2246. ἥλιος (hélios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2246. ἥλιος (hélios) — 32 Occurrences

Matthew 5:45 N-AMS
GRK: ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει
NAS: for He causes His sun to rise
KJV: he maketh his sun to rise on
INT: for the sun of him he causes to rise

Matthew 13:6 N-GMS
GRK: ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος
NAS: But when the sun had risen,
KJV: And when the sun was up,
INT: [the] sun moreover having risen

Matthew 13:43 N-NMS
GRK: ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ
NAS: WILL SHINE FORTH AS THE SUN in the kingdom
KJV: shine forth as the sun in the kingdom
INT: as the sun in the

Matthew 17:2 N-NMS
GRK: ὡς ὁ ἥλιος τὰ δὲ
NAS: like the sun, and His garments
KJV: did shine as the sun, and his
INT: as the sun and

Matthew 24:29 N-NMS
GRK: ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ
NAS: days THE SUN WILL BE DARKENED,
KJV: days shall the sun be darkened,
INT: of those the sun will be darkened and

Mark 1:32 N-NMS
GRK: ἔδυ ὁ ἥλιος ἔφερον πρὸς
NAS: after the sun had set,
KJV: when the sun did set,
INT: went down the sun they brought to

Mark 4:6 N-NMS
GRK: ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος ἐκαυματίσθη καὶ
NAS: And after the sun had risen,
KJV: when the sun was up,
INT: rose the sun it was scorched and

Mark 13:24 N-NMS
GRK: ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ
NAS: that tribulation, THE SUN WILL BE DARKENED
KJV: tribulation, the sun shall be darkened,
INT: those the sun will be darkened and

Mark 16:2 N-GMS
GRK: ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου
NAS: to the tomb when the sun had risen.
KJV: at the rising of the sun.
INT: having arisen the sun

Luke 4:40 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ ἡλίου ἅπαντες ὅσοι
NAS: While the sun was setting, all
KJV: Now when the sun was setting, all
INT: moreover of the sun all as many as

Luke 21:25 N-DMS
GRK: σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ
NAS: There will be signs in sun and moon
KJV: signs in the sun, and in the moon,
INT: signs in sun and moon

Luke 23:45 N-GMS
GRK: τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος ἐσχίσθη
NAS: because the sun was obscured;
KJV: And the sun was darkened, and
INT: the sun was darkened was torn

Acts 2:20 N-NMS
GRK: ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς
NAS: THE SUN WILL BE TURNED INTO DARKNESS
KJV: The sun shall be turned into
INT: The sun will be turned into

Acts 13:11 N-AMS
GRK: βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ
NAS: and not see the sun for a time.
KJV: not seeing the sun for a season.
INT: seeing the sun until a season

Acts 26:13 N-GMS
GRK: λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με
NAS: than the sun, shining all around
KJV: the brightness of the sun, shining round about
INT: brightness of the sun having shone around about me

Acts 27:20 N-GMS
GRK: μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων
NAS: Since neither sun nor stars
KJV: And when neither sun nor stars
INT: neither moreover sun nor stars

1 Corinthians 15:41 N-GMS
GRK: ἄλλη δόξα ἡλίου καὶ ἄλλη
NAS: glory of the sun, and another
KJV: glory of the sun, and
INT: one glory of [the] sun and another

Ephesians 4:26 N-NMS
GRK: ἁμαρτάνετε ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω
NAS: AND [yet] DO NOT SIN; do not let the sun go down
KJV: let not the sun go down upon
INT: sin the sun not let set

James 1:11 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ ἥλιος σὺν τῷ
NAS: For the sun rises
KJV: For the sun is no sooner risen with
INT: indeed the sun with [its] the

Revelation 1:16 N-NMS
GRK: ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν
NAS: was like the sun shining
KJV: [was] as the sun shineth
INT: as the sun shines in

Revelation 6:12 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας
NAS: earthquake; and the sun became
KJV: earthquake; and the sun became black
INT: and the sun became black

Revelation 7:2 N-GMS
GRK: ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου ἔχοντα σφραγῖδα
NAS: from the rising of the sun, having
INT: from [the] rising of [the] sun having [the] seal

Revelation 7:16 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν
NAS: nor will the sun beat down
KJV: neither shall the sun light on
INT: them the sun nor any

Revelation 8:12 N-GMS
GRK: τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ
NAS: and a third of the sun and a third
KJV: the third part of the sun was smitten,
INT: third of the sun and a

Revelation 9:2 N-NMS
GRK: ἐσκοτώθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ
NAS: furnace; and the sun and the air
KJV: furnace; and the sun and the air
INT: was darkened the sun and the

Revelation 10:1 N-NMS
GRK: ὡς ὁ ἥλιος καὶ οἱ
NAS: was like the sun, and his feet
KJV: face [was] as it were the sun, and his
INT: as the sun and the

Revelation 12:1 N-AMS
GRK: περιβεβλημένη τὸν ἥλιον καὶ ἡ
NAS: clothed with the sun, and the moon
KJV: clothed with the sun, and
INT: clothed with the sun and the

Revelation 16:8 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν ἥλιον καὶ ἐδόθη
NAS: out his bowl upon the sun, and it was given
KJV: vial upon the sun; and power was given
INT: upon the sun and it was given

Revelation 16:12 N-GMS
GRK: ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου
INT: of the rising of [the] sun

Revelation 19:17 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἡλίῳ καὶ ἔκραξεν
NAS: standing in the sun, and he cried
KJV: standing in the sun; and he cried
INT: in the sun and he cried

Revelation 21:23 N-GMS
GRK: ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς
NAS: no need of the sun or of the moon
KJV: need of the sun, neither
INT: has of the sun nor of the

Revelation 22:5 N-GMS
GRK: καὶ φωτὸς ἡλίου ὅτι Κύριος
NAS: the light of the sun, because
KJV: neither light of the sun; for the Lord
INT: and of light of [the] sun because [the] Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page