5290. ὑποστρέφω (hupostrephó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5290. ὑποστρέφω (hupostrephó) — 35 Occurrences

Luke 1:56 V-AIA-3S
GRK: τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν
NAS: months, and [then] returned to her home.
KJV: months, and returned to her own
INT: three and returned to the

Luke 2:20 V-AIA-3P
GRK: καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες
NAS: The shepherds went back, glorifying
INT: And returned the shepherds

Luke 2:43 V-PNA
GRK: ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν
NAS: and as they were returning, after spending the full number
KJV: as they returned, the child Jesus
INT: as were returning they remained behind

Luke 2:45 V-AIA-3P
GRK: μὴ εὑρόντες ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: When they did not find Him, they returned to Jerusalem
KJV: not, they turned back again to
INT: not having found [him] they returned to Jerusalem

Luke 4:1 V-AIA-3S
GRK: πνεύματος ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ
NAS: Spirit, returned from the Jordan
KJV: Ghost returned from
INT: of [the] Spirit Holy returned from the

Luke 4:14 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus returned to Galilee
KJV: And Jesus returned in the power
INT: And returned Jesus

Luke 7:10 V-APA-NMP
GRK: καὶ ὑποστρέψαντες εἰς τὸν
NAS: who had been sent returned to the house,
KJV: they that were sent, returning to
INT: And having returned to the

Luke 8:37 V-AIA-3S
GRK: εἰς πλοῖον ὑπέστρεψεν
NAS: and He got into a boat and returned.
KJV: the ship, and returned back again.
INT: into the boat returned

Luke 8:39 V-PMA-2S
GRK: Ὑπόστρεφε εἰς τὸν
NAS: Return to your house and describe
KJV: Return to thine own
INT: Return to the

Luke 8:40 V-PNA
GRK: δὲ τῷ ὑποστρέφειν τὸν Ἰησοῦν
NAS: And as Jesus returned, the people
KJV: Jesus was returned, the people
INT: moreover returned Jesus

Luke 9:10 V-APA-NMP
GRK: Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι
NAS: When the apostles returned, they gave an account
KJV: the apostles, when they were returned, told
INT: And having returned the apostles

Luke 10:17 V-AIA-3P
GRK: Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ
NAS: The seventy returned with joy, saying,
KJV: the seventy returned again with
INT: returned moreover the

Luke 11:24 V-FIA-1S
GRK: τότε λέγει Ὑποστρέψω εἰς τὸν
NAS: any, it says, 'I will return to my house
KJV: none, he saith, I will return unto my
INT: then it says I will return to the

Luke 17:15 V-AIA-3S
GRK: ὅτι ἰάθη ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς
NAS: that he had been healed, turned back, glorifying
KJV: he was healed, turned back, and with
INT: that he was healed turned back with a voice

Luke 17:18 V-APA-NMP
GRK: οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν
NAS: one found who returned to give
KJV: not found that returned to give glory
INT: not were there found [any] having returned to give glory

Luke 19:12 V-ANA
GRK: βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι
NAS: for himself, and [then] return.
KJV: a kingdom, and to return.
INT: a kingdom and to return

Luke 23:48 V-IIA-3P
GRK: τὰ στήθη ὑπέστρεφον
NAS: what had happened, [began] to return, beating
KJV: their breasts, and returned.
INT: the breasts returned [home]

Luke 23:56 V-APA-NFP
GRK: ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν
NAS: Then they returned and prepared spices
KJV: And they returned, and prepared
INT: having returned moreover they prepared

Luke 24:9 V-APA-NFP
GRK: καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ
NAS: and returned from the tomb
KJV: And returned from the sepulchre,
INT: and having returned from the

Luke 24:33 V-AIA-3P
GRK: τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: hour and returned to Jerusalem,
KJV: hour, and returned to
INT: hour they returned to Jerusalem

Luke 24:52 V-AIA-3P
GRK: προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: And they, after worshiping Him, returned to Jerusalem
KJV: him, and returned to
INT: having worshipped him returned to Jerusalem

Acts 1:12 V-AIA-3P
GRK: Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: Then they returned to Jerusalem
KJV: Then returned they unto Jerusalem
INT: Then they returned to Jerusalem

Acts 8:25 V-IIA-3P
GRK: τοῦ κυρίου ὑπέστρεφον εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: of the Lord, they started back to Jerusalem,
KJV: of the Lord, returned to
INT: of the Lord returned to Jerusalem

Acts 8:28 V-PPA-NMS
GRK: ἦν τε ὑποστρέφων καὶ καθήμενος
NAS: and he was returning and sitting
KJV: Was returning, and sitting
INT: he was moreover returning and sitting

Acts 12:25 V-AIA-3P
GRK: καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: and Saul returned from Jerusalem
KJV: and Saul returned from Jerusalem,
INT: and Saul returned from Jerusalem

Acts 13:13 V-AIA-3S
GRK: ἀπ' αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: left them and returned to Jerusalem.
KJV: from them returned to Jerusalem.
INT: from them returned to Jerusalem

Acts 13:34 V-PNA
GRK: μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν
NAS: no longer to return to decay,
KJV: [now] no more to return to corruption,
INT: no more to be about to return to decay

Acts 14:21 V-AIA-3P
GRK: μαθητεύσαντες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν εἰς τὴν
NAS: disciples, they returned to Lystra
KJV: many, they returned again to
INT: having discipled many they returned to

Acts 20:3 V-PNA
GRK: γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας
NAS: he decided to return through
KJV: he purposed to return through
INT: a purpose to return through Macedonia

Acts 21:6 V-AIA-3P
GRK: ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ
NAS: the ship, and they returned home
KJV: returned home again.
INT: they moreover returned to the

Acts 22:17 V-APA-DMS
GRK: δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: It happened when I returned to Jerusalem
KJV: that, when I was come again to
INT: moreover to me having returned to Jerusalem

Acts 23:32 V-AIA-3P
GRK: σὺν αὐτῷ ὑπέστρεψαν εἰς τὴν
NAS: to go on with him, they returned to the barracks.
KJV: with him, and returned to the castle:
INT: with him they returned to the

Galatians 1:17 V-AIA-1S
GRK: καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν
NAS: to Arabia, and returned once more
KJV: Arabia, and returned again unto
INT: and again returned to Damascus

Hebrews 7:1 V-PPA-DMS
GRK: συναντήσας Ἀβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς
NAS: Abraham as he was returning from the slaughter
KJV: Abraham returning from
INT: having met Abraham returning from the

2 Peter 2:21 V-ANA
GRK: ἢ ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς
NAS: having known it, to turn away from the holy
INT: than having known [it] to have turned from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page