4624. σκανδαλίζω (skandalizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4624. σκανδαλίζω (skandalizó) — 29 Occurrences

Matthew 5:29 V-PIA-3S
GRK: ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε ἔξελε
NAS: eye makes you stumble, tear
KJV: right eye offend thee, pluck
INT: right cause to stumble you pluck out

Matthew 5:30 V-PIA-3S
GRK: σου χεὶρ σκανδαλίζει σε ἔκκοψον
NAS: hand makes you stumble, cut it off
KJV: right hand offend thee, cut
INT: of you hand cause to stumble you cut off

Matthew 11:6 V-ASP-3S
GRK: ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί
NAS: is he who does not take offense at Me.
KJV: shall not be offended in me.
INT: if not shall fall away in me

Matthew 13:21 V-PIM/P-3S
GRK: λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται
NAS: immediately he falls away.
KJV: of the word, by and by he is offended.
INT: word immediately he falls away

Matthew 13:57 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ
NAS: And they took offense at Him. But Jesus
KJV: And they were offended in him.
INT: And they were offended at him

Matthew 15:12 V-AIP-3P
GRK: τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν
NAS: that the Pharisees were offended when they heard
KJV: the Pharisees were offended, after they heard
INT: the saying were offended

Matthew 17:27 V-ASA-1P
GRK: δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς πορευθεὶς
NAS: so that we do not offend them, go
KJV: lest we should offend them,
INT: moreover not we might offend them having gone

Matthew 18:6 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν
NAS: but whoever causes one of these
KJV: But whoso shall offend one of these
INT: moreover anyhow shall cause to stumble one of the

Matthew 18:8 V-PIA-3S
GRK: πούς σου σκανδαλίζει σε ἔκκοψον
NAS: your foot causes you to stumble, cut it off
KJV: thy foot offend thee, cut them
INT: foot of you cause to sin you cut off

Matthew 18:9 V-PIA-3S
GRK: ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε ἔξελε
NAS: your eye causes you to stumble, pluck
KJV: thine eye offend thee, pluck
INT: eye of you cause to sin you pluck out

Matthew 24:10 V-FIP-3P
GRK: καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ
NAS: many will fall away and will betray
KJV: shall many be offended, and
INT: And then will fall away many and

Matthew 26:31 V-FIP-2P
GRK: Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ
NAS: to them, You will all fall away because
KJV: All ye shall be offended because of me
INT: All you will fall away because of me

Matthew 26:33 V-FIP-3P
GRK: Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί
NAS: all may fall away
KJV: all [men] shall be offended because
INT: If all will fall away because of you

Matthew 26:33 V-FIP-1S
GRK: ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι
NAS: may fall away because
KJV: [yet] will I never be offended.
INT: I never will fall away

Mark 4:17 V-PIM/P-3P
GRK: λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται
NAS: immediately they fall away.
KJV: immediately they are offended.
INT: word immediately they fall away

Mark 6:3 V-IIM/P-3P
GRK: ἡμᾶς καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ
NAS: here with us? And they took offense at Him.
KJV: us? And they were offended at him.
INT: us and they took offense at him

Mark 9:42 V-ASA-3S
GRK: ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν
NAS: Whoever causes one of these
KJV: whosoever shall offend one
INT: whoever anyhow might cause to stumble one of the

Mark 9:43 V-ASA-3S
GRK: Καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἡ
NAS: your hand causes you to stumble, cut it off;
KJV: thy hand offend thee, cut
INT: And if should cause to stumble you the

Mark 9:45 V-PSA-3S
GRK: πούς σου σκανδαλίζῃ σε ἀπόκοψον
NAS: your foot causes you to stumble, cut it off;
KJV: thy foot offend thee, cut
INT: foot of you should cause to stumble you cut off

Mark 9:47 V-PSA-3S
GRK: ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε ἔκβαλε
NAS: your eye causes you to stumble, throw
KJV: thine eye offend thee, pluck
INT: eye of you should cause to stumble you cast out

Mark 14:27 V-FIP-2P
GRK: ὅτι Πάντες σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ
NAS: to them, You will all fall away, because
KJV: All ye shall be offended because of
INT: All you will fall away in me

Mark 14:29 V-FIP-3P
GRK: καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται ἀλλ' οὐκ
NAS: all may fall away, yet
KJV: all shall be offended, yet
INT: Even all will fall away yet not

Luke 7:23 V-ASP-3S
GRK: ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί
NAS: is he who does not take offense at Me.
KJV: shall not be offended in me.
INT: if not shall fall away in me

Luke 17:2 V-ASA-3S
GRK: ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν
NAS: than that he would cause one
KJV: that he should offend one
INT: than that he should cause to stumble little

John 6:61 V-PIA-3S
GRK: Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει
NAS: to them, Does this cause you to stumble?
KJV: unto them, Doth this offend you?
INT: This you does offend

John 16:1 V-ASP-2P
GRK: ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε
NAS: that you may be kept from stumbling.
KJV: ye should not be offended.
INT: that not you might fall away

1 Corinthians 8:13 V-PIA-3S
GRK: εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν
NAS: if food causes my brother to stumble,
KJV: my brother to offend, I will eat no
INT: if food cause to stumble the brother

1 Corinthians 8:13 V-ASA-1S
GRK: ἀδελφόν μου σκανδαλίσω
NAS: my brother to stumble, I will never
KJV: my brother to offend.
INT: brother of me I might cause to stumble

2 Corinthians 11:29 V-PIM/P-3S
GRK: ἀσθενῶ τίς σκανδαλίζεται καὶ οὐκ
NAS: Who is led into sin without
KJV: weak? who is offended, and I
INT: I am weak who is led into sin and not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page