πᾶσι
Englishman's Concordance
πᾶσι (pasi) — 7 Occurrences

Matthew 2:16 Adj-DNP
GRK: καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις
NAS: who were in Bethlehem and all its vicinity,
KJV: and in all the coasts thereof,
INT: and in all the vicinity

Matthew 23:20 Adj-DNP
GRK: καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω
NAS: [both] by the altar and by everything on it.
KJV: and by all things thereon.
INT: and by all things that [are] upon

Luke 16:26 Adj-DNP
GRK: καὶ ἐν πᾶσι τούτοις μεταξὺ
NAS: And besides all this, between
KJV: And beside all this, between
INT: And besides all these things between

Acts 1:19 Adj-DMP
GRK: γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν
NAS: known to all who were living
KJV: known unto all the dwellers
INT: known it became to all those dwelling

Acts 17:25 Adj-DNP
GRK: αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ
NAS: gives to all [people] life
KJV: seeing he giveth to all life, and
INT: himself giving to all life and

Acts 24:14 Adj-DNP
GRK: θεῷ πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ
NAS: believing everything that is in accordance
KJV: believing all things which
INT: God believing all things which throughout

2 Timothy 4:8 Adj-DMP
GRK: ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι
NAS: to me, but also to all who have loved
KJV: only, but unto all them also that love
INT: but also to all who love

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page