πᾶσα
Englishman's Concordance
πᾶσα (pasa) — 47 Occurrences

Matthew 2:3 Adj-NFS
GRK: ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἰεροσόλυμα μετ'
NAS: [this], he was troubled, and all Jerusalem
KJV: and all Jerusalem
INT: he was troubled and all Jerusalem with

Matthew 3:5 Adj-NFS
GRK: Ἰεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία
NAS: was going out to him, and all Judea
KJV: Jerusalem, and all Judaea, and
INT: Jerusalem and all Judea

Matthew 3:5 Adj-NFS
GRK: Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος
NAS: Judea and all the district around
KJV: and all the region round about
INT: Judea and all the region around

Matthew 8:32 Adj-NFS
GRK: ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη
NAS: into the swine, and the whole herd
KJV: and, behold, the whole herd of swine
INT: behold rushed all the herd

Matthew 8:34 Adj-NFS
GRK: καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις
NAS: And behold, the whole city came
KJV: And, behold, the whole city came out
INT: And behold all the city

Matthew 12:25 Adj-NFS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα
NAS: Jesus said to them, Any kingdom
KJV: unto them, Every kingdom
INT: he said to them Every kingdom having divided

Matthew 12:25 Adj-NFS
GRK: ἐρημοῦται καὶ πᾶσα πόλις ἢ
NAS: itself is laid waste; and any city or
KJV: and every city
INT: is brought to desolation and every city or

Matthew 12:31 Adj-NFS
GRK: λέγω ὑμῖν πᾶσα ἁμαρτία καὶ
NAS: I say to you, any sin
KJV: I say unto you, All manner of sin and
INT: I say to you Every sin and

Matthew 15:13 Adj-NFS
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν Πᾶσα φυτεία ἣν
NAS: and said, Every plant
KJV: and said, Every plant,
INT: having answered he said Every plant which

Matthew 21:10 Adj-NFS
GRK: Ἰεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις
NAS: Jerusalem, all the city
KJV: Jerusalem, all the city
INT: Jerusalem was moved all the city

Matthew 24:22 Adj-NFS
GRK: ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ διὰ
KJV: there should no flesh be saved:
INT: anyhow there would have been saved any body because of

Matthew 28:18 Adj-NFS
GRK: Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν
NAS: to them, saying, All authority
KJV: unto them, saying, All power is given
INT: Has been given to me all authority in

Mark 1:5 Adj-NFS
GRK: πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία
NAS: And all the country of Judea
KJV: unto him all the land of Judaea,
INT: to him all the of Judea

Mark 9:49 Adj-NFS
GRK: ἁλισθήσεται καὶ πᾶσα θυσία ἀλὶ
KJV: and every sacrifice
INT: will be salted and every sacrifice with salt

Mark 13:20 Adj-NFS
GRK: ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ ἀλλὰ
INT: anyhow there would have been saved any flesh but

Luke 3:5 Adj-NFS
GRK: πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται
NAS: EVERY RAVINE WILL BE FILLED,
KJV: Every valley shall be
INT: Every valley will be filled up

Luke 3:6 Adj-NFS
GRK: καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ
NAS: AND ALL FLESH WILL SEE
KJV: And all flesh shall see
INT: and will see all flesh the

Luke 4:7 Adj-NFS
GRK: ἔσται σοῦ πᾶσα
NAS: before me, it shall all be Yours.
KJV: wilt worship me, all shall be thine.
INT: will be yours all things

Luke 11:17 Adj-NFS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα βασιλεία ἐφ'
NAS: and said to them, Any kingdom
KJV: said unto them, Every kingdom divided
INT: said to them Every kingdom against

Acts 3:23 Adj-NFS
GRK: ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις
NAS: And it will be that every soul
KJV: it shall come to pass, [that] every soul,
INT: it will be [that] moreover every soul which

Acts 13:44 Adj-NFS
GRK: σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις
NAS: nearly the whole city
KJV: came almost the whole city together
INT: Sabbath almost all the city

Acts 27:20 Adj-NFS
GRK: περιῃρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα τοῦ σώζεσθαι
NAS: [us], from then on all hope
KJV: tempest lay on [us], all hope that we
INT: was taken away hope all the of our being saved

Romans 3:20 Adj-NFS
GRK: οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον
KJV: there shall no flesh
INT: not will be justified any flesh before

