χάρις
Englishman's Concordance
χάρις (charis) — 62 Occurrences

Luke 2:40 N-NFS
GRK: σοφίᾳ καὶ χάρις θεοῦ ἦν
NAS: in wisdom; and the grace of God
KJV: with wisdom: and the grace of God was
INT: with wisdom and [the] grace of God was

Luke 6:32 N-NFS
GRK: ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν καὶ
NAS: you, what credit is [that] to you? For even
KJV: you, what thank have ye?
INT: what to you credit is it even

Luke 6:33 N-NFS
GRK: ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν καὶ
NAS: to you, what credit is [that] to you? For even
KJV: to you, what thank have ye?
INT: what to you credit is it For even

Luke 6:34 N-NFS
GRK: ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν καὶ
NAS: what credit is [that] to you? Even
KJV: to receive, what thank have ye?
INT: what to you credit is it even

John 1:17 N-NFS
GRK: ἐδόθη ἡ χάρις καὶ ἡ
NAS: Moses; grace and truth
KJV: by Moses, [but] grace and truth
INT: was given grace and

Acts 4:33 N-NFS
GRK: τῆς ἀναστάσεως χάρις τε μεγάλη
NAS: and abundant grace was upon them all.
KJV: and great grace was upon
INT: of the resurrection grace moreover great

Romans 1:7 N-NFS
GRK: κλητοῖς ἁγίοις χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: [as] saints: Grace to you and peace
KJV: [to be] saints: Grace to you
INT: called saints grace to you and

Romans 5:15 N-NFS
GRK: μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ θεοῦ
NAS: more did the grace of God
KJV: much more the grace of God, and
INT: more the grace of God

Romans 5:20 N-NFS
GRK: ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις
NAS: increased, grace abounded all the more,
KJV: abounded, grace did much more abound:
INT: overabounded grace

Romans 5:21 N-NFS
GRK: καὶ ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ
NAS: even so grace would reign through
KJV: so might grace reign through
INT: also grace might reign through

Romans 6:1 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ
NAS: in sin so that grace may increase?
KJV: in sin, that grace may abound?
INT: that grace might abound

Romans 6:17 N-NFS
GRK: χάρις δὲ τῷ
NAS: But thanks be to God
KJV: But God be thanked, that ye were
INT: thanks [be] moreover

Romans 7:25 N-NFS
GRK: χάρις δὲ τῷ
NAS: Thanks be to God through
INT: Thanks [be] moreover

Romans 11:6 N-NFS
GRK: ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται
NAS: otherwise grace is no longer
KJV: works: otherwise grace is no more
INT: otherwise grace no longer becomes

Romans 11:6 N-NFS
GRK: οὐκέτι γίνεται χάρις εἰ δὲ
NAS: grace is no longer grace.
KJV: is no more grace. But if
INT: no longer becomes grace if however

Romans 11:6 Noun-NFS
GRK: οὐκέτι ἐστὶν χάρις ἐπεὶ τὸ
KJV: no more grace: otherwise
INT: no longer is it grace else

Romans 16:20 N-NFS
GRK: τάχει Ἡ χάρις τοῦ κυρίου
NAS: your feet. The grace of our Lord
KJV: feet shortly. The grace of our Lord
INT: short time The grace of the Lord

Romans 16:24 Noun-NFS
GRK: χάρις τοῦ Κυρίου
KJV: The grace of our Lord
INT: The grace of the Lord

1 Corinthians 1:3 N-NFS
GRK: χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: Grace [be] unto you, and
INT: grace to you and

1 Corinthians 15:10 N-NFS
GRK: καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ
NAS: I am, and His grace toward
KJV: his grace which [was bestowed] upon
INT: and the grace of him

1 Corinthians 15:10 N-NFS
GRK: ἀλλὰ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ
NAS: of them, yet not I, but the grace of God
KJV: I, but the grace of God which
INT: but the grace of God

1 Corinthians 15:57 N-NFS
GRK: δὲ θεῷ χάρις τῷ διδόντι
NAS: but thanks be to God, who gives
KJV: But thanks [be] to God, which
INT: moreover God [be] thanks who gives

1 Corinthians 16:23 N-NFS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου
NAS: The grace of the Lord Jesus
KJV: The grace of our Lord Jesus
INT: The grace of the Lord

2 Corinthians 1:2 N-NFS
GRK: χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: Grace [be] to you and
INT: Grace to you and

2 Corinthians 2:14 N-NFS
GRK: δὲ θεῷ χάρις τῷ πάντοτε
NAS: But thanks be to God, who always
KJV: Now thanks [be] unto God, which always
INT: moreover God [be] thanks who always

2 Corinthians 4:15 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ
NAS: so that the grace which is spreading
KJV: that the abundant grace might through
INT: that the grace having abounded through

2 Corinthians 8:16 N-NFS
GRK: Χάρις δὲ τῷ
NAS: But thanks be to God who puts
KJV: But thanks [be] to God, which
INT: thanks moreover

2 Corinthians 9:15 N-NFS
GRK: Χάρις τῷ θεῷ
NAS: Thanks be to God for His indescribable
KJV: Thanks [be] unto God for
INT: Now thanks [be] to God

2 Corinthians 12:9 N-NFS
GRK: σοι ἡ χάρις μου ἡ
NAS: And He has said to me, My grace is sufficient
KJV: My grace is sufficient
INT: you the grace of me the

2 Corinthians 13:14 N-NFS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου
KJV: The grace of the Lord Jesus
INT: the grace of the Lord

Galatians 1:3 N-NFS
GRK: χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: Grace [be] to you and
INT: Grace to you and

