πᾶσιν
Englishman's Concordance
πᾶσιν (pasin) — 81 Occurrences

Matthew 5:15 Adj-DMP
GRK: καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν
NAS: and it gives light to all who are in the house.
KJV: it giveth light unto all that are in
INT: and it shines for all who [are] in

Matthew 24:14 Adj-DNP
GRK: εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν
NAS: as a testimony to all the nations,
KJV: for a witness unto all nations; and
INT: for a testimony to all the nations

Matthew 24:47 Adj-DNP
GRK: ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν
NAS: to you that he will put him in charge of all his possessions.
KJV: ruler over all his goods.
INT: that over all the possessions

Mark 6:41 Adj-DMP
GRK: ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν
NAS: up the two fish among them all.
KJV: fishes divided he among them all.
INT: fish he divided among all

Mark 11:17 Adj-DNP
GRK: προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν
NAS: OF PRAYER FOR ALL THE NATIONS?
KJV: shall be called of all nations
INT: of prayer will be called for all the nations

Mark 13:37 Adj-DMP
GRK: ὑμῖν λέγω πᾶσιν λέγω γρηγορεῖτε
NAS: to you I say to all, Be on the alert!'
KJV: unto you I say unto all, Watch.
INT: to you I say to all I say Watch

Luke 1:3 Adj-DNP
GRK: παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς
NAS: having investigated everything carefully
KJV: understanding of all things from the very first,
INT: having been acquainted from the first will all things carefully with method

Luke 2:20 Adj-DNP
GRK: θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν
NAS: God for all that they had heard
KJV: for all the things that
INT: God for all things which they had heard

Luke 2:38 Adj-DMP
GRK: περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις
NAS: and continued to speak of Him to all those
KJV: him to all them that looked
INT: concerning him to all those waiting for

Luke 3:16 Adj-DMP
GRK: ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης
NAS: and said to them all, As for me, I baptize
INT: answered saying [to] all John

Luke 3:20 Adj-DNP
GRK: τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν καὶ κατέκλεισεν
NAS: added this to them all: he locked John
KJV: this above all, that he shut up
INT: this to all also he locked up

Luke 9:43 Adj-DNP
GRK: θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίει
NAS: was marveling at all that He was doing,
KJV: every one at all things which Jesus
INT: were wondering at all which he did

Luke 9:48 Adj-DMP
GRK: μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων
NAS: among all of you, this
KJV: among you all, the same shall be
INT: least among all you is

Luke 12:44 Adj-DNP
GRK: ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν
NAS: to you that he will put him in charge of all his possessions.
KJV: ruler over all that he hath.
INT: that over all the possessions

Luke 13:17 Adj-DNP
GRK: ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις
NAS: over all the glorious things
KJV: for all the glorious things
INT: were rejoicing at all the glorious things

Luke 14:33 Adj-DNP
GRK: οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ
NAS: does not give up all his own
KJV: not all that he hath,
INT: not does take leave of all that he himself

Luke 24:9 Adj-DMP
GRK: ἕνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς
NAS: to the eleven and to all the rest.
KJV: unto the eleven, and to all the rest.
INT: eleven and to all the rest

Luke 24:21 Adj-DNP
GRK: καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην
NAS: besides all this,
KJV: and beside all this, to day
INT: also with all these things third

Luke 24:25 Adj-DNP
GRK: πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν
NAS: to believe in all that the prophets
KJV: to believe all that
INT: to believe in all which spoke

Acts 2:39 Adj-DMP
GRK: ὑμῶν καὶ πᾶσιν τοῖς εἰς
NAS: is for you and your children and for all who
KJV: and to all that are afar off,
INT: of you and to all those at

Acts 2:45 Adj-DMP
GRK: διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν καθότι ἄν
NAS: and were sharing them with all, as anyone
KJV: parted them to all [men], as every man
INT: divided them to all as anyhow

Acts 4:10 Adj-DMP
GRK: γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ
NAS: let it be known to all of you and to all
KJV: known unto you all, and to all
INT: known be it to all you and

Acts 4:16 Adj-DMP
GRK: δι' αὐτῶν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν
NAS: them is apparent to all who live
KJV: [is] manifest to all them that dwell
INT: through them to all those inhabiting

Acts 15:3 Adj-DMP
GRK: χαρὰν μεγάλην πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς
NAS: great joy to all the brethren.
KJV: great joy unto all the brethren.
INT: joy great to all the brothers

Acts 16:32 Adj-DMP
GRK: κυρίου σὺν πᾶσιν τοῖς ἐν
NAS: to him together with all who
KJV: and to all that were in
INT: Lord to all those in

Acts 17:31 Adj-DMP
GRK: πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν
NAS: proof to all men by raising
KJV: assurance unto all [men], in that he hath raised
INT: proof having given to all [in] having raised him

Acts 19:17 Adj-DMP
GRK: ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοις τε
NAS: became known to all, both Jews
KJV: was known to all the Jews and
INT: became known to all Jews both

Acts 20:32 Adj-DMP
GRK: τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν
NAS: among all those
KJV: among all them which are sanctified.
INT: the sanctified all

