2288. θάνατος (thanatos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2288. θάνατος (thanatos) — 120 Occurrences

Matthew 4:16 N-GMS
GRK: καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν
NAS: AND SHADOW OF DEATH, UPON THEM A LIGHT
KJV: shadow of death light
INT: and shadow of death a light has dawned

Matthew 10:21 N-AMS
GRK: ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ
NAS: brother to death, and a father
KJV: the brother to death, and the father
INT: brother to death and father

Matthew 15:4 N-DMS
GRK: ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω
NAS: MOTHER IS TO BE PUT TO DEATH.'
KJV: mother, let him die the death.
INT: or mother in death must die

Matthew 16:28 N-GMS
GRK: μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν
NAS: will not taste death until
KJV: not taste of death, till they see
INT: not shall taste of death until anyhow

Matthew 20:18 N-DMS
GRK: κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ
NAS: and they will condemn Him to death,
KJV: they shall condemn him to death,
INT: they will condemn him to death

Matthew 26:38 N-GMS
GRK: μου ἕως θανάτου μείνατε ὧδε
NAS: to the point of death; remain
KJV: even unto death: tarry ye
INT: of me even to death remain here

Matthew 26:66 N-GMS
GRK: εἶπαν Ἔνοχος θανάτου ἐστίν
NAS: They answered, He deserves death!
KJV: He is guilty of death.
INT: they said Deserving of death he is

Mark 7:10 N-DMS
GRK: ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω
NAS: MOTHER, IS TO BE PUT TO DEATH';
KJV: mother, let him die the death:
INT: or mother in death must die

Mark 9:1 N-GMS
GRK: μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν
NAS: will not taste death until
KJV: taste of death, till
INT: not shall taste of death until anyhow

Mark 10:33 N-DMS
GRK: κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν
NAS: and they will condemn Him to death and will hand
KJV: him to death, and
INT: they will condemn him to death and will betray

Mark 13:12 N-AMS
GRK: ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ
NAS: brother to death, and a father
KJV: the brother to death, and the father
INT: brother to death and father

Mark 14:34 N-GMS
GRK: μου ἕως θανάτου μείνατε ὧδε
NAS: to the point of death; remain
KJV: unto death: tarry ye
INT: of me even to death remain here

Mark 14:64 N-GMS
GRK: ἔνοχον εἶναι θανάτου
NAS: Him to be deserving of death.
KJV: to be guilty of death.
INT: deserving to be of death

Luke 1:79 N-GMS
GRK: καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις τοῦ
NAS: AND THE SHADOW OF DEATH, To guide
KJV: [in] the shadow of death, to guide
INT: and in [the] shadow of death sitting

Luke 2:26 N-AMS
GRK: μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ
NAS: that he would not see death before
KJV: not see death, before he had seen
INT: not he should see death before that

Luke 9:27 N-GMS
GRK: μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν
NAS: will not taste death until
KJV: not taste of death, till they see
INT: not shall taste of death until anyhow

Luke 22:33 N-AMS
GRK: καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι
NAS: both to prison and to death!
KJV: and to death.
INT: and to death to go

Luke 23:15 N-GMS
GRK: οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον
NAS: nothing deserving death has been done
KJV: nothing worthy of death is done
INT: nothing worthy of death is done

Luke 23:22 N-GMS
GRK: οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν
NAS: guilt [demanding] death; therefore
KJV: no cause of death in him:
INT: No cause of death found I in

Luke 24:20 N-GMS
GRK: εἰς κρίμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν
NAS: Him to the sentence of death, and crucified
KJV: be condemned to death, and
INT: to judgment of death and crucified

John 5:24 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν
NAS: but has passed out of death into life.
KJV: is passed from death unto life.
INT: out of death into

John 8:51 N-AMS
GRK: λόγον τηρήσῃ θάνατον οὐ μὴ
NAS: he will never see death.
KJV: never see death.
INT: word keep death never not

John 8:52 N-GMS
GRK: μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν
NAS: he will never taste of death.'
KJV: never taste of death.
INT: not shall he taste of death to the

John 11:4 N-AMS
GRK: ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ' ὑπὲρ
NAS: is not to end in death, but for the glory
KJV: not unto death, but for
INT: is unto death but for

John 11:13 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐκεῖνοι
NAS: had spoken of his death, but they thought
KJV: of his death: but they
INT: of the death of him they

John 12:33 N-DMS
GRK: σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
NAS: the kind of death by which
KJV: signifying what death he should die.
INT: signifying by what [kind of] death he was about to die

