730. ἄῤῥην (arrén)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 730. ἄῤῥην (arrén) — 9 Occurrences

Matthew 19:4 N-ANS
GRK: ἀπ' ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ
KJV: made them male and female,
INT: [them] from [the] beginning male and female

Mark 10:6 N-ANS
GRK: ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ θῆλυ
KJV: made them male and female.
INT: [the] beginning of creation male and female

Luke 2:23 N-NNS
GRK: ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν
KJV: Every male that openeth the womb
INT: That every male opening a womb

Romans 1:27 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν
KJV: also the men, leaving
INT: also the males having left the

Romans 1:27 N-NMP
GRK: εἰς ἀλλήλους ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν
KJV: lust one toward another; men with men
INT: toward one another males with males

Romans 1:27 N-DMP
GRK: ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην
KJV: with men working
INT: males with males the shame

Galatians 3:28 N-NNS
GRK: οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ
KJV: there is neither male nor female:
INT: neither there is male and female

Revelation 12:5 N-ANS
GRK: ἔτεκεν υἱόν ἄρσεν ὃς μέλλει
KJV: And she brought forth a man child, who
INT: she brought forth a son male who is about

Revelation 12:13 N-AMS
GRK: ἔτεκεν τὸν ἄρσενα
KJV: which brought forth the man [child].
INT: brought forth the male [child]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page