1189. δέομαι (deomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1189. δέομαι (deomai) — 22 Occurrences

Matthew 9:38 V-AMP-2P
GRK: δεήθητε οὖν τοῦ
NAS: Therefore beseech the Lord
KJV: Pray ye therefore the Lord
INT: pray earnestly to therefore the

Luke 5:12 V-AIP-3S
GRK: ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων
NAS: on his face and implored Him, saying,
KJV: [his] face, and besought him,
INT: upon [his] face he begged him saying

Luke 8:28 V-PIM/P-1S
GRK: τοῦ ὑψίστου δέομαί σου μή
NAS: God? I beg You, do not torment
KJV: most high? I beseech thee,
INT: the Most High I implore of you not

Luke 8:38 V-IIM/P-3S
GRK: ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ
NAS: had gone out was begging Him that he might accompany
KJV: were departed besought him
INT: was begging moreover him

Luke 9:38 V-PIM/P-1S
GRK: λέγων Διδάσκαλε δέομαί σου ἐπιβλέψαι
NAS: Teacher, I beg You to look
KJV: saying, Master, I beseech thee, look
INT: saying Teacher I implore you look

Luke 9:40 V-AIP-1S
GRK: καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν
NAS: I begged Your disciples to cast
KJV: And I besought thy disciples
INT: And I begged the disciples

Luke 10:2 V-AMP-2P
GRK: ἐργάται ὀλίγοι δεήθητε οὖν τοῦ
NAS: therefore beseech the Lord
KJV: [are] few: pray ye therefore
INT: [the] workmen [are] few pray earnestly to therefore the

Luke 21:36 V-PPM/P-NMP
GRK: παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε
NAS: times, praying that you may have strength
KJV: therefore, and pray always,
INT: every season praying that you might have strength

Luke 22:32 V-AIP-1S
GRK: ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ
NAS: but I have prayed for you, that your faith
KJV: But I have prayed for thee,
INT: I however begged for you

Acts 4:31 V-APP-GMP
GRK: καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη
NAS: And when they had prayed, the place
KJV: when they had prayed, the place
INT: And having prayed they was shaken

Acts 8:22 V-AMP-2S
GRK: ταύτης καὶ δεήθητι τοῦ κυρίου
NAS: of yours, and pray the Lord
KJV: wickedness, and pray God, if
INT: this and pray earnestly to the Lord

Acts 8:24 V-AMP-2P
GRK: Σίμων εἶπεν Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ
NAS: and said, Pray to the Lord
KJV: Simon, and said, Pray ye to
INT: Simon said pray earnestly you on behalf

Acts 8:34 V-PIM/P-1S
GRK: Φιλίππῳ εἶπεν Δέομαί σου περὶ
NAS: and said, Please [tell me], of whom
KJV: Philip, and said, I pray thee, of
INT: to Philip said I pray you concerning

Acts 10:2 V-PPM/P-NMS
GRK: λαῷ καὶ δεόμενος τοῦ θεοῦ
NAS: to the [Jewish] people and prayed to God
KJV: and prayed to God
INT: people and praying to God

Acts 21:39 V-PIM/P-1S
GRK: πόλεως πολίτης δέομαι δέ σου
NAS: city; and I beg you, allow
KJV: city: and, I beseech thee, suffer
INT: city a citizen I implore moreover you

Acts 26:3 V-PIM/P-1S
GRK: ζητημάτων διὸ δέομαι μακροθύμως ἀκοῦσαί
NAS: therefore I beg you to listen
KJV: wherefore I beseech thee
INT: questions therefore I implore [you] patiently to hear

Romans 1:10 V-PPM/P-NMS
GRK: προσευχῶν μου δεόμενος εἴ πως
NAS: in my prayers making request, if
KJV: Making request, if by any means now
INT: prayers of me imploring if perhaps

2 Corinthians 5:20 V-PIM/P-1P
GRK: δι' ἡμῶν δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ
NAS: through us; we beg you on behalf
KJV: [you] by us: we pray [you] in Christ's
INT: by us we implore for Christ

2 Corinthians 8:4 V-PPM/P-NMP
GRK: πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν
NAS: begging us with much urging
KJV: Praying us with
INT: much entreaty imploring of us the

2 Corinthians 10:2 V-PIM/P-1S
GRK: δέομαι δὲ τὸ
NAS: I ask that when I am present
KJV: But I beseech [you], that I may not
INT: I implore moreover that

Galatians 4:12 V-PIM/P-1S
GRK: ὑμεῖς ἀδελφοί δέομαι ὑμῶν οὐδέν
NAS: I beg of you, brethren, become
KJV: Brethren, I beseech you, be
INT: you brothers I implore you in nothing

1 Thessalonians 3:10 V-PPM/P-NMP
GRK: ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι εἰς τὸ
NAS: and day keep praying most earnestly
KJV: and day praying exceedingly that
INT: day exceedingly imploring for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page