John 18:32 N-DMS
GRK: σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
NAS: by what kind of death He was about
KJV: signifying what death he should die.
INT: signifying by what death he was about to die

John 21:19 N-DMS
GRK: σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν
NAS: by what kind of death he would glorify
KJV: by what death he should glorify
INT: signifying by what death he should glorify

Acts 2:24 N-GMS
GRK: ὠδῖνας τοῦ θανάτου καθότι οὐκ
NAS: to the agony of death, since
KJV: the pains of death: because
INT: agony of the of death inasmuch as not

Acts 13:28 N-GMS
GRK: μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο
KJV: cause of death [in him], yet desired they
INT: not cause of death having found they begged

Acts 22:4 N-GMS
GRK: ἐδίωξα ἄχρι θανάτου δεσμεύων καὶ
NAS: Way to the death, binding
KJV: way unto the death, binding and
INT: persecuted as far as death binding and

Acts 23:29 N-GMS
GRK: δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν
NAS: deserving death or
KJV: worthy of death or
INT: however worthy of death or of chains

Acts 25:11 N-GMS
GRK: καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά τι
NAS: worthy of death, I do not refuse
KJV: worthy of death, I refuse
INT: and worthy of death have done anything

Acts 25:25 N-GMS
GRK: ἄξιον αὐτὸν θανάτου πεπραχέναι αὐτοῦ
NAS: worthy of death; and since he himself
KJV: worthy of death, and
INT: worthy he of death had done himself

Acts 26:31 N-GMS
GRK: ὅτι Οὐδὲν θανάτου ἢ δεσμῶν
NAS: worthy of death or
KJV: nothing worthy of death or of bonds.
INT: Nothing of death or of chains

Acts 28:18 N-GMS
GRK: μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν
NAS: ground for putting me to death.
KJV: no cause of death in me.
INT: not one cause of death was there in

Romans 1:32 N-GMS
GRK: πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν οὐ
NAS: are worthy of death, they not only
KJV: are worthy of death, not only
INT: doing worthy of death are not

Romans 5:10 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ
NAS: through the death of His Son,
KJV: to God by the death of his Son,
INT: through the death of the Son

Romans 5:12 N-NMS
GRK: ἁμαρτίας ὁ θάνατος καὶ οὕτως
NAS: into the world, and death through
KJV: the world, and death by sin;
INT: sin death also thus

Romans 5:12 N-NMS
GRK: ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν ἐφ'
NAS: sin, and so death spread to all
KJV: and so death passed upon
INT: men death passed for

Romans 5:14 N-NMS
GRK: ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ Ἀδὰμ
NAS: Nevertheless death reigned from Adam
KJV: Nevertheless death reigned from
INT: reigned death from Adam

Romans 5:17 N-NMS
GRK: παραπτώματι ὁ θάνατος ἐβασίλευσεν διὰ
NAS: of the one, death reigned
KJV: by one man's offence death reigned by
INT: trespass death reigned by

Romans 5:21 N-DMS
GRK: ἐν τῷ θανάτῳ οὕτως καὶ
NAS: that, as sin reigned in death, even so
KJV: hath reigned unto death, even so
INT: in death so also

Romans 6:3 N-AMS
GRK: εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν
NAS: have been baptized into His death?
KJV: into his death?
INT: unto the death of him we were baptized

Romans 6:4 N-AMS
GRK: εἰς τὸν θάνατον ἵνα ὥσπερ
NAS: baptism into death, so
KJV: baptism into death: that like as
INT: unto the death that as

Romans 6:5 N-GMS
GRK: ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἀλλὰ
NAS: with [Him] in the likeness of His death, certainly
KJV: of his death, we shall be
INT: likeness of the death of him but

Romans 6:9 N-NMS
GRK: οὐκέτι ἀποθνήσκει θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι
NAS: again; death no longer
KJV: dieth no more; death hath no more
INT: no more dies death him no more

Romans 6:16 N-AMS
GRK: ἁμαρτίας εἰς θάνατον ἢ ὑπακοῆς
NAS: resulting in death, or
KJV: of sin unto death, or of obedience
INT: of sin to death or of obedience

Romans 6:21 N-NMS
GRK: τέλος ἐκείνων θάνατος
NAS: of those things is death.
KJV: the end of those things [is] death.
INT: end of those things [is] death

