1680. ἐλπίς (elpis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1680. ἐλπίς (elpis) — 53 Occurrences

Acts 2:26 N-DFS
GRK: κατασκηνώσει ἐπ' ἐλπίδι
NAS: ALSO WILL LIVE IN HOPE;
KJV: shall rest in hope:
INT: will dwell in hope

Acts 16:19 N-NFS
GRK: ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας
NAS: saw that their hope of profit
KJV: saw that the hope of their gains
INT: was gone the hope of the profit

Acts 23:6 N-GFS
GRK: Φαρισαίων περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως
NAS: I am on trial for the hope and resurrection
KJV: of the hope and
INT: of a Pharisee concerning [the] hope and resurrection

Acts 24:15 N-AFS
GRK: ἐλπίδα ἔχων εἰς
NAS: having a hope in God, which
KJV: And have hope toward God,
INT: a hope having in

Acts 26:6 N-DFS
GRK: νῦν ἐπ' ἐλπίδι τῆς εἰς
NAS: trial for the hope of the promise
KJV: for the hope of the promise
INT: now for [the] hope of the to

Acts 26:7 N-GFS
GRK: περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ
NAS: And for this hope, O King,
KJV: For which hope's sake, king Agrippa,
INT: concerning which hope I am accused by

Acts 27:20 N-NFS
GRK: λοιπὸν περιῃρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα τοῦ
NAS: on all hope of our being saved
KJV: [us], all hope that we
INT: from now was taken away hope all the

Acts 28:20 N-GFS
GRK: γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ
NAS: for the sake of the hope of Israel.
KJV: for the hope of Israel
INT: indeed the hope of Israel

Romans 4:18 N-AFS
GRK: ὃς παρ' ἐλπίδα ἐπ' ἐλπίδι
NAS: In hope against hope
KJV: Who against hope believed in
INT: who against hope in hope

Romans 4:18 N-DFS
GRK: ἐλπίδα ἐπ' ἐλπίδι ἐπίστευσεν εἰς
NAS: In hope against hope he believed, so
KJV: believed in hope, that he
INT: hope in hope believed for

Romans 5:2 N-DFS
GRK: καυχώμεθα ἐπ' ἐλπίδι τῆς δόξης
NAS: and we exult in hope of the glory
KJV: rejoice in hope of the glory of God.
INT: we boast in hope of the glory

Romans 5:4 N-AFS
GRK: δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα
NAS: character; and proven character, hope;
KJV: and experience, hope:
INT: and character hope

Romans 5:5 N-NFS
GRK: ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει
NAS: and hope does not disappoint, because
KJV: And hope maketh not
INT: which moreover hope not does make ashamed

Romans 8:20 N-DFS
GRK: ὑποτάξαντα ἐφ' ἑλπίδι
NAS: of Him who subjected it, in hope
KJV: [the same] in hope,
INT: having subjected [it] in hope

Romans 8:24 N-DFS
GRK: τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν ἐλπὶς
NAS: For in hope we have been saved,
KJV: For we are saved by hope: but hope
INT: in this indeed hope we were saved hope

Romans 8:24 N-NFS
GRK: ἐλπίδι ἐσώθημεν ἐλπὶς δὲ βλεπομένη
NAS: we have been saved, but hope that is seen
KJV: by hope: but hope that is seen is
INT: hope we were saved hope however seen

Romans 8:24 N-NFS
GRK: οὐκ ἔστιν ἐλπίς ὃ γὰρ
NAS: that is seen is not hope; for who
KJV: is not hope: for what
INT: not is hope what indeed

Romans 12:12 N-DFS
GRK: τῇ ἐλπίδι χαίροντες τῇ
NAS: rejoicing in hope, persevering
KJV: Rejoicing in hope; patient
INT: In hope rejoice the

Romans 15:4 N-AFS
GRK: γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν
NAS: of the Scriptures we might have hope.
KJV: of the scriptures might have hope.
INT: Scriptures hope we might have

Romans 15:13 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς
NAS: may the God of hope fill
KJV: Now the God of hope fill you
INT: [the] God of hope may fill you

Romans 15:13 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει
NAS: that you will abound in hope by the power
KJV: may abound in hope, through the power
INT: in the hope in power

1 Corinthians 9:10 N-DFS
GRK: ὀφείλει ἐπ' ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν
NAS: to plow in hope, and the thresher
KJV: in hope; and
INT: ought in order that hope he that plows

1 Corinthians 9:10 N-DFS
GRK: ἀλοῶν ἐπ' ἐλπίδι τοῦ μετέχειν
NAS: and the thresher [to thresh] in hope of sharing
KJV: that he that thresheth in hope should be partaker
INT: threshes in hope to partake

1 Corinthians 13:13 N-NFS
GRK: μένει πίστις ἐλπίς ἀγάπη τὰ
NAS: But now faith, hope, love, abide
KJV: abideth faith, hope, charity, these
INT: abides faith hope love the things

2 Corinthians 1:7 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία
KJV: And our hope of you
INT: and the hope of us [is] sure

2 Corinthians 3:12 N-AFS
GRK: οὖν τοιαύτην ἐλπίδα πολλῇ παρρησίᾳ
NAS: having such a hope, we use great
KJV: that we have such hope, we use great
INT: therefore such hope much boldness