Acts 20:36 Adj-DMP
GRK: αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο
NAS: down and prayed with them all.
KJV: with them all.
INT: of him with all them he prayed

Acts 24:5 Adj-DMP
GRK: κινοῦντα στάσεις πᾶσιν τοῖς Ἰουδαίοις
NAS: up dissension among all the Jews
KJV: of sedition among all the Jews
INT: moving insurrection among all the Jews

Romans 1:5 Adj-DNP
GRK: πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν
NAS: among all the Gentiles
KJV: to the faith among all nations, for
INT: of faith among all the Gentiles

Romans 1:7 Adj-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς οὖσιν
NAS: to all who are beloved of God
KJV: To all that be in
INT: to all those who are

Romans 8:37 Adj-DNP
GRK: ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ
NAS: But in all these things
KJV: in all these things
INT: in these things all we more than overcome through

Romans 13:7 Adj-DMP
GRK: ἀπόδοτε πᾶσιν τὰς ὀφειλάς
NAS: Render to all what is due them: tax
KJV: therefore to all their dues:
INT: give to all their dues

1 Corinthians 1:2 Adj-DMP
GRK: ἁγίοις σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις
NAS: by calling, with all who in every
KJV: [to be] saints, with all that in every
INT: saints with all those calling on

1 Corinthians 8:7 Adj-DMP
GRK: οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις
NAS: However not all men have this
KJV: in every man that knowledge:
INT: not in all [is] this knowledge

1 Corinthians 9:19 Adj-DMP
GRK: ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα
NAS: a slave to all, so
KJV: servant unto all, that
INT: from all to all myself I became servant

1 Corinthians 9:22 Adj-DMP
GRK: κερδήσω τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα
NAS: I have become all things to all men,
KJV: I am made all things to all
INT: I might gain these things all I have become to all

1 Corinthians 10:33 Adj-DNP
GRK: κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω μὴ
NAS: all men in all things, not seeking
KJV: all [men] in all [things], not
INT: I also all in all things please not

1 Corinthians 12:6 Adj-DNP
GRK: πάντα ἐν πᾶσιν
NAS: who works all things in all [persons].
KJV: all in all.
INT: all things in all

1 Corinthians 15:7 Adj-DMP
GRK: τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν
NAS: to James, then to all the apostles;
KJV: of James; then of all the apostles.
INT: to the apostles all

1 Corinthians 15:28 Adj-DNP
GRK: πάντα ἐν πᾶσιν
NAS: all things to Him, so
KJV: all in all.
INT: all in all

2 Corinthians 1:1 Adj-DMP
GRK: τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν
NAS: which is at Corinth with all the saints
KJV: Corinth, with all the saints which
INT: the saints all who are

2 Corinthians 11:6 Adj-DNP
GRK: φανερώσαντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς
NAS: in every way we have made [this] evident
INT: having made manifest in all things to you

2 Corinthians 13:2 Adj-DMP
GRK: τοῖς λοιποῖς πᾶσιν ὅτι ἐὰν
NAS: who have sinned in the past and to all the rest
KJV: and to all other,
INT: to the rest all that if

Galatians 3:10 Adj-DNP
GRK: οὐκ ἐμμένει πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις
NAS: DOES NOT ABIDE BY ALL THINGS WRITTEN
KJV: not in all things which are written
INT: not does continue all things which have been written

Galatians 6:6 Adj-DNP
GRK: κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς
NAS: is to share all good things
KJV: in all good things.
INT: teaches in all good things

Ephesians 1:23 Adj-DNP
GRK: πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου
NAS: of Him who fills all in all.
KJV: all in all.
INT: all things in all fills

Ephesians 3:18 Adj-DMP
GRK: καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις
NAS: to comprehend with all the saints
KJV: to comprehend with all saints what
INT: to apprehend with all the saints

Ephesians 4:6 Adj-DMP
GRK: καὶ ἐν πᾶσιν
NAS: and through all and in all.
KJV: in you all.
INT: and in all

Ephesians 6:16 Adj-DNP
GRK: ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν
NAS: in addition to all, taking
KJV: Above all, taking the shield
INT: besides all having taken up the

Philippians 1:1 Adj-DMP
GRK: Χριστοῦ Ἰησοῦ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις
NAS: Jesus, To all the saints
KJV: of Jesus Christ, to all the saints in
INT: of Christ Jesus to all the saints

Philippians 1:13 Adj-DMP
GRK: τοῖς λοιποῖς πᾶσιν
NAS: praetorian guard and to everyone else,
KJV: the palace, and in all other [places];
INT: to the rest all

Philippians 1:25 Adj-DMP
GRK: καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς
NAS: and continue with you all for your progress
KJV: continue with you all for your
INT: and continue with all you for

Philippians 2:17 Adj-DMP
GRK: καὶ συνχαίρω πᾶσιν ὑμῖν
NAS: and share my joy with you all.
KJV: rejoice with you all.
INT: and rejoice with all you

Philippians 4:5 Adj-DMP
GRK: ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις ὁ
NAS: [spirit] be known to all men.
KJV: be known unto all men.
INT: of you let be known to all men The

