3848. παραβάτης (parabatés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3848. παραβάτης (parabatés) — 5 Occurrences

Romans 2:25 N-NMS
GRK: ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ᾖς
NAS: but if you are a transgressor of the Law,
KJV: if thou be a breaker of the law, thy
INT: if however a transgressor of law you are

Romans 2:27 N-AMS
GRK: καὶ περιτομῆς παραβάτην νόμου
NAS: [of the Law] and circumcision are a transgressor of the Law?
KJV: circumcision dost transgress the law?
INT: and circumcision [are] a transgressor of law

Galatians 2:18 N-AMS
GRK: πάλιν οἰκοδομῶ παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω
NAS: I prove myself to be a transgressor.
KJV: I make myself a transgressor.
INT: again I build a transgressor myself I constitute

James 2:9 N-NMP
GRK: νόμου ὡς παραβάται
NAS: by the law as transgressors.
KJV: the law as transgressors.
INT: law as transgressors

James 2:11 N-NMS
GRK: δέ γέγονας παραβάτης νόμου
NAS: you have become a transgressor of the law.
KJV: thou art become a transgressor of the law.
INT: however you have become a transgressor of [the] law

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page