3666. ὁμοιόω (homoioó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3666. ὁμοιόω (homoioó) — 15 Occurrences

Matthew 6:8 V-ASP-2P
GRK: μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς οἶδεν
NAS: So do not be like them; for your Father
KJV: ye therefore like unto them: for
INT: Not therefore be like to them knows

Matthew 7:24 V-FIP-3S
GRK: ποιεῖ αὐτούς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ
NAS: and acts on them, may be compared to a wise
KJV: them, I will liken him
INT: does them will be like a man wise

Matthew 7:26 V-FIP-3S
GRK: ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ
NAS: and does not act on them, will be like a foolish
KJV: not, shall be likened unto a foolish
INT: does do them he will be likened to a man foolish

Matthew 11:16 V-FIA-1S
GRK: Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν
NAS: But to what shall I compare this
KJV: whereunto shall I liken this
INT: to what moreover will I liken the generation

Matthew 13:24 V-AIP-3S
GRK: αὐτοῖς λέγων Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία
NAS: of heaven may be compared to a man
KJV: of heaven is likened unto a man
INT: them saying has become like the kingdom

Matthew 18:23 V-AIP-3S
GRK: Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία
NAS: of heaven may be compared to a king
KJV: of heaven likened unto a certain
INT: because of this has become like the kingdom

Matthew 22:2 V-AIP-3S
GRK: Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία
NAS: of heaven may be compared to a king
KJV: of heaven is like unto a certain
INT: Has become like the kingdom

Matthew 25:1 V-FIP-3S
GRK: Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία
NAS: of heaven will be comparable to ten
KJV: of heaven be likened unto ten
INT: Then will be made like the kingdom

Mark 4:30 V-ASA-1P
GRK: ἔλεγεν Πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν
NAS: How shall we picture the kingdom
KJV: Whereunto shall we liken the kingdom
INT: he said To what shall we liken the kingdom

Luke 7:31 V-FIA-1S
GRK: Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους
NAS: then shall I compare the men
KJV: then shall I liken the men
INT: To what therefore will I liken the men

Luke 13:18 V-FIA-1S
GRK: καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν
NAS: like, and to what shall I compare it?
KJV: and whereunto shall I resemble it?
INT: and to what will I liken it

Luke 13:20 V-FIA-1S
GRK: εἶπεν Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν
NAS: To what shall I compare the kingdom
KJV: Whereunto shall I liken the kingdom
INT: he said To what will I liken the kingdom

Acts 14:11 V-APP-NMP
GRK: Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν
NAS: The gods have become like men
KJV: to us in the likeness of men.
INT: The gods having become like men are come down

Romans 9:29 V-AIP-1P
GRK: Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν
NAS: SODOM, AND WOULD HAVE RESEMBLED GOMORRAH.
INT: Gomorrah anyhow we would have been made like

Hebrews 2:17 V-ANP
GRK: τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι ἵνα ἐλεήμων
NAS: He had to be made like His brethren
KJV: it behoved him to be made like unto [his] brethren,
INT: the brothers to be made like that a merciful

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page