5503. χήρα (chéra)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5503. χήρα (chéra) — 27 Occurrences

Matthew 23:14 Noun-GFP
GRK: οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει
KJV: for ye devour widows' houses, and
INT: houses of widows and as a pretext

Mark 12:40 N-GFP
GRK: οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει
NAS: who devour widows' houses,
KJV: Which devour widows' houses, and
INT: houses of the widows and as a pretext

Mark 12:42 N-NFS
GRK: ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν
NAS: A poor widow came and put
KJV: poor widow, and she threw in
INT: having come one widow poor cast [in]

Mark 12:43 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ
NAS: to you, this poor widow put in more
KJV: this poor widow hath cast more
INT: that the widow this

Luke 2:37 N-NFS
GRK: καὶ αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν
NAS: and then as a widow to the age
KJV: she [was] a widow of about
INT: and she [was] a widow about years

Luke 4:25 N-NFP
GRK: ὑμῖν πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν
NAS: there were many widows in Israel
KJV: a truth, many widows were in
INT: to you many widows were in

Luke 4:26 N-AFS
GRK: πρὸς γυναῖκα χήραν
NAS: to a woman who was a widow.
KJV: unto a woman [that was] a widow.
INT: to a woman widow

Luke 7:12 N-NFS
GRK: αὐτὴ ἦν χήρα καὶ ὄχλος
NAS: of his mother, and she was a widow; and a sizeable
KJV: she was a widow: and much
INT: she was a widow and a crowd

Luke 18:3 N-NFS
GRK: χήρα δὲ ἦν
NAS: There was a widow in that city,
KJV: And there was a widow in that
INT: A widow moreover there was

Luke 18:5 N-AFS
GRK: κόπον τὴν χήραν ταύτην ἐκδικήσω
NAS: this widow bothers
KJV: because this widow troubleth me,
INT: trouble the widow this I will avenge

Luke 20:47 N-GFP
GRK: οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει
NAS: devour widows' houses,
KJV: Which devour widows' houses, and
INT: houses of the widows and as a pretext

Luke 21:2 N-AFS
GRK: δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν
NAS: And He saw a poor widow putting in two
KJV: poor widow casting
INT: moreover a certain widow poor casting

Luke 21:3 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ
NAS: to you, this poor widow put in more
KJV: this poor widow hath cast in more than
INT: that the widow this

Acts 6:1 N-NFP
GRK: καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν
NAS: because their widows were being overlooked
KJV: because their widows were neglected in
INT: daily the widows of them

Acts 9:39 N-NFP
GRK: πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ
NAS: and all the widows stood beside
KJV: and all the widows stood by him
INT: all the widows weeping and

Acts 9:41 N-AFP
GRK: καὶ τὰς χήρας παρέστησεν αὐτὴν
NAS: the saints and widows, he presented
KJV: the saints and widows, presented her
INT: and the widows he presented her

1 Corinthians 7:8 N-DFP
GRK: καὶ ταῖς χήραις καλὸν αὐτοῖς
NAS: to the unmarried and to widows that it is good
KJV: and widows, It is
INT: and to the widows [it is] good for them

1 Timothy 5:3 N-AFP
GRK: Χήρας τίμα τὰς
NAS: Honor widows who are widows indeed;
KJV: Honour widows that are widows indeed.
INT: Widows highly value that [are]

1 Timothy 5:3 N-AFP
GRK: τὰς ὄντως χήρας
NAS: Honor widows who are widows indeed;
KJV: Honour widows that are widows indeed.
INT: that [are] indeed widows

1 Timothy 5:4 N-NFS
GRK: δέ τις χήρα τέκνα ἢ
NAS: but if any widow has children
KJV: But if any widow have children
INT: moreover any widow children or

1 Timothy 5:5 N-NFS
GRK: δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη
NAS: Now she who is a widow indeed
KJV: Now she that is a widow indeed, and
INT: moreover indeed a widow and left alone

1 Timothy 5:9 N-NFS
GRK: Χήρα καταλεγέσθω μὴ
NAS: A widow is to be put on the list
KJV: not a widow be taken into the number
INT: A widow let be enrolled not

1 Timothy 5:11 N-AFP
GRK: νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ ὅταν
NAS: [to put] younger widows [on the list], for when
KJV: But the younger widows refuse: for
INT: younger however widows refuse when

1 Timothy 5:16 N-AFP
GRK: πιστὴ ἔχει χήρας ἐπαρκείτω αὐταῖς
NAS: has [dependent] widows, she must assist
KJV: have widows, let them relieve
INT: believing [woman] have widows let impart relief to them

1 Timothy 5:16 N-DFP
GRK: ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ
NAS: those who are widows indeed.
KJV: it may relieve them that are widows indeed.
INT: to the truly [needy] widows it might impart relief

James 1:27 N-AFP
GRK: ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ
NAS: orphans and widows in their distress,
KJV: the fatherless and widows in their
INT: orphans and widows in the

Revelation 18:7 N-NFS
GRK: βασίλισσα καὶ χήρα οὐκ εἰμί
NAS: AND I AM NOT A WIDOW, and will never
KJV: am no widow, and shall see
INT: a queen and a widow never I am

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page