τέκνον
Englishman's Concordance
τέκνον (teknon) — 16 Occurrences

Matthew 9:2 N-VNS
GRK: παραλυτικῷ Θάρσει τέκνον ἀφίενταί σου
NAS: Take courage, son; your sins
KJV: unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer;
INT: paralytic Take courage son have been forgiven you

Matthew 10:21 N-ANS
GRK: καὶ πατὴρ τέκνον καὶ ἐπαναστήσονται
NAS: and a father [his] child; and children
KJV: the father the child: and
INT: and father child and will rise up

Matthew 21:28 N-VNS
GRK: πρώτῳ εἶπεν Τέκνον ὕπαγε σήμερον
NAS: to the first and said, Son, go work
KJV: to the first, and said, Son, go work
INT: first he said Son go today

Mark 2:5 N-VNS
GRK: τῷ παραλυτικῷ Τέκνον ἀφίενταί σου
NAS: to the paralytic, Son, your sins
KJV: unto the sick of the palsy, Son, thy
INT: to the paralytic Son have been forgiven of you

Mark 12:19 N-ANS
GRK: μὴ ἀφῇ τέκνον ἵνα λάβῃ
NAS: NO CHILD, HIS BROTHER
KJV: leave no children, that his
INT: not leave children that should take

Mark 13:12 N-ANS
GRK: καὶ πατὴρ τέκνον καὶ ἐπαναστήσονται
NAS: and a father [his] child; and children
KJV: and the father the son; and children
INT: and father child and will rise up

Luke 1:7 N-NNS
GRK: ἦν αὐτοῖς τέκνον καθότι ἦν
NAS: no child, because
KJV: had no child, because that Elisabeth
INT: there was to them a child inasmuch as was

Luke 2:48 N-VNS
GRK: μήτηρ αὐτοῦ Τέκνον τί ἐποίησας
NAS: said to Him, Son, why
KJV: unto him, Son, why hast thou
INT: mother of him Child why have you done

Luke 15:31 N-VNS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Τέκνον σὺ πάντοτε
NAS: And he said to him, 'Son, you have always
KJV: he said unto him, Son, thou art
INT: he said to him Son you always

Luke 16:25 N-VNS
GRK: δὲ Ἀβραάμ Τέκνον μνήσθητι ὅτι
NAS: said, 'Child, remember
KJV: Abraham said, Son, remember that
INT: moreover Abraham Child remember that

1 Corinthians 4:17 N-NNS
GRK: ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ
NAS: and faithful child in the Lord,
KJV: my beloved son, and faithful
INT: is my child beloved and

Philippians 2:22 N-NNS
GRK: ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ
NAS: like a child [serving] his father.
KJV: as a son with the father,
INT: as a father [with] a child with me

1 Timothy 1:18 N-VNS
GRK: παρατίθεμαί σοι τέκνον Τιμόθεε κατὰ
NAS: to you, Timothy, [my] son, in accordance
KJV: unto thee, son Timothy,
INT: I commit to you [my] child Timothy according to

2 Timothy 2:1 N-VNS
GRK: Σὺ οὖν τέκνον μου ἐνδυναμοῦ
NAS: You therefore, my son, be strong
KJV: therefore, my son, be strong in
INT: You therefore son of me be strong

Revelation 12:4 N-ANS
GRK: τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ
NAS: he might devour her child.
KJV: her child as soon as
INT: she should bring forth the child of her he might devour

Revelation 12:5 N-NNS
GRK: ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς
NAS: of iron; and her child was caught
KJV: and her child was caught up unto
INT: was caught away the child of her to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page