Romans 6:23 N-NMS
GRK: τῆς ἁμαρτίας θάνατος τὸ δὲ
NAS: of sin is death, but the free gift
KJV: of sin [is] death; but
INT: of sin [is] death but

Romans 7:5 N-DMS
GRK: καρποφορῆσαι τῷ θανάτῳ
NAS: of our body to bear fruit for death.
KJV: to bring forth fruit unto death.
INT: bringing forth fruit death

Romans 7:10 N-AMS
GRK: αὕτη εἰς θάνατον
NAS: proved to result in death for me;
KJV: found [to be] unto death.
INT: this [to be] to death

Romans 7:13 N-NMS
GRK: ἐμοὶ ἐγένετο θάνατος μὴ γένοιτο
NAS: become [a cause] [of] death for me? May it never
KJV: made death unto me?
INT: to me has it become death never may it be

Romans 7:13 N-AMS
GRK: μοι κατεργαζομένη θάνατον ἵνα γένηται
NAS: by effecting my death through
KJV: sin, working death in me by
INT: to me working out death that might become

Romans 7:24 N-GMS
GRK: σώματος τοῦ θανάτου τούτου
NAS: from the body of this death?
KJV: the body of this death?
INT: body of death this

Romans 8:2 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ θανάτου
NAS: from the law of sin and of death.
KJV: of sin and death.
INT: and of death

Romans 8:6 N-NMS
GRK: τῆς σαρκὸς θάνατος τὸ δὲ
NAS: on the flesh is death, but the mind set
KJV: carnally minded [is] death; but to be
INT: of the flesh [is] death but

Romans 8:38 N-NMS
GRK: ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ
NAS: that neither death, nor
KJV: that neither death, nor life,
INT: that neither death nor life

1 Corinthians 3:22 N-NMS
GRK: ζωὴ εἴτε θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα
NAS: life or death or things present
KJV: life, or death, or things present,
INT: life or death or present things

1 Corinthians 11:26 N-AMS
GRK: πίνητε τὸν θάνατον τοῦ κυρίου
NAS: the Lord's death until
KJV: ye do shew the Lord's death till he
INT: might drink the death of the Lord

1 Corinthians 15:21 N-NMS
GRK: δι' ἀνθρώπου θάνατος καὶ δι'
NAS: by a man [came] death, by a man
KJV: by man [came] death, by man
INT: by man [is] death also by

1 Corinthians 15:26 N-NMS
GRK: καταργεῖται ὁ θάνατος
NAS: enemy that will be abolished is death.
KJV: [that] shall be destroyed [is] death.
INT: annulled [is] death

1 Corinthians 15:54 N-NMS
GRK: Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος
NAS: that is written, DEATH IS SWALLOWED
KJV: that is written, Death is swallowed up
INT: was swallowed up death in victory

1 Corinthians 15:55 N-VMS
GRK: ποῦ σου θάνατε τὸ νῖκος
NAS: O DEATH, WHERE IS YOUR VICTORY?
KJV: O death, where [is] thy
INT: Where of you O death the victory

1 Corinthians 15:55 N-VMS
GRK: ποῦ σου θάνατε τὸ κέντρον
NAS: IS YOUR VICTORY? O DEATH, WHERE
INT: where of you O death the sting

1 Corinthians 15:56 N-GMS
GRK: κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία
NAS: The sting of death is sin,
KJV: The sting of death [is] sin; and
INT: [the] sting of death [is] sin

2 Corinthians 1:9 N-GMS
GRK: ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν ἵνα
NAS: the sentence of death within
KJV: the sentence of death in
INT: sentence of death we have had that

2 Corinthians 1:10 N-GMS
GRK: ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐρρύσατο ἡμᾶς
NAS: us from so great a [peril of] death, and will deliver
KJV: so great a death, and
INT: from so great a death delivered us

2 Corinthians 2:16 N-GMS
GRK: ὀσμὴ ἐκ θανάτου εἰς θάνατον
NAS: an aroma from death to death,
KJV: [we are] the savour of death unto
INT: an odor from death to death

2 Corinthians 2:16 N-AMS
GRK: θανάτου εἰς θάνατον οἷς δὲ
NAS: from death to death, to the other
KJV: of death unto death; and to the other
INT: death to death to one moreover

2 Corinthians 3:7 N-GMS
GRK: διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν
NAS: the ministry of death, in letters
KJV: the ministration of death, written
INT: ministry of death in letters

2 Corinthians 4:11 N-AMS
GRK: ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ
NAS: being delivered over to death for Jesus'
KJV: delivered unto death for Jesus'
INT: live to death are delivered on account of