Romans 8:22 Adj-NFS
GRK: γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις
NAS: For we know that the whole creation
KJV: that the whole creation
INT: indeed that all the creation

Romans 13:1 Adj-NFS
GRK: Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις
NAS: Every person is to be in subjection
KJV: Let every soul be subject
INT: Every soul to authorities

Romans 14:11 Adj-NFS
GRK: γόνυ καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται
NAS: SHALL BOW TO ME, AND EVERY TONGUE
KJV: to me, and every tongue shall confess
INT: knee and every tongue will confess

1 Corinthians 1:29 Adj-NFS
GRK: μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον
INT: not might boast all flesh before

1 Corinthians 11:5 Adj-NFS
GRK: πᾶσα δὲ γυνὴ
NAS: But every woman who has her head
KJV: But every woman that prayeth
INT: every moreover woman

1 Corinthians 15:39 Adj-NFS
GRK: οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ
NAS: All flesh is not the same
KJV: All flesh [is] not
INT: Not all flesh [is] the

Galatians 2:16 Adj-NFS
GRK: οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ
INT: not will be justified any flesh

Ephesians 2:21 Adj-NFS
GRK: ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη
NAS: in whom the whole building,
KJV: whom all the building
INT: in whom the whole building fitted together

Ephesians 3:15 Adj-NFS
GRK: ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν
NAS: from whom every family in heaven
KJV: Of whom the whole family in
INT: of whom every family in

Ephesians 4:31 Adj-NFS
GRK: πᾶσα πικρία καὶ
NAS: Let all bitterness and wrath
KJV: Let all bitterness, and
INT: All bitterness and

Ephesians 5:3 Adj-NFS
GRK: καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα ἢ πλεονεξία
NAS: But immorality or any impurity or
KJV: fornication, and all uncleanness, or
INT: and uncleanness all or covetousness

Philippians 2:11 Adj-NFS
GRK: καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται
NAS: and that every tongue will confess
KJV: And [that] every tongue should confess
INT: and every tongue should confess

2 Timothy 3:16 Adj-NFS
GRK: πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος
NAS: All Scripture is inspired by God
KJV: All scripture
INT: Every Scripture [is] God-breathed

Hebrews 2:2 Adj-NFS
GRK: βέβαιος καὶ πᾶσα παράβασις καὶ
NAS: unalterable, and every transgression
KJV: stedfast, and every transgression and
INT: confirmed and every transgression and

Hebrews 12:11 Adj-NFS
GRK: πᾶσα δὲ παιδεία
NAS: All discipline for the moment
KJV: Now no chastening for
INT: all moreover discipline

James 1:17 Adj-NFS
GRK: πᾶσα δόσις ἀγαθὴ
NAS: Every good thing given
KJV: Every good gift
INT: Every act of giving good

James 3:7 Adj-NFS
GRK: πᾶσα γὰρ φύσις
NAS: For every species of beasts
KJV: For every kind of beasts,
INT: every indeed species

James 4:16 Adj-NFS
GRK: ἀλαζονείαις ὑμῶν πᾶσα καύχησις τοιαύτη
NAS: in your arrogance; all such
KJV: your boastings: all such rejoicing
INT: arrogance of you all boasting such

1 Peter 1:24 Adj-NFS
GRK: διότι πᾶσα σὰρξ ὡς
NAS: For, ALL FLESH IS LIKE
KJV: For all flesh [is] as
INT: Because all flesh [is] as

1 Peter 1:24 Adj-NFS
GRK: χόρτος καὶ πᾶσα δόξα αὐτῆς
NAS: IS LIKE GRASS, AND ALL ITS GLORY LIKE
KJV: grass, and all the glory of man
INT: grass and all [the] glory of it

2 Peter 1:20 Adj-NFS
GRK: γινώσκοντες ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς
NAS: first of all, that no prophecy
INT: knowing that any prophecy of Scripture

1 John 5:17 Adj-NFS
GRK: πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία
NAS: All unrighteousness is sin,
KJV: All unrighteousness is
INT: Every unrighteousness sin

Revelation 16:3 Adj-NFS
GRK: νεκροῦ καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῆς
NAS: [that] of a dead man; and every living
KJV: of a dead [man]: and every living soul
INT: of [one] dead and every soul living

Revelation 16:20 Adj-NFS
GRK: καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν
NAS: And every island fled away,
KJV: And every island fled away,
INT: And every island fled

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page