χάριτος
Englishman's Concordance
χάριτος (charitos) — 27 Occurrences

Luke 4:22 N-GFS
GRK: λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις
NAS: of Him, and wondering at the gracious words
KJV: wondered at the gracious words which
INT: words of the grace which proceded

John 1:14 N-GFS
GRK: πατρός πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας
NAS: full of grace and truth.
KJV: the Father,) full of grace and truth.
INT: a father full of grace and truth

John 1:16 N-GFS
GRK: χάριν ἀντὶ χάριτος
NAS: received, and grace upon grace.
KJV: grace for grace.
INT: grace upon grace

Acts 6:8 N-GFS
GRK: δὲ πλήρης χάριτος καὶ δυνάμεως
NAS: full of grace and power,
INT: moreover full grace and power

Acts 14:3 N-GFS
GRK: λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ διδόντι
NAS: to the word of His grace, granting
KJV: of his grace, and
INT: word of the grace of him giving

Acts 15:11 N-GFS
GRK: διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου
NAS: through the grace of the Lord
KJV: that through the grace of the Lord
INT: by the grace of [the] Lord

Acts 18:27 N-GFS
GRK: διὰ τῆς χάριτος
NAS: who had believed through grace,
KJV: which had believed through grace:
INT: through grace

Acts 20:24 N-GFS
GRK: εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ
NAS: of the gospel of the grace of God.
KJV: the gospel of the grace of God.
INT: gospel of the grace of God

Acts 20:32 N-GFS
GRK: λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ
NAS: and to the word of His grace, which is able
KJV: of his grace, which
INT: word of the grace of him which

Romans 5:17 N-GFS
GRK: περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς
NAS: the abundance of grace and of the gift
KJV: abundance of grace and
INT: abundance of grace and of the

Romans 11:5 N-GFS
GRK: κατ' ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν
NAS: according to [God's] gracious choice.
KJV: according to the election of grace.
INT: according to election of grace there has been

Romans 12:3 N-GFS
GRK: διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης
NAS: For through the grace given
KJV: through the grace given
INT: through the grace having been given

Galatians 1:15 N-GFS
GRK: διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ
NAS: me through His grace, was pleased
KJV: [me] by his grace,
INT: by the grace of him

Galatians 5:4 N-GFS
GRK: δικαιοῦσθε τῆς χάριτος ἐξεπέσατε
NAS: by law; you have fallen from grace.
KJV: the law; ye are fallen from grace.
INT: are being justified grace you fell from

Ephesians 1:6 N-GFS
GRK: δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ ἧς
NAS: of the glory of His grace, which
KJV: of his grace, wherein
INT: of [the] glory of the of grace of him which

Ephesians 1:7 N-GFS
GRK: πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ
NAS: according to the riches of His grace
KJV: to the riches of his grace;
INT: riches of the grace of him

Ephesians 2:7 N-GFS
GRK: πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν
NAS: riches of His grace in kindness
KJV: riches of his grace in [his] kindness
INT: riches of the grace of him in

Ephesians 3:2 N-GFS
GRK: οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ
NAS: of God's grace which was given
KJV: of the dispensation of the grace of God
INT: administration of the grace of God

Ephesians 3:7 N-GFS
GRK: δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ
NAS: of God's grace which was given
KJV: to the gift of the grace of God
INT: gift of the grace of God

Philippians 1:7 N-GFS
GRK: μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς
NAS: are partakers of grace with me.
KJV: partakers of my grace.
INT: of me of the grace all you

Hebrews 4:16 N-GFS
GRK: θρόνῳ τῆς χάριτος ἵνα λάβωμεν
NAS: to the throne of grace, so
KJV: unto the throne of grace, that
INT: throne of grace that we might receive

Hebrews 10:29 N-GFS
GRK: πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας
NAS: and has insulted the Spirit of grace?
KJV: unto the Spirit of grace?
INT: Spirit of grace having insulted

Hebrews 12:15 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ
NAS: comes short of the grace of God;
KJV: fail of the grace of God; lest
INT: from the grace of God

1 Peter 1:10 N-GFS
GRK: εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες
NAS: who prophesied of the grace that [would come] to you made
KJV: of the grace [that should come] unto
INT: toward you grace having prophesied

1 Peter 3:7 N-GFS
GRK: καὶ συγκληρονόμοις χάριτος ζωῆς εἰς
NAS: as a fellow heir of the grace of life,
KJV: being heirs together of the grace of life;
INT: also [being] joint-heirs of [the] grace of life so as

1 Peter 4:10 N-GFS
GRK: οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος θεοῦ
NAS: stewards of the manifold grace of God.
KJV: stewards of the manifold grace of God.
INT: stewards of [the] various grace of God

1 Peter 5:10 N-GFS
GRK: θεὸς πάσης χάριτος ὁ καλέσας
NAS: of all grace, who called
KJV: the God of all grace, who hath called
INT: God of all grace the [one] having called

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page