2 Corinthians 4:12 N-NMS
GRK: ὥστε ὁ θάνατος ἐν ἡμῖν
NAS: So death works in us, but life
KJV: So then death worketh in
INT: so that death in us

2 Corinthians 7:10 N-AMS
GRK: κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται
NAS: of the world produces death.
KJV: of the world worketh death.
INT: world grief death produces

2 Corinthians 11:23 N-DMP
GRK: ὑπερβαλλόντως ἐν θανάτοις πολλάκις
NAS: often in danger of death.
KJV: more frequent, in deaths oft.
INT: above measure in deaths often

Philippians 1:20 N-GMS
GRK: εἴτε διὰ θανάτου
NAS: by life or by death.
KJV: or by death.
INT: or by death

Philippians 2:8 N-GMS
GRK: ὑπήκοος μέχρι θανάτου θανάτου δὲ
NAS: to the point of death, even
KJV: obedient unto death, even the death
INT: obedient unto death of death moreover

Philippians 2:8 N-GMS
GRK: μέχρι θανάτου θανάτου δὲ σταυροῦ
NAS: of death, even death on a cross.
KJV: death, even the death of the cross.
INT: unto death of death moreover of [the] cross

Philippians 2:27 N-GMS
GRK: ἠσθένησεν παραπλήσιον θανάτῳ ἀλλὰ ὁ
NAS: to the point of death, but God
KJV: he was sick nigh unto death: but God
INT: he was sick like to death but

Philippians 2:30 N-GMS
GRK: Χριστοῦ μέχρι θανάτου ἤγγισεν παραβολευσάμενος
NAS: he came close to death for the work
KJV: unto death, not regarding
INT: of Christ unto death he went near having disregarded

Philippians 3:10 N-DMS
GRK: συμμορφιζόμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ
NAS: being conformed to His death;
KJV: being made conformable unto his death;
INT: being conformed to the death of him

Colossians 1:22 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ θανάτου παραστῆσαι ὑμᾶς
NAS: through death, in order to present
KJV: flesh through death, to present you
INT: through the death to present you

2 Timothy 1:10 N-AMS
GRK: μὲν τὸν θάνατον φωτίσαντος δὲ
NAS: who abolished death and brought
KJV: hath abolished death, and
INT: indeed death having brought to light moreover

Hebrews 2:9 N-GMS
GRK: πάθημα τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ
NAS: of the suffering of death crowned
KJV: the suffering of death, crowned
INT: suffering of death with glory and

Hebrews 2:9 N-GMS
GRK: παντὸς γεύσηται θανάτου
NAS: He might taste death for everyone.
KJV: should taste death for
INT: every one he might taste death

Hebrews 2:14 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν
NAS: that through death He might render powerless
KJV: through death he might destroy
INT: through death he might annul him who

Hebrews 2:14 N-GMS
GRK: ἔχοντα τοῦ θανάτου τοῦτ' ἔστιν
NAS: the power of death, that is, the devil,
KJV: the power of death, that is,
INT: has of death that is

Hebrews 2:15 N-GMS
GRK: ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς
NAS: through fear of death were subject
KJV: through fear of death were all
INT: whoever by fear of death through all

Hebrews 5:7 N-GMS
GRK: αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς
NAS: to save Him from death, and He was heard
KJV: him from death, and was heard
INT: him from death with crying

Hebrews 7:23 N-DMS
GRK: διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν
NAS: they were prevented by death from continuing,
KJV: to continue by reason of death:
INT: on account of by death being hindered from continuing

Hebrews 9:15 N-GMS
GRK: ἐστίν ὅπως θανάτου γενομένου εἰς
NAS: so that, since a death has taken place
KJV: by means of death, for
INT: he is so that death having taken place for

Hebrews 9:16 N-AMS
GRK: γὰρ διαθήκη θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι
NAS: is, there must of necessity be the death of the one who made
KJV: be the death of the testator.
INT: indeed [there is] a will [the] death [is] necessary to bring in

Hebrews 11:5 N-AMS
GRK: μὴ ἰδεῖν θάνατον καὶ οὐχ
NAS: up so that he would not see death; AND HE WAS NOT FOUND
KJV: not see death; and was
INT: not to see death and not

James 1:15 N-AMS
GRK: ἀποτελεσθεῖσα ἀποκυεῖ θάνατον
NAS: it brings forth death.
KJV: bringeth forth death.
INT: having been completed brings forth death