Philippians 4:12 Adj-DMP
GRK: καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι καὶ
NAS: in any and every circumstance
INT: and in all things I am initiated and

Colossians 1:18 Adj-DNP
GRK: γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων
NAS: to have first place in everything.
KJV: that in all [things] he might have
INT: might be in all things he holding the first place

Colossians 3:11 Adj-DNP
GRK: καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός
NAS: but Christ is all, and in all.
KJV: and in all.
INT: and in all [is] Christ

Colossians 3:14 Adj-DNP
GRK: ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις
NAS: Beyond all these things [put on] love,
KJV: above all these things
INT: beyond all moreover these

1 Thessalonians 1:7 Adj-DMP
GRK: ὑμᾶς τύπον πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν
NAS: an example to all the believers
KJV: were ensamples to all that believe in
INT: you an example to all those believing

1 Thessalonians 2:15 Adj-DMP
GRK: ἀρεσκόντων καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων
NAS: to God, but hostile to all men,
KJV: and are contrary to all men:
INT: do please and all to men [are] contrary

1 Thessalonians 5:27 Adj-DMP
GRK: τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς
NAS: letter read to all the brethren.
KJV: be read unto all the holy
INT: the letter to all the brothers

2 Thessalonians 1:4 Adj-DMP
GRK: πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς
NAS: and faith in the midst of all your persecutions
KJV: faith in all your persecutions
INT: faith in all the persecutions

2 Thessalonians 1:10 Adj-DMP
GRK: θαυμασθῆναι ἐν πᾶσιν τοῖς πιστεύσασιν
NAS: at among all who have believed--
KJV: in all them that believe
INT: to be marveled at in all the [ones] having believed

1 Timothy 3:11 Adj-DNP
GRK: πιστὰς ἐν πᾶσιν
NAS: but temperate, faithful in all things.
KJV: faithful in all things.
INT: faithful in all things

1 Timothy 4:15 Adj-DMP
GRK: φανερὰ ᾖ πᾶσιν
NAS: will be evident to all.
KJV: appear to all.
INT: manifest might be to all

2 Timothy 2:7 Adj-DNP
GRK: σύνεσιν ἐν πᾶσιν
NAS: you understanding in everything.
KJV: understanding in all things.
INT: understanding in all things

2 Timothy 3:9 Adj-DMP
GRK: ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν ὡς καὶ
NAS: will be obvious to all, just
KJV: manifest unto all [men], as
INT: fully manifest will be to all as also

2 Timothy 4:5 Adj-DNP
GRK: νῆφε ἐν πᾶσιν κακοπάθησον ἔργον
NAS: But you, be sober in all things, endure hardship,
KJV: in all things, endure afflictions,
INT: be sober in all things endure afflictions [the] work

Titus 2:9 Adj-DNP
GRK: ὑποτάσσεσθαι ἐν πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι
NAS: masters in everything, to be well-pleasing,
KJV: in all [things]; not
INT: to be subject in everything well-pleasing to be

Titus 2:10 Adj-DNP
GRK: κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν
NAS: of God our Savior in every respect.
KJV: Saviour in all things.
INT: they might adorn in all things

Titus 2:11 Adj-DMP
GRK: θεοῦ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις
NAS: bringing salvation to all men,
KJV: hath appeared to all men,
INT: of God brings salvation for all men

Hebrews 5:9 Adj-DMP
GRK: τελειωθεὶς ἐγένετο πᾶσιν τοῖς ὑπακούουσιν
NAS: He became to all those
KJV: salvation unto all them that obey
INT: having been perfected became to all those who obey

Hebrews 13:4 Adj-DNP
GRK: γάμος ἐν πᾶσιν καὶ ἡ
NAS: among all, and the [marriage] bed
KJV: [is] honourable in all, and the bed
INT: marriage [be held] in every [way] and the

Hebrews 13:18 Adj-DNP
GRK: ἔχομεν ἐν πᾶσιν καλῶς θέλοντες
NAS: ourselves honorably in all things.
KJV: in all things willing
INT: we have in all things well wishing

James 1:5 Adj-DMP
GRK: διδόντος θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς καὶ
NAS: who gives to all generously
KJV: that giveth to all [men] liberally,
INT: gives God to all freely and

1 Peter 4:11 Adj-DNP
GRK: ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ
NAS: so that in all things God
KJV: in all things may be glorified
INT: that in all things might be glorified

1 Peter 5:14 Adj-DMP
GRK: Εἰρήνη ὑμῖν πᾶσιν τοῖς ἐν
NAS: Peace be to you all who
KJV: [be] with you all that are in
INT: Peace [be] with you all who [are] in

Revelation 19:17 Adj-DNP
GRK: μεγάλῃ λέγων πᾶσιν τοῖς ὀρνέοις
NAS: saying to all the birds
KJV: saying to all the fowls
INT: loud saying to all the birds

Revelation 21:8 Adj-DMP
GRK: εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν
NAS: and idolaters and all liars,
KJV: and all liars,
INT: idolaters and all liars

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page