5043. τέκνον (teknon)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5043. τέκνον (teknon) — 99 Occurrences

Matthew 2:18 N-ANP
GRK: κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ
NAS: WEEPING FOR HER CHILDREN; AND SHE REFUSED
KJV: weeping [for] her children, and would
INT: weeping [for] the children of her and

Matthew 3:9 N-ANP
GRK: τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ
NAS: to raise up children to Abraham.
KJV: to raise up children unto Abraham.
INT: these to raise up children for Abraham

Matthew 7:11 N-DNP
GRK: διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν πόσῳ
NAS: gifts to your children, how much
KJV: unto your children, how much
INT: to give to the children of you how much

Matthew 9:2 N-VNS
GRK: παραλυτικῷ Θάρσει τέκνον ἀφίενταί σου
NAS: Take courage, son; your sins
KJV: unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer;
INT: paralytic Take courage son have been forgiven you

Matthew 10:21 N-ANS
GRK: καὶ πατὴρ τέκνον καὶ ἐπαναστήσονται
NAS: and a father [his] child; and children
KJV: the father the child: and
INT: and father child and will rise up

Matthew 10:21 N-NNP
GRK: καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς
NAS: [his] child; and children will rise
KJV: and the children shall rise up
INT: and will rise up children against parents

Matthew 15:26 N-GNP
GRK: ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν
NAS: to take the children's bread
KJV: meet to take the children's bread, and
INT: bread of the children and to cast [it]

Matthew 18:25 N-ANP
GRK: καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα
NAS: with his wife and children and all
KJV: wife, and children, and all
INT: and the children and all

Matthew 19:29 N-ANP
GRK: μητέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς
NAS: mother or children or farms
KJV: wife, or children, or lands,
INT: mother or children or lands

Matthew 21:28 N-ANP
GRK: ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο καὶ
NAS: had two sons, and he came to the first
KJV: had two sons; and he came
INT: a man had sons two and

Matthew 21:28 N-VNS
GRK: πρώτῳ εἶπεν Τέκνον ὕπαγε σήμερον
NAS: to the first and said, Son, go work
KJV: to the first, and said, Son, go work
INT: first he said Son go today

Matthew 22:24 N-ANP
GRK: μὴ ἔχων τέκνα ἐπιγαμβρεύσει ὁ
NAS: NO CHILDREN, HIS BROTHER
KJV: having no children, his brother
INT: not having children will marry the

Matthew 23:37 N-ANP
GRK: ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν
NAS: to gather your children together,
KJV: thy children together,
INT: have gathered together the children of you in which

Matthew 27:25 N-ANP
GRK: ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν
NAS: His blood shall be on us and on our children!
KJV: on our children.
INT: on the children of us

Mark 2:5 N-VNS
GRK: τῷ παραλυτικῷ Τέκνον ἀφίενταί σου
NAS: to the paralytic, Son, your sins
KJV: unto the sick of the palsy, Son, thy
INT: to the paralytic Son have been forgiven of you

Mark 7:27 N-ANP
GRK: χορτασθῆναι τὰ τέκνα οὐ γάρ
NAS: to her, Let the children be satisfied
KJV: Let the children first
INT: to be satisfied the children not indeed

Mark 7:27 N-GNP
GRK: ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς
NAS: to take the children's bread
KJV: meet to take the children's bread, and
INT: bread of the children and to the

Mark 10:24 N-VNP
GRK: λέγει αὐτοῖς Τέκνα πῶς δύσκολόν
NAS: and said to them, Children, how
KJV: unto them, Children, how
INT: says to them Children how difficult

Mark 10:29 N-ANP
GRK: πατέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς
NAS: father or children or farms,
KJV: wife, or children, or lands,
INT: father or children or lands

Mark 10:30 N-ANP
GRK: μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς
NAS: and mothers and children and farms,
KJV: mothers, and children, and lands,
INT: mothers and children and lands