James 5:20 N-GMS
GRK: αὐτοῦ ἐκ θανάτου καὶ καλύψει
NAS: his soul from death and will cover
KJV: a soul from death, and shall hide
INT: of him from death and will cover

1 John 3:14 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν
NAS: that we have passed out of death into life,
KJV: have passed from death unto life,
INT: from death to

1 John 3:14 N-DMS
GRK: ἐν τῷ θανάτῳ
NAS: He who does not love abides in death.
KJV: abideth in death.
INT: in death

1 John 5:16 N-AMS
GRK: μὴ πρὸς θάνατον αἰτήσει καὶ
NAS: a sin not [leading] to death, he shall ask
KJV: unto death, he shall ask,
INT: not to death he will ask and

1 John 5:16 N-AMS
GRK: μὴ πρὸς θάνατον ἔστιν ἁμαρτία
NAS: who commit sin not [leading] to death. There is a sin
KJV: not unto death. There is a sin
INT: not to death There is a sin

1 John 5:16 N-AMS
GRK: ἁμαρτία πρὸς θάνατον οὐ περὶ
NAS: There is a sin [leading] to death; I do not say
KJV: a sin unto death: I do not say
INT: a sin to death not concerning

1 John 5:17 N-AMS
GRK: οὐ πρὸς θάνατον
NAS: and there is a sin not [leading] to death.
KJV: not unto death.
INT: not to death

Revelation 1:18 N-GMS
GRK: κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ
NAS: the keys of death and of Hades.
KJV: of hell and of death.
INT: keys of death and of

Revelation 2:10 N-GMS
GRK: πιστὸς ἄχρι θανάτου καὶ δώσω
NAS: until death, and I will give
KJV: faithful unto death, and I will give
INT: faithful unto death and I will give

Revelation 2:11 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου
NAS: will not be hurt by the second death.'
KJV: of the second death.
INT: by the death second

Revelation 2:23 N-DMS
GRK: ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ καὶ γνώσονται
NAS: her children with pestilence, and all
KJV: children with death; and all
INT: I will kill with death and will know

Revelation 6:8 N-NMS
GRK: αὐτῷ Ὁ Θάνατος καὶ ὁ
NAS: on it had the name Death; and Hades
KJV: on him was Death, and Hell
INT: his [was] Death and

Revelation 6:8 N-DMS
GRK: καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ
NAS: and with famine and with pestilence and by the wild beasts
KJV: and with death, and with
INT: and with death and by

Revelation 9:6 N-AMS
GRK: ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὐ
NAS: will seek death and will not find
KJV: shall men seek death, and shall
INT: men death and not

Revelation 9:6 N-NMS
GRK: φεύγει ὁ θάνατος ἀπ' αὐτῶν
NAS: to die, and death flees
KJV: to die, and death shall flee from
INT: shall flee death from them

Revelation 12:11 N-GMS
GRK: αὐτῶν ἄχρι θανάτου
NAS: their life even when faced with death.
KJV: lives unto the death.
INT: of them unto death

Revelation 13:3 N-AMS
GRK: ἐσφαγμένην εἰς θάνατον καὶ ἡ
NAS: it had been slain, and his fatal wound
KJV: wounded to death; and his
INT: slain to death and the

Revelation 13:3 N-GMS
GRK: πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη
KJV: and his deadly wound was healed:
INT: wound the death of it was healed

Revelation 13:12 N-GMS
GRK: πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ
NAS: beast, whose fatal wound was healed.
KJV: beast, whose deadly wound was healed.
INT: wound fatal of it

Revelation 18:8 N-NMS
GRK: πληγαὶ αὐτῆς θάνατος καὶ πένθος
NAS: will come, pestilence and mourning
KJV: one day, death, and mourning,
INT: plagues of her death and mourning

Revelation 20:6 N-NMS
GRK: ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει
NAS: these the second death has no
KJV: such the second death hath no
INT: the second death not has

Revelation 20:13 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ
NAS: up the dead which were in it, and death and Hades
KJV: it; and death and hell
INT: and death and

Revelation 20:14 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ
NAS: Then death and Hades were thrown
KJV: And death and hell
INT: and death and

Revelation 20:14 N-NMS
GRK: οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός
NAS: is the second death, the lake
KJV: is the second death.
INT: This the death second

Revelation 21:4 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται
NAS: longer be [any] death; there will no
KJV: no more death, neither sorrow,
INT: and death not will be

Revelation 21:8 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος
NAS: which is the second death.
KJV: which is the second death.
INT: is the death second

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page