1564. ἐκεῖθεν (ekeithen)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1564. ἐκεῖθεν (ekeithen) — 27 Occurrences

Matthew 4:21 Adv
GRK: Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους
NAS: Going on from there He saw two
KJV: And going on from thence, he saw other
INT: And having gone on from there he saw others

Matthew 5:26 Adv
GRK: μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν
NAS: to you, you will not come out of there until
KJV: come out thence, till
INT: not shall you come out from there until anyhow

Matthew 9:9 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον
NAS: went on from there, He saw
KJV: passed forth from thence, he saw
INT: Jesus from there he saw a man

Matthew 9:27 Adv
GRK: Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ
NAS: went on from there, two
KJV: departed thence, two
INT: And passing on from there Jesus

Matthew 11:1 Adv
GRK: αὐτοῦ μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν
NAS: He departed from there to teach
KJV: he departed thence to teach
INT: his he departed from there to teach

Matthew 12:9 Adv
GRK: Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς
NAS: Departing from there, He went
KJV: when he was departed thence, he went
INT: And having departed from there he went into

Matthew 12:15 Adv
GRK: γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν Καὶ ἠκολούθησαν
NAS: of [this], withdrew from there. Many
KJV: [it], he withdrew himself from thence: and
INT: having known withdrew from there and followed

Matthew 13:53 Adv
GRK: ταύτας μετῆρεν ἐκεῖθεν
NAS: parables, He departed from there.
KJV: parables, he departed thence.
INT: these he withdrew from there

Matthew 14:13 Adv
GRK: Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ
NAS: [about John], He withdrew from there in a boat
KJV: [of it], he departed thence by
INT: Jesus withdrew from there by boat

Matthew 15:21 Adv
GRK: Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: went away from there, and withdrew
KJV: Jesus went thence, and departed into
INT: And having gone forth from there Jesus

Matthew 15:29 Adv
GRK: Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Departing from there, Jesus went
KJV: departed from thence, and came
INT: And having departed from there Jesus

Matthew 19:15 Adv
GRK: αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν
NAS: on them, He departed from there.
KJV: them, and departed thence.
INT: upon them he departed from there

Mark 6:1 Adv
GRK: Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ ἔρχεται
NAS: Jesus went out from there and came
KJV: And he went out from thence, and came
INT: And he went out from there and came

Mark 6:10 Adv
GRK: ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν
NAS: until you leave town.
KJV: till ye depart from that place.
INT: anyhow you go out from there

Mark 6:11 Adv
GRK: ὑμῶν ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν
NAS: to you, as you go out from there, shake
KJV: when ye depart thence, shake off
INT: you departing from there shake off the

Mark 7:24 Adv
GRK: Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς
NAS: up and went away from there to the region
KJV: And from thence he arose, and went
INT: From there also having risen up

Mark 10:1 Adv
GRK: Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται
NAS: up, He went from there to the region
INT: And from there having risen up he comes

Luke 9:4 Adv
GRK: μένετε καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε
KJV: abide, and thence depart.
INT: remain and from there go forth

Luke 12:59 Adv
GRK: μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως καὶ
NAS: to you, you will not get out of there until
KJV: not depart thence, till
INT: not shall you come out from there until even

Luke 16:26 Adv
GRK: δύνωνται μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς
NAS: may cross over from there to us.'
KJV: to us, that [would come] from thence.
INT: are able nor from there to us

John 4:43 Adv
GRK: ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν
NAS: He went forth from there into Galilee.
KJV: days he departed thence, and went into
INT: days he went forth from there into

John 11:54 Adv
GRK: ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν
NAS: but went away from there to the country
KJV: but went thence unto a country
INT: but went away from there into the

Acts 13:4 Adv
GRK: εἰς Σελεύκειαν ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν
NAS: to Seleucia and from there they sailed
KJV: Seleucia; and from thence
INT: to Seleucia from there moreover they sailed away

Acts 18:7 Adv
GRK: καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν εἰσῆλθεν εἰς
NAS: he left there and went
KJV: he departed thence, and entered
INT: And having departed from there he came to [the]

Acts 20:13 Adv
GRK: τὴν Ἄσσον ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν
NAS: intending from there to take
KJV: unto Assos, there intending to take in
INT: Assos there being about to take in

Acts 27:12 Adv
GRK: βουλὴν ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν εἴ πως
NAS: to put out to sea from there, if
INT: a decision to set sail from there also if somehow

Revelation 22:2 Adv
GRK: ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς
INT: on this side and on that side [the] tree of life

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page