,
INT: Christ with all boldness unhinderedly

Romans 15:13 Adj-GFS
GRK: πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ
NAS: fill you with all joy
KJV: fill you with all joy and
INT: may fill you with all joy and

Romans 15:14 Adj-GFS
GRK: ἀγαθωσύνης πεπληρωμένοι πάσης τῆς γνώσεως
NAS: filled with all knowledge
KJV: filled with all knowledge,
INT: of goodness being filled with all knowledge

2 Corinthians 1:3 Adj-GFS
GRK: καὶ θεὸς πάσης παρακλήσεως
NAS: of mercies and God of all comfort,
KJV: and the God of all comfort;
INT: and God of all comfort

Ephesians 1:21 Adj-GFS
GRK: ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ
NAS: far above all rule and authority
KJV: Far above all principality,
INT: above every principality and

Ephesians 4:2 Adj-GFS
GRK: μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ
NAS: with all humility and gentleness,
KJV: With all lowliness and
INT: with all humility and

Ephesians 4:16 Adj-GFS
GRK: συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς
NAS: by what every joint
KJV: by that which every joint
INT: held together by every joint of the

Ephesians 4:19 Adj-GFS
GRK: ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ
NAS: for the practice of every kind of impurity
KJV: to work all uncleanness with
INT: [the] working of uncleaness all with craving

Ephesians 6:18 Adj-GFS
GRK: διὰ πάσης προσευχῆς καὶ
NAS: With all prayer and petition
KJV: always with all prayer and
INT: by all prayer and

Philippians 2:29 Adj-GFS
GRK: κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς καὶ
NAS: in the Lord with all joy,
KJV: the Lord with all gladness; and
INT: [the] Lord with all joy and

Colossians 1:15 Adj-GFS
GRK: ἀοράτου πρωτότοκος πάσης κτίσεως
NAS: God, the firstborn of all creation.
KJV: God, the firstborn of every creature:
INT: invisible [the] firstborn of all creation

Colossians 2:10 Adj-GFS
GRK: ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ
NAS: and He is the head over all rule
KJV: is the head of all principality and
INT: the head of all rule and

1 Timothy 1:15 Adj-GFS
GRK: λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος
NAS: deserving full acceptance,
KJV: and worthy of all acceptation, that
INT: saying and of all acceptance worthy

1 Timothy 3:4 Adj-GFS
GRK: ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος
NAS: under control with all dignity
KJV: subjection with all gravity;
INT: subjection with all dignity

1 Timothy 4:9 Adj-GFS
GRK: λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος
NAS: statement deserving full acceptance.
KJV: and worthy of all acceptation.
INT: saying and of all acceptance worthy

1 Timothy 6:1 Adj-GFS
GRK: ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους
NAS: masters as worthy of all honor so
KJV: masters worthy of all honour, that
INT: own masters of all honor worthy

Titus 2:14 Adj-GFS
GRK: ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ
NAS: for us to redeem us from every lawless deed,
KJV: us from all iniquity, and
INT: us from all lawlessness and

Titus 2:15 Adj-GFS
GRK: ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς μηδείς
NAS: and reprove with all authority.
KJV: rebuke with all authority. Let
INT: convict with all authority No one

Hebrews 6:16 Adj-GFS
GRK: ὀμνύουσιν καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας
NAS: is an end of every dispute.
KJV: [is] to them an end of all strife.
INT: swear and of all their disputes

Hebrews 7:7 Adj-GFS
GRK: χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ
NAS: But without any dispute the lesser
KJV: And without all contradiction the less
INT: apart from moreover all dispute the

Hebrews 9:19 Adj-GFS
GRK: λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ
NAS: For when every commandment
KJV: Moses had spoken every precept to all
INT: Having been spoken for every commandment according to

1 Peter 5:10 Adj-GFS
GRK: δὲ θεὸς πάσης χάριτος ὁ
NAS: the God of all grace,
KJV: But the God of all grace, who
INT: moreover God of all grace the [one]

1 John 1:7 Adj-GFS
GRK: ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας
NAS: His Son cleanses us from all sin.
KJV: us from all sin.
INT: us from every sin

1 John 1:9 Adj-GFS
GRK: ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας
NAS: and to cleanse us from all unrighteousness.
KJV: us from all unrighteousness.
INT: us from all unrighteousness

Revelation 5:9 Adj-GFS
GRK: σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ
NAS: with Your blood [men] from every tribe
KJV: blood out of every kindred, and
INT: of you out of every tribe and

Revelation 7:4 Adj-GFS
GRK: ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν
NAS: sealed from every tribe
KJV: of all the tribes
INT: sealed out of every tribe of [the] sons

Revelation 18:22 Adj-GFS
GRK: πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ
INT: any craftsmen of any craft no

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page