Mark 12:19 N-ANS
GRK: μὴ ἀφῇ τέκνον ἵνα λάβῃ
NAS: NO CHILD, HIS BROTHER
KJV: leave no children, that his
INT: not leave children that should take

Mark 13:12 N-ANS
GRK: καὶ πατὴρ τέκνον καὶ ἐπαναστήσονται
NAS: and a father [his] child; and children
KJV: and the father the son; and children
INT: and father child and will rise up

Mark 13:12 N-NNP
GRK: καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς
NAS: [his] child; and children will rise
KJV: and children shall rise up
INT: and will rise up children against parents

Luke 1:7 N-NNS
GRK: ἦν αὐτοῖς τέκνον καθότι ἦν
NAS: no child, because
KJV: had no child, because that Elisabeth
INT: there was to them a child inasmuch as was

Luke 1:17 N-ANP
GRK: πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς
NAS: BACK TO THE CHILDREN, and the disobedient
KJV: to the children, and
INT: of fathers to children and [the] disobedient

Luke 2:48 N-VNS
GRK: μήτηρ αὐτοῦ Τέκνον τί ἐποίησας
NAS: said to Him, Son, why
KJV: unto him, Son, why hast thou
INT: mother of him Child why have you done

Luke 3:8 N-ANP
GRK: τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ
NAS: to raise up children to Abraham.
KJV: to raise up children unto Abraham.
INT: these to raise up children to Abraham

Luke 7:35 N-GNP
GRK: πάντων τῶν τέκνων αὐτῆς
NAS: is vindicated by all her children.
KJV: all her children.
INT: all the children of her

Luke 11:13 N-DNP
GRK: διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν πόσῳ
NAS: gifts to your children, how much
KJV: unto your children: how much
INT: to give to the children of you how much

Luke 13:34 N-ANP
GRK: ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου ὃν
NAS: to gather your children together,
KJV: thy children together,
INT: have gathered those children of you that

Luke 14:26 N-ANP
GRK: καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς
NAS: and wife and children and brothers
KJV: wife, and children, and brethren,
INT: and the children and the

Luke 15:31 N-VNS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Τέκνον σὺ πάντοτε
NAS: And he said to him, 'Son, you have always
KJV: he said unto him, Son, thou art
INT: he said to him Son you always

Luke 16:25 N-VNS
GRK: δὲ Ἀβραάμ Τέκνον μνήσθητι ὅτι
NAS: said, 'Child, remember
KJV: Abraham said, Son, remember that
INT: moreover Abraham Child remember that

Luke 18:29 N-ANP
GRK: γονεῖς ἢ τέκνα ἕνεκεν τῆς
NAS: or children, for the sake
KJV: wife, or children, for the kingdom
INT: parents or children for the sake of the

Luke 19:44 N-ANP
GRK: καὶ τὰ τέκνα σου ἐν
NAS: and they will level you to the ground and your children within
KJV: and thy children within thee;
INT: and the children of you in

Luke 20:31 N-ANP
GRK: οὐ κατέλιπον τέκνα καὶ ἀπέθανον
NAS: leaving no children.
KJV: and they left no children, and died.
INT: not did leave children and died

Luke 23:28 N-ANP
GRK: ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν
NAS: for yourselves and for your children.
KJV: for your children.
INT: for the children of you

John 1:12 N-NNP
GRK: αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι
NAS: to become children of God,
KJV: to become the sons of God,
INT: to them authority children of God to be

John 8:39 N-NNP
GRK: Ἰησοῦς Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ
NAS: you are Abraham's children, do
KJV: Abraham's children, ye would do
INT: Jesus If children of Abraham

John 11:52 N-ANP
GRK: καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ
NAS: into one the children of God
KJV: one the children of God
INT: also the children of God

Acts 2:39 N-DNP
GRK: καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ
NAS: For the promise is for you and your children and for all
KJV: and to your children, and to all
INT: and to the children of you and

Acts 7:5 N-GNS
GRK: ὄντος αὐτῷ τέκνου
NAS: and [yet], even when he had no child, He promised
KJV: had no child.
INT: there being to him a child

