3668. ὁμοίως (homoiós)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3668. ὁμοίως (homoiós) — 31 Occurrences

Matthew 22:26 Adv
GRK: ὁμοίως καὶ ὁ
NAS: so also the second,
KJV: Likewise the second also,
INT: likewise also the

Matthew 26:35 Adv
GRK: σε ἀπαρνήσομαι ὁμοίως καὶ πάντες
NAS: the disciples said the same thing too.
KJV: deny thee. Likewise also said
INT: you will I deny Likewise also all

Matthew 27:41 Adv
GRK: ὁμοίως καὶ οἱ
NAS: In the same way the chief priests
KJV: Likewise also the chief priests
INT: likewise also the

Mark 4:16 Adv
GRK: οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ
NAS: In a similar way these
KJV: are they likewise which are sown
INT: these are likewise they who upon

Mark 15:31 Adv
GRK: ὁμοίως καὶ οἱ
NAS: In the same way the chief priests
INT: likewise also the

Luke 3:11 Adv
GRK: ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω
NAS: food is to do likewise.
KJV: meat, let him do likewise.
INT: has food likewise let him do

Luke 5:10 Adv
GRK: ὁμοίως δὲ καὶ
NAS: and so also [were] James
KJV: And so [was] also James,
INT: likewise moreover also

Luke 5:33 Adv
GRK: δεήσεις ποιοῦνται ὁμοίως καὶ οἱ
NAS: also do the same, but Yours
KJV: and likewise [the disciples]
INT: prayers make likewise also those

Luke 6:31 Adv
GRK: ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως
NAS: others the same way you want
KJV: also to them likewise.
INT: do to them likewise

Luke 10:32 Adv
GRK: ὁμοίως δὲ καὶ
NAS: Likewise a Levite also,
KJV: And likewise a Levite, when he was
INT: likewise moreover also

Luke 10:37 Adv
GRK: σὺ ποίει ὁμοίως
NAS: to him, Go and do the same.
KJV: do thou likewise.
INT: you do likewise

Luke 13:3 Adv
GRK: μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε
NAS: you will all likewise perish.
INT: you repent all likewise you will perish

Luke 16:25 Adv
GRK: καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά
NAS: your good things, and likewise Lazarus
KJV: and likewise Lazarus
INT: and Lazarus likewise the [things] evil

Luke 17:28 Adv
GRK: ὁμοίως καθὼς ἐγένετο
NAS: It was the same as happened
KJV: Likewise also as
INT: likewise as it came to pass

Luke 17:31 Adv
GRK: ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω
NAS: to take them out; and likewise the one who
KJV: the field, let him likewise not return
INT: in field likewise not let him return

Luke 22:36 Adv
GRK: βαλλάντιον ἀράτω ὁμοίως καὶ πήραν
NAS: is to take it along, likewise also
KJV: [it], and likewise [his] scrip:
INT: a purse let him take [it] likewise also bag

John 5:19 Adv
GRK: ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ
NAS: also does in like manner.
KJV: doeth the Son likewise.
INT: the Son likewise does

John 6:11 Adv
GRK: τοῖς ἀνακειμένοις ὁμοίως καὶ ἐκ
NAS: who were seated; likewise also
KJV: and likewise of
INT: to the reclining likewise also of

John 21:13 Adv
GRK: τὸ ὀψάριον ὁμοίως
NAS: [it] to them, and the fish likewise.
KJV: and fish likewise.
INT: the fish likewise

Romans 1:27 Adv
GRK: ὁμοίως τε καὶ
NAS: and in the same way also the men
KJV: And likewise also the men,
INT: likewise moreover also

1 Corinthians 7:3 Adv
GRK: ὀφειλὴν ἀποδιδότω ὁμοίως δὲ καὶ
NAS: to his wife, and likewise also
KJV: and likewise also
INT: duty let give likewise moreover also

1 Corinthians 7:4 Adv
GRK: ὁ ἀνήρ ὁμοίως δὲ καὶ
NAS: but the husband [does]; and likewise also
KJV: and likewise also
INT: the husband likewise moreover also

1 Corinthians 7:22 Adv
GRK: κυρίου ἐστίν ὁμοίως ὁ ἐλεύθερος
NAS: freedman; likewise he who was called
KJV: freeman: likewise also
INT: of [the] Lord is likewise the [one] free

Hebrews 9:21 Adv
GRK: τῷ αἵματι ὁμοίως ἐράντισεν
NAS: And in the same way he sprinkled both
INT: with blood likewise he sprinkled

James 2:25 Adv
GRK: ὁμοίως δὲ καὶ
NAS: In the same way, was not Rahab
KJV: Likewise also was
INT: likewise moreover also

1 Peter 3:1 Adv
GRK: Ὁμοίως αἱ γυναῖκες
NAS: In the same way, you wives,
KJV: Likewise, ye wives, [be] in subjection
INT: Likewise wives

1 Peter 3:7 Adv
GRK: Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ
NAS: You husbands in the same way, live
KJV: Likewise, ye husbands, dwell with
INT: the Husbands likewise dwelling with [them] according to

1 Peter 5:5 Adv
GRK: Ὁμοίως νεώτεροι ὑποτάγητε
NAS: You younger men, likewise, be subject
KJV: Likewise, ye younger,
INT: Likewise [you] younger [ones] be subject

Jude 1:8 Adv
GRK: Ὁμοίως μέντοι καὶ
NAS: Yet in the same way these men, also
KJV: Likewise also these
INT: likewise yet also

Revelation 2:15 Adv
GRK: τῶν Νικολαϊτῶν ὁμοίως
NAS: have some who in the same way hold
INT: of the Nicolaitans likewise

Revelation 8:12 Adv
GRK: ἡ νὺξ ὁμοίως
NAS: of it, and the night in the same way.
KJV: and the night likewise.
INT: the night likewise

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page