πάσῃ
Englishman's Concordance
πάσῃ (pasē) — 45 Occurrences

Matthew 6:29 Adj-DFS
GRK: Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ
NAS: Solomon in all his glory
KJV: Solomon in all his glory
INT: Solomon in all the glory

Mark 16:15 Adj-DFS
GRK: τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει
NAS: and preach the gospel to all creation.
KJV: the gospel to every creature.
INT: the gospel to all the creation

Luke 7:17 Adj-DFS
GRK: αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ περιχώρῳ
NAS: Judea and in all the surrounding district.
KJV: throughout all the region round about.
INT: him and all the region around

Luke 12:27 Adj-DFS
GRK: Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ
NAS: Solomon in all his glory
KJV: that Solomon in all his glory
INT: Solomon in all the glory

John 16:13 Adj-AFS
GRK: τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ οὐ γὰρ
NAS: He will guide you into all the truth;
KJV: you into all truth: for
INT: the truth all not indeed

Acts 1:8 Adj-DFS
GRK: καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ
NAS: in Jerusalem, and in all Judea
KJV: and in all Judaea, and
INT: and in all Judea

Acts 2:43 Adj-DFS
GRK: Ἐγίνετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος
NAS: Everyone kept feeling a sense of awe;
KJV: fear came upon every soul: and
INT: There came moreover upon every soul awe

Acts 5:23 Adj-DFS
GRK: κεκλεισμένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ καὶ
NAS: locked quite securely
KJV: shut with all safety, and
INT: shut with all security and

Acts 7:22 Adj-DFS
GRK: Μωυσῆς ἐν πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων
NAS: was educated in all the learning
KJV: was learned in all the wisdom
INT: Moses in all [the] wisdom of [the] Egyptians

Acts 23:1 Adj-DFS
GRK: ἀδελφοί ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ
NAS: I have lived my life with a perfectly good
KJV: I have lived in all good conscience
INT: brothers I in all conscience good

Romans 1:29 Adj-DFS
GRK: πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ
NAS: being filled with all unrighteousness,
KJV: Being filled with all unrighteousness,
INT: being filled with all unrighteousness wickedness

Romans 9:17 Adj-DFS
GRK: μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ
NAS: THROUGHOUT THE WHOLE EARTH.
KJV: throughout all the earth.
INT: of me in all the earth

1 Corinthians 1:5 Adj-DFS
GRK: λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει
NAS: speech and all knowledge,
KJV: utterance, and [in] all knowledge;
INT: talk and all knowledge

1 Corinthians 4:17 Adj-DFS
GRK: πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω
NAS: as I teach everywhere in every church.
KJV: every where in every church.
INT: everywhere in every church I teach

2 Corinthians 1:4 Adj-DFS
GRK: ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει
NAS: who comforts us in all our affliction
KJV: us in all our tribulation,
INT: us in all the tribulation

2 Corinthians 1:4 Adj-DFS
GRK: τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει διὰ
NAS: those who are in any affliction
KJV: them which are in any trouble,
INT: those in every tribulation through

2 Corinthians 7:4 Adj-DFS
GRK: χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει
NAS: with joy in all our affliction.
KJV: joyful in all our tribulation.
INT: with joy at all the tribulation

2 Corinthians 8:7 Adj-DFS
GRK: γνώσει καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ
NAS: and knowledge and in all earnestness
KJV: knowledge, and [in] all diligence, and
INT: knowledge and all earnestness and

2 Corinthians 12:12 Adj-DFS
GRK: ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ σημείοις
NAS: among you with all perseverance,
KJV: you in all patience, in
INT: you in all perseverance signs

Ephesians 1:3 Adj-DFS
GRK: ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ
NAS: who has blessed us with every spiritual
KJV: us with all spiritual blessings
INT: us with every blessing spiritual

Ephesians 1:8 Adj-DFS
GRK: ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ
NAS: He lavished on us. In all wisdom
KJV: us in all wisdom and
INT: us in all wisdom and

Ephesians 4:31 Adj-DFS
GRK: ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ
NAS: from you, along with all malice.
KJV: you, with all malice:
INT: you with all malice