Galatians 6:18 N-NFS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου
NAS: The grace of our Lord Jesus
KJV: Brethren, the grace of our Lord
INT: The grace of the Lord

Ephesians 1:2 N-NFS
GRK: χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: Grace [be] to you, and
INT: Grace to you and

Ephesians 3:8 N-NFS
GRK: ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη τοῖς
NAS: this grace was given,
KJV: this grace given,
INT: was given the grace this the

Ephesians 4:7 N-NFS
GRK: ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ
NAS: one of us grace was given
KJV: is given grace according to
INT: was given grace according to the

Ephesians 6:24 N-NFS
GRK: χάρις μετὰ πάντων
NAS: Grace be with all those
KJV: Grace [be] with all
INT: Grace [be] with all

Philippians 1:2 N-NFS
GRK: χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: Grace [be] unto you, and
INT: Grace to you and

Philippians 4:23 N-NFS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου
NAS: The grace of the Lord Jesus
KJV: The grace of our Lord
INT: The grace of the Lord

Colossians 1:2 N-NFS
GRK: ἐν Χριστῷ χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: [who are] at Colossae: Grace to you and peace
KJV: Colosse: Grace [be] unto you,
INT: in Christ Grace to you and

Colossians 4:18 N-NFS
GRK: δεσμῶν ἡ χάρις μεθ' ὑμῶν
NAS: my imprisonment. Grace be with you.
KJV: my bonds. Grace [be] with you.
INT: chains Grace [be] with you

1 Thessalonians 1:1 N-NFS
GRK: Ἰησοῦ Χριστῷ χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: Jesus Christ: Grace to you and peace.
KJV: Jesus Christ: Grace [be] unto you, and
INT: Jesus Christ Grace to you and

1 Thessalonians 5:28 N-NFS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου
NAS: The grace of our Lord Jesus
KJV: The grace of our Lord
INT: The grace of the Lord

2 Thessalonians 1:2 N-NFS
GRK: χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: Grace unto you, and
INT: Grace to you and

2 Thessalonians 3:18 N-NFS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου
NAS: The grace of our Lord Jesus
KJV: The grace of our Lord
INT: The grace of the Lord

1 Timothy 1:2 N-NFS
GRK: ἐν πίστει χάρις ἔλεος εἰρήνη
NAS: in [the] faith: Grace, mercy
KJV: the faith: Grace, mercy,
INT: in faith grace mercy peace

1 Timothy 1:14 N-NFS
GRK: δὲ ἡ χάρις τοῦ κυρίου
NAS: and the grace of our Lord
KJV: And the grace of our Lord
INT: moreover the grace of the Lord

1 Timothy 6:21 N-NFS
GRK: ἠστόχησαν Ἡ χάρις μεθ' ὑμῶν
NAS: from the faith. Grace be with you.
KJV: the faith. Grace [be] with
INT: missed the mark Grace [be] with you

2 Timothy 1:2 N-NFS
GRK: ἀγαπητῷ τέκνῳ χάρις ἔλεος εἰρήνη
NAS: son: Grace, mercy
KJV: son: Grace, mercy,
INT: [my] beloved child Grace mercy peace

2 Timothy 4:22 N-NFS
GRK: σου ἡ χάρις μεθ' ὑμῶν
NAS: be with your spirit. Grace be with you.
KJV: thy spirit. Grace [be] with you.
INT: of you Grace [be] with you

Titus 1:4 N-NFS
GRK: κοινὴν πίστιν χάρις καὶ εἰρήνη
NAS: faith: Grace and peace
KJV: faith: Grace, mercy,
INT: [our] common faith Grace and peace

Titus 2:11 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ
NAS: For the grace of God has appeared,
KJV: For the grace of God
INT: indeed the grace of God

Titus 3:15 N-NFS
GRK: πίστει Ἡ χάρις μετὰ πάντων
NAS: us in [the] faith. Grace be with you all.
KJV: in the faith. Grace [be] with you
INT: [the] faith Grace [be] with all

Philemon 1:3 N-NFS
GRK: χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: Grace to you, and
INT: Grace to you and

Philemon 1:25 N-NFS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου
NAS: The grace of the Lord Jesus
KJV: The grace of our Lord
INT: The grace of the Lord

Hebrews 13:25 N-NFS
GRK: χάρις μετὰ πάντων
NAS: Grace be with you all.
KJV: Grace [be] with you
INT: Grace [be] with all

1 Peter 1:2 N-NFS
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: with His blood: May grace and peace
KJV: of Jesus Christ: Grace unto you, and
INT: of Jesus Christ Grace to you and

1 Peter 2:19 N-NFS
GRK: τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ
NAS: For this [finds] favor, if
KJV: For this [is] thankworthy, if a man
INT: this indeed [is] acceptable if for sake of

1 Peter 2:20 N-NFS
GRK: ὑπομενεῖτε τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ
NAS: it, this [finds] favor with God.
KJV: this [is] acceptable with
INT: you endure [it] this [is] acceptable with God

2 Peter 1:2 N-NFS
GRK: χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: Grace and peace be multiplied
KJV: Grace and peace
INT: Grace to you and

2 John 1:3 N-NFS
GRK: μεθ' ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη
NAS: Grace, mercy [and] peace
KJV: Grace be with
INT: with us grace mercy peace

Revelation 1:4 N-NFS
GRK: τῇ Ἀσίᾳ χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: that are in Asia: Grace to you and peace,
KJV: are in Asia: Grace [be] unto you, and
INT: Asia Grace to you and

Revelation 22:21 N-NFS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου
NAS: The grace of the Lord Jesus
KJV: The grace of our Lord
INT: The grace of the Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page