2008. ἐπιτιμάω (epitimaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2008. ἐπιτιμάω (epitimaó) — 29 Occurrences

Matthew 8:26 V-AIA-3S
GRK: τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις
NAS: He got up and rebuked the winds
KJV: he arose, and rebuked the winds
INT: Then having arisen he rebuked the winds

Matthew 12:16 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα
NAS: and warned them not to tell who
KJV: And charged them that
INT: and warned them that

Matthew 16:22 V-PNA
GRK: Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ λέγων
NAS: and began to rebuke Him, saying,
KJV: him, and began to rebuke him, saying,
INT: Peter began to rebuke him saying

Matthew 17:18 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ
NAS: And Jesus rebuked him, and the demon
KJV: And Jesus rebuked the devil; and
INT: And rebuked him

Matthew 19:13 V-AIA-3P
GRK: δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς
NAS: and the disciples rebuked them.
KJV: and the disciples rebuked them.
INT: moreover [the] disciples rebuked them [who brought]

Matthew 20:31 V-AIA-3S
GRK: δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα
NAS: The crowd sternly told them to be quiet,
KJV: the multitude rebuked them,
INT: moreover [the] crowd rebuked them that

Mark 1:25 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ
NAS: And Jesus rebuked him, saying,
KJV: And Jesus rebuked him, saying,
INT: And rebuked him

Mark 3:12 V-IIA-3S
GRK: καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα
NAS: And He earnestly warned them not to tell
KJV: And he straitly charged them that
INT: And much he rebuked them so that

Mark 4:39 V-AIA-3S
GRK: καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ
NAS: And He got up and rebuked the wind
KJV: he arose, and rebuked the wind,
INT: And having been awoke he rebuked the wind

Mark 8:30 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα
NAS: And He warned them to tell no one
KJV: And he charged them that
INT: And he warned them that

Mark 8:32 V-PNA
GRK: αὐτὸν ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ
NAS: and began to rebuke Him.
KJV: him, and began to rebuke him.
INT: to him began to rebuke him

Mark 8:33 V-AIA-3S
GRK: μαθητὰς αὐτοῦ ἐπετίμησεν Πέτρῳ καὶ
NAS: His disciples, He rebuked Peter
KJV: disciples, he rebuked Peter,
INT: disciples of him he rebuked Peter and

Mark 9:25 V-AIA-3S
GRK: ἐπισυντρέχει ὄχλος ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι
NAS: was rapidly gathering, He rebuked the unclean
KJV: came running together, he rebuked the foul
INT: was running together a crowd he rebuked the spirit

Mark 10:13 V-AIA-3P
GRK: δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς
NAS: them; but the disciples rebuked them.
KJV: [his] disciples rebuked those that brought
INT: moreover [the] disciples rebuked those who [brought them]

Mark 10:48 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ
NAS: Many were sternly telling him to be quiet,
KJV: And many charged him that
INT: And rebuked him many

Luke 4:35 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ
NAS: But Jesus rebuked him, saying,
KJV: And Jesus rebuked him, saying,
INT: And rebuked him

Luke 4:39 V-AIA-3S
GRK: ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ
NAS: over her, He rebuked the fever,
KJV: over her, and rebuked the fever; and
INT: over her he rebuked the fever

Luke 4:41 V-PPA-NMS
GRK: θεοῦ καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα
NAS: of God! But rebuking them, He would not allow
KJV: And he rebuking [them] suffered
INT: of God And rebuking not he allowed

Luke 8:24 V-AIA-3S
GRK: δὲ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ
NAS: And He got up and rebuked the wind
KJV: he arose, and rebuked the wind
INT: moreover having arisen he rebuked the wind

Luke 9:21 V-APA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν
NAS: But He warned them and instructed
KJV: And he straitly charged them,
INT: and having strictly warned them he instructed [them]

Luke 9:42 V-AIA-3S
GRK: καὶ συνεσπάραξεν ἐπετίμησεν δὲ ὁ
NAS: But Jesus rebuked the unclean
KJV: Jesus rebuked the unclean
INT: and threw [him] into convulsions rebuked moreover

Luke 9:55 V-AIA-3S
GRK: στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς καὶ
NAS: But He turned and rebuked them, [and said,
KJV: But he turned, and rebuked them, and
INT: having turned moreover he rebuked them and

Luke 17:3 V-AMA-2S
GRK: ἀδελφός σου ἐπιτίμησον αὐτῷ καὶ
NAS: sins, rebuke him; and if
KJV: against thee, rebuke him; and
INT: brother of you rebuke him and

Luke 18:15 V-IIA-3P
GRK: οἱ μαθηταὶ ἐπετίμων αὐτοῖς
NAS: saw it, they [began] rebuking them.
KJV: saw [it], they rebuked them.
INT: the disciples rebuked them

Luke 18:39 V-IIA-3P
GRK: οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα
NAS: who led the way were sternly telling him to be quiet;
KJV: they which went before rebuked him,
INT: those going before rebuked him that

Luke 19:39 V-AMA-2S
GRK: αὐτόν Διδάσκαλε ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς
NAS: to Him, Teacher, rebuke Your disciples.
KJV: him, Master, rebuke thy disciples.
INT: him Teacher rebuke the disciples

Luke 23:40 V-PPA-NMS
GRK: ὁ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη
NAS: answered, and rebuking him said,
KJV: answering rebuked him,
INT: the other rebuked him saying

2 Timothy 4:2 V-AMA-2S
GRK: ἀκαίρως ἔλεγξον ἐπιτίμησον παρακάλεσον ἐν
NAS: reprove, rebuke, exhort,
KJV: reprove, rebuke, exhort
INT: out of season correct rebuke exhort with

Jude 1:9 V-AOA-3S
GRK: ἀλλὰ εἶπεν Ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος
NAS: but said, The Lord rebuke you!
KJV: said, The Lord rebuke thee.
INT: but said Rebuke you [the] Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page