χάριτι
Englishman's Concordance
χάριτι (chariti) — 24 Occurrences

Luke 2:52 N-DFS
GRK: ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ
NAS: and stature, and in favor with God
KJV: stature, and in favour with God
INT: stature and in favor with God

Acts 13:43 N-DFS
GRK: προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ
NAS: them to continue in the grace of God.
KJV: them to continue in the grace of God.
INT: to continue in the grace of God

Acts 14:26 N-DFS
GRK: παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ
NAS: commended to the grace of God
KJV: recommended to the grace of God
INT: been committed to the grace of God

Acts 15:40 N-DFS
GRK: παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ κυρίου
NAS: by the brethren to the grace of the Lord.
KJV: by the brethren unto the grace of God.
INT: having been committed to the grace of the Lord

Romans 3:24 N-DFS
GRK: τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς
NAS: as a gift by His grace through
KJV: by his grace through
INT: by the of him grace through the

Romans 5:15 N-DFS
GRK: δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ
NAS: and the gift by the grace of the one
KJV: the gift by grace, [which is] by one
INT: gift in grace which [is] of the

Romans 11:6 N-DFS
GRK: εἰ δὲ χάριτι οὐκέτι ἐξ
NAS: But if it is by grace, it is no longer
KJV: if by grace, then [is it] no more
INT: if moreover by grace no longer of

1 Corinthians 1:4 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ
NAS: concerning you for the grace of God
KJV: behalf, for the grace of God which
INT: for the grace of God

1 Corinthians 10:30 N-DFS
GRK: εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω τί
NAS: I partake with thankfulness, why
KJV: if I by grace be a partaker, why
INT: if I with thanks partake why

1 Corinthians 15:10 N-DFS
GRK: χάριτι δὲ θεοῦ
NAS: But by the grace of God I am
KJV: But by the grace of God I am
INT: [by the] grace however of God

2 Corinthians 1:12 N-DFS
GRK: ἀλλ' ἐν χάριτι θεοῦ ἀνεστράφημεν
NAS: wisdom but in the grace of God,
KJV: by the grace of God,
INT: but in grace of God we had our conduct

2 Corinthians 8:7 N-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε
NAS: in this gracious work also.
KJV: in this grace also.
INT: this the grace you should abound

2 Corinthians 8:19 N-DFS
GRK: σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ
NAS: with us in this gracious work, which is being administered
KJV: with this grace, which is administered
INT: with which grace this which [is]

Galatians 1:6 N-DFS
GRK: ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς
NAS: Him who called you by the grace of Christ,
KJV: you into the grace of Christ unto
INT: you in [the] grace of Christ to

Ephesians 2:5 N-DFS
GRK: τῷ χριστῷ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι
NAS: with Christ (by grace you have been
KJV: Christ, (by grace ye are
INT: Christ by grace you are saved

Ephesians 2:8 N-DFS
GRK: τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι
NAS: For by grace you have been saved
KJV: For by grace are ye saved
INT: For by grace you are saved

Colossians 3:16 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χάριτι ᾄδοντες ἐν
NAS: singing with thankfulness in your hearts
KJV: singing with grace in your
INT: with gratitude singing in

Colossians 4:6 N-DFS
GRK: πάντοτε ἐν χάριτι ἅλατι ἠρτυμένος
NAS: always be with grace, [as though] seasoned
KJV: with grace, seasoned
INT: [be] always with grace with salt seasoned

2 Thessalonians 2:16 N-DFS
GRK: ἀγαθὴν ἐν χάριτι
NAS: and good hope by grace,
KJV: hope through grace,
INT: good by grace

2 Timothy 2:1 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν
NAS: be strong in the grace that is in Christ
KJV: in the grace that is in
INT: in the grace which [is] in

Titus 3:7 N-DFS
GRK: τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενηθῶμεν
NAS: that being justified by His grace we would be made
KJV: his grace, we should be made
INT: by that grace heirs we should become

Hebrews 2:9 N-DFS
GRK: ἐστεφανωμένον ὅπως χάριτι θεοῦ ὑπὲρ
NAS: so that by the grace of God
KJV: he by the grace of God
INT: crowned so that by [the] grace of God for

Hebrews 13:9 N-DFS
GRK: καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν
NAS: to be strengthened by grace, not by foods,
KJV: be established with grace; not
INT: good indeed with grace to be confirmed the

2 Peter 3:18 N-DFS
GRK: δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει
NAS: but grow in the grace and knowledge
KJV: grow in grace, and [in] the knowledge
INT: moreover in grace and in [the] knowledge

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page