Ephesians 5:9 Adj-DFS
GRK: φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ
NAS: of the Light [consists] in all goodness
KJV: of the Spirit [is] in all goodness and
INT: light [is] in all goodness and

Ephesians 6:18 Adj-DFS
GRK: ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ
NAS: be on the alert with all perseverance
KJV: supplication for all saints;
INT: watching with all perserverance and

Philippians 1:3 Adj-DFS
GRK: μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ
NAS: my God in all my remembrance
KJV: God upon every remembrance of you,
INT: of me on every remembrance

Philippians 1:4 Adj-DFS
GRK: πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου
NAS: with joy in my every prayer
KJV: Always in every prayer of mine
INT: always in every supplication of me

Philippians 1:9 Adj-DFS
GRK: ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει
NAS: in real knowledge and all discernment,
KJV: knowledge and [in] all judgment;
INT: knowledge and all discernment

Philippians 1:20 Adj-DFS
GRK: ἀλλ' ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς
NAS: in anything, but [that] with all boldness,
KJV: but [that] with all boldness, as
INT: but in all boldness as

Colossians 1:9 Adj-DFS
GRK: αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ
NAS: of His will in all spiritual
KJV: will in all wisdom and
INT: of him in all wisdom and

Colossians 1:11 Adj-DFS
GRK: ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι
NAS: strengthened with all power, according
KJV: with all might,
INT: with all power being strengthened

Colossians 1:23 Adj-DFS
GRK: κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ
NAS: which was proclaimed in all creation
KJV: to every creature
INT: having been proclaimed in all creation

Colossians 1:28 Adj-DFS
GRK: ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ ἵνα
NAS: every man with all wisdom, so
KJV: man in all wisdom; that
INT: man in all wisdom that

Colossians 3:16 Adj-DFS
GRK: πλουσίως ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες
NAS: within you, with all wisdom
KJV: richly in all wisdom; teaching
INT: richly in all wisdom teaching

1 Thessalonians 3:7 Adj-DFS
GRK: ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ ἀνάγκῃ
NAS: brethren, in all our distress
KJV: you in all our affliction
INT: you in all the distress

1 Thessalonians 3:9 Adj-DFS
GRK: ὑμῶν ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ
NAS: for you in return for all the joy
KJV: you, for all the joy wherewith
INT: you for all the joy

2 Thessalonians 2:9 Adj-DFS
GRK: Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ
NAS: of Satan, with all power
KJV: of Satan with all power and
INT: of Satan in every power and

2 Thessalonians 2:10 Adj-DFS
GRK: καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας
NAS: and with all the deception
KJV: with all deceivableness
INT: and in every deceit of unrighteousness

2 Thessalonians 3:17 Adj-DFS
GRK: σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ οὕτως
NAS: is a distinguishing mark in every letter;
KJV: the token in every epistle: so
INT: [the] sign in every letter so

1 Timothy 2:2 Adj-DFS
GRK: διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ
NAS: life in all godliness
KJV: life in all godliness and
INT: we might lead in all godliness and

1 Timothy 2:11 Adj-DFS
GRK: μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ
NAS: receive instruction with entire submissiveness.
KJV: silence with all subjection.
INT: let learn in all submissiveness

1 Timothy 5:2 Adj-DFS
GRK: ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ
NAS: women as sisters, in all purity.
KJV: sisters, with all purity.
INT: sisters with all purity

2 Timothy 4:2 Adj-DFS
GRK: παρακάλεσον ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ
NAS: exhort, with great patience
KJV: exhort with all longsuffering and
INT: exhort with all patience and

1 Peter 1:15 Adj-DFS
GRK: ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε
NAS: also in all [your] behavior;
KJV: holy in all manner of conversation;
INT: holy in all [your] conduct be you

1 Peter 2:13 Adj-DFS
GRK: Ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει
NAS: sake to every human
KJV: Submit yourselves to every ordinance
INT: Be in subjection to every human institution

Revelation 11:6 Adj-DFS
GRK: γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις
NAS: the earth with every plague,
KJV: the earth with all plagues,
INT: earth with every plague as often as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page