2 Corinthians 10:15 N-AFS
GRK: ἀλλοτρίοις κόποις ἐλπίδα δὲ ἔχοντες
NAS: labors, but with the hope that as your faith
KJV: but having hope, when your faith
INT: others' labours hope moreover having

Galatians 5:5 N-AFS
GRK: ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα
NAS: are waiting for the hope of righteousness.
KJV: wait for the hope of righteousness
INT: by faith [the] hope of righteousness await

Ephesians 1:18 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως
NAS: what is the hope of His calling,
KJV: what is the hope of his calling,
INT: is the hope of the calling

Ephesians 2:12 N-AFS
GRK: τῆς ἐπαγγελίας ἐλπίδα μὴ ἔχοντες
NAS: no hope and without God
KJV: having no hope, and without God
INT: of the promise hope not having

Ephesians 4:4 N-DFS
GRK: ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως
NAS: in one hope of your calling;
KJV: in one hope of your calling;INT: in one hope of the calling

Philippians 1:20 N-AFS
GRK: ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι
NAS: to my earnest expectation and hope, that I will not be put to shame
KJV: and [my] hope, that
INT: earnest expectation and hope of me that

Colossians 1:5 N-AFS
GRK: διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην
NAS: because of the hope laid
KJV: For the hope which is laid up
INT: on account of the hope which [is] laid up

Colossians 1:23 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου
NAS: and not moved away from the hope of the gospel
KJV: from the hope of the gospel,
INT: from the hope of the gospel

Colossians 1:27 N-NFS
GRK: ὑμῖν ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης
NAS: is Christ in you, the hope of glory.
KJV: in you, the hope of glory:
INT: you the hope of glory

1 Thessalonians 1:3 N-GFS
GRK: ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου
NAS: and steadfastness of hope in our Lord
KJV: and patience of hope in our Lord
INT: endurance of hope of the Lord

1 Thessalonians 2:19 N-NFS
GRK: γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ
NAS: For who is our hope or joy
KJV: what [is] our hope, or joy,
INT: indeed our hope or joy

1 Thessalonians 4:13 N-AFS
GRK: μὴ ἔχοντες ἐλπίδα
NAS: who have no hope.
KJV: have no hope.
INT: not have hope

1 Thessalonians 5:8 N-AFS
GRK: καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας
NAS: and as a helmet, the hope of salvation.
KJV: for an helmet, the hope of salvation.
INT: and [as] helmet hope of salvation

2 Thessalonians 2:16 N-AFS
GRK: αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν
NAS: comfort and good hope by grace,
KJV: and good hope through grace,
INT: eternal and hope good by

1 Timothy 1:1 N-GFS
GRK: Ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν
NAS: Jesus, [who is] our hope,
KJV: [which is] our hope;
INT: Jesus the hope of us

Titus 1:2 N-DFS
GRK: ἐπ' ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου
NAS: in the hope of eternal life,
KJV: In hope of eternal life,
INT: in [the] hope of life eternal

Titus 2:13 N-AFS
GRK: τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν
NAS: for the blessed hope and the appearing
KJV: that blessed hope, and
INT: the blessed hope and appearing

Titus 3:7 N-AFS
GRK: γενηθῶμεν κατ' ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου
NAS: according to [the] hope of eternal
KJV: according to the hope of eternal
INT: we should become according to [the] hope of life eternal

Hebrews 3:6 N-GFS
GRK: καύχημα τῆς ἐλπίδος μέχρι τέλους
NAS: and the boast of our hope firm
KJV: the rejoicing of the hope firm
INT: boasting of the hope unto [the] end

Hebrews 6:11 N-GFS
GRK: πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους
NAS: as to realize the full assurance of hope until
KJV: the full assurance of hope unto
INT: full assurance of the hope unto [the] end

Hebrews 6:18 N-GFS
GRK: τῆς προκειμένης ἐλπίδος
NAS: to take hold of the hope set before
KJV: to lay hold upon the hope set before us:
INT: the set before [us] hope

Hebrews 7:19 N-GFS
GRK: δὲ κρείττονος ἐλπίδος δι' ἧς
NAS: in of a better hope, through
KJV: of a better hope [did]; by
INT: however of a better hope by which

Hebrews 10:23 N-GFS
GRK: ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ πιστὸς
NAS: the confession of our hope without wavering,
KJV: the profession of [our] faith without wavering;
INT: confession of the hope unwavering faithful

1 Peter 1:3 N-AFS
GRK: ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι'
NAS: to a living hope through
KJV: unto a lively hope by the resurrection
INT: us to a hope living through

1 Peter 1:21 N-AFS
GRK: ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς
NAS: that your faith and hope are in God.
KJV: faith and hope might be in
INT: of you and hope to be in

1 Peter 3:15 N-GFS
GRK: ἐν ὑμῖν ἐλπίδος ἀλλὰ μετὰ
NAS: you to give an account for the hope that is in you, yet
KJV: a reason of the hope that is in you
INT: in you hope yet with

1 John 3:3 N-AFS
GRK: ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ'
NAS: this hope [fixed] on Him purifies
KJV: that hath this hope in him
INT: has the hope this in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page