3570. νυνί (nuni)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3570. νυνί (nuni) — 20 Occurrences

Acts 22:1 Adv
GRK: πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας
NAS: my defense which I now [offer] to you.
INT: to you now defense

Acts 24:13 Adv
GRK: περὶ ὧν νυνὶ κατηγοροῦσίν μου
NAS: to you [the charges] of which they now accuse
INT: concerning [the things] of which now they accuse me

Romans 3:21 Adv
GRK: νυνὶ δὲ χωρὶς
NAS: But now apart from the Law
KJV: But now the righteousness of God
INT: now however apart from

Romans 6:22 Adv
GRK: νυνὶ δέ ἐλευθερωθέντες
NAS: But now having been freed from sin
KJV: But now being made free from
INT: now moreover having been set free

Romans 7:6 Adv
GRK: νυνὶ δὲ κατηργήθημεν
NAS: But now we have been released
KJV: But now we are delivered from
INT: now however we were cleared

Romans 7:17 Adv
GRK: Νυνὶ δὲ οὐκέτι
NAS: So now, no longer am I the one doing
KJV: Now then it is no more
INT: now moreover no longer

Romans 15:23 Adv
GRK: νυνὶ δὲ μηκέτι
NAS: but now, with no further place
KJV: But now having no more
INT: now however no longer

Romans 15:25 Adv
GRK: νυνὶ δὲ πορεύομαι
NAS: but now, I am going to Jerusalem
KJV: [company].But now I go unto
INT: now however I go

1 Corinthians 12:18 Adv
GRK: νυνὶ δὲ ὁ
INT: now however

1 Corinthians 13:13 Adv
GRK: νυνὶ δὲ μένει
NAS: But now faith, hope,
KJV: And now abideth faith,
INT: now moreover abides

1 Corinthians 15:20 Adv
GRK: Νυνὶ δὲ Χριστὸς
NAS: But now Christ has been raised
KJV: But now is Christ
INT: now however Christ

2 Corinthians 8:11 Adv
GRK: νυνὶ δὲ καὶ
NAS: But now finish doing
KJV: Now therefore perform
INT: now moreover also

2 Corinthians 8:22 Adv
GRK: σπουδαῖον ὄντα νυνὶ δὲ πολὺ
NAS: things, but now even more
KJV: but now much
INT: earnest to be now moreover much

Ephesians 2:13 Adv
GRK: νυνὶ δὲ ἐν
NAS: But now in Christ Jesus
KJV: But now in Christ
INT: now however in

Colossians 1:22 Adv
GRK: νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν
INT: now moreover he reconciled

Colossians 3:8 Adv
GRK: νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε
NAS: But now you also, put
KJV: But now ye also
INT: now moreover put off

Philemon 1:9 Adv
GRK: Παῦλος πρεσβύτης νυνὶ δὲ καὶ
NAS: the aged, and now also
KJV: the aged, and now also a prisoner
INT: Paul [the] aged now moreover also

Philemon 1:11 Adv
GRK: σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ καὶ
NAS: was useless to you, but now is useful
KJV: but now profitable
INT: to you useless now moreover both

Hebrews 8:6 Adv
GRK: νυνὶ δὲ διαφορωτέρας
INT: now moreover a more excellent

Hebrews 9:26 Adv
GRK: καταβολῆς κόσμου νυνὶ δὲ ἅπαξ
NAS: of the world; but now once
INT: [the] foundation of [the] world now however once

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page