5486. χάρισμα (charisma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5486. χάρισμα (charisma) — 17 Occurrences

Romans 1:11 N-ANS
GRK: τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν
NAS: spiritual gift to you, that you may be established;
KJV: some spiritual gift, to the end ye
INT: some I might impart gift to you spiritual

Romans 5:15 N-NNS
GRK: καὶ τὸ χάρισμα εἰ γὰρ
NAS: But the free gift is not like
KJV: so also [is] the free gift. For if
INT: also [be] the gift if indeed

Romans 5:16 N-NNS
GRK: τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν
NAS: but on the other hand the free gift [arose] from many
KJV: but the free gift [is] of
INT: and [the] gift [is] of many

Romans 6:23 N-NNS
GRK: τὸ δὲ χάρισμα τοῦ θεοῦ
NAS: is death, but the free gift of God
KJV: but the gift of God
INT: but [the] gift of God

Romans 11:29 N-NNP
GRK: γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ
NAS: for the gifts and the calling of God
KJV: For the gifts and calling
INT: indeed [are] the gifts and the

Romans 12:6 N-ANP
GRK: Ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν
NAS: Since we have gifts that differ
KJV: Having then gifts differing according
INT: having moreover gifts according to the

1 Corinthians 1:7 N-DNS
GRK: ἐν μηδενὶ χαρίσματι ἀπεκδεχομένους τὴν
NAS: in any gift, awaiting eagerly
KJV: in no gift; waiting for the coming
INT: in not one gift awaiting the

1 Corinthians 7:7 N-ANS
GRK: ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ θεοῦ
NAS: has his own gift from God, one
KJV: hath his proper gift of God,
INT: his own has gift from God

1 Corinthians 12:4 N-GNP
GRK: Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσίν τὸ
NAS: there are varieties of gifts, but the same
KJV: diversities of gifts, but
INT: varieties moreover of gifts there are

1 Corinthians 12:9 N-NNP
GRK: ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν
NAS: and to another gifts of healing
KJV: to another the gifts of healing by
INT: to another moreover gifts of healing in

1 Corinthians 12:28 N-ANP
GRK: δυνάμεις ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων ἀντιλήμψεις
NAS: then gifts of healings,
KJV: then gifts of healings,
INT: miracles then gifts of healing helping

1 Corinthians 12:30 N-NNP
GRK: μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων
NAS: do not have gifts of healings,
KJV: Have all the gifts of healing? do all
INT: not all gifts have of healings

1 Corinthians 12:31 N-ANP
GRK: δὲ τὰ χαρίσματα τὰ μείζονα
NAS: the greater gifts. And I show
KJV: the best gifts: and
INT: however the gifts greater

2 Corinthians 1:11 N-NNS
GRK: εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν
NAS: on our behalf for the favor bestowed
KJV: that for the gift [bestowed] upon
INT: toward us gift through many

1 Timothy 4:14 N-GNS
GRK: ἐν σοὶ χαρίσματος ὃ ἐδόθη
NAS: Do not neglect the spiritual gift within
KJV: Neglect not the gift that is in thee,
INT: in you gift which was given

2 Timothy 1:6 N-ANS
GRK: ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ
NAS: you to kindle afresh the gift of God
KJV: that thou stir up the gift of God,
INT: to kindle up the gift of God

1 Peter 4:10 N-ANS
GRK: καθὼς ἔλαβεν χάρισμα εἰς ἑαυτοὺς
NAS: has received a [special] gift, employ it in serving
KJV: hath received the gift, [even so] minister
INT: as he received a gift to each other

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page