Acts 13:33 N-DNP
GRK: ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις αὐτῶν ἡμῖν
NAS: this [promise] to our children in that He raised
KJV: their children, in that he hath raised up
INT: has fulfilled to the children of them to us

Acts 21:5 N-DNP
GRK: γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἕως ἔξω
NAS: with wives and children, escorted
KJV: and children, till
INT: wives and children as far as outside

Acts 21:21 N-ANP
GRK: αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς
NAS: them not to circumcise their children nor
KJV: to circumcise [their] children, neither
INT: them the children nor in the

Romans 8:16 N-NNP
GRK: ὅτι ἐσμὲν τέκνα θεοῦ
NAS: with our spirit that we are children of God,
KJV: that we are the children of God:
INT: that we are children of God

Romans 8:17 N-NNP
GRK: εἰ δὲ τέκνα καὶ κληρονόμοι
NAS: and if children, heirs also,
KJV: And if children, then heirs;
INT: if moreover children also heirs

Romans 8:21 N-GNP
GRK: δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ
NAS: of the glory of the children of God.
KJV: liberty of the children of God.
INT: glory of the children of God

Romans 9:7 N-NNP
GRK: Ἀβραάμ πάντες τέκνα ἀλλ' Ἐν
NAS: are they all children because
KJV: [are they] all children: but,
INT: of Abraham [are] all children but In

Romans 9:8 N-NNP
GRK: οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς
NAS: That is, it is not the children of the flesh
KJV: That is, They which are the children of the flesh,
INT: not the children of the flesh

Romans 9:8 N-NNP
GRK: σαρκὸς ταῦτα τέκνα τοῦ θεοῦ
NAS: who are children of God,
KJV: [are] not the children of God:
INT: flesh these [are] children of God

Romans 9:8 N-NNP
GRK: ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας
NAS: of God, but the children of the promise
KJV: but the children of the promise
INT: but the children of the promise

1 Corinthians 4:14 N-NNP
GRK: ἀλλ' ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ
NAS: you as my beloved children.
KJV: my beloved sons I warn [you].
INT: but as children my beloved

1 Corinthians 4:17 N-NNS
GRK: ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ
NAS: and faithful child in the Lord,
KJV: my beloved son, and faithful
INT: is my child beloved and

1 Corinthians 7:14 N-NNP
GRK: ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά
NAS: for otherwise your children are unclean,
KJV: were your children unclean; but
INT: then the children of you unclean

2 Corinthians 6:13 N-DNP
GRK: ἀντιμισθίαν ὡς τέκνοις λέγω πλατύνθητε
NAS: I speak as to children-- open wide
KJV: (I speak as unto [my] children,) be ye
INT: [as] recompense as to children I speak be expanded

2 Corinthians 12:14 N-NNP
GRK: ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσιν
NAS: what is yours, but you; for children are not responsible
KJV: you: for the children ought not
INT: ought the children for the parents

2 Corinthians 12:14 N-DNP
GRK: γονεῖς τοῖς τέκνοις
NAS: but parents for [their] children.
KJV: but the parents for the children.
INT: parents for the children

Galatians 4:19 N-ANP
GRK: τέκνα μου οὓς
INT: children of me of whom

Galatians 4:25 N-GNP
GRK: μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς
NAS: for she is in slavery with her children.
KJV: with her children.
INT: with the children of her

Galatians 4:27 N-NNP
GRK: πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου
NAS: FOR MORE NUMEROUS ARE THE CHILDREN OF THE DESOLATE
KJV: hath many more children than
INT: many the children of the desolate

Galatians 4:28 N-NNP
GRK: Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ
NAS: like Isaac, are children of promise.
KJV: was, are the children of promise.
INT: Isaac of promise children are

Galatians 4:31 N-NNP
GRK: ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς
NAS: brethren, we are not children of a bondwoman,
KJV: not children of the bondwoman,
INT: we are of a slave woman children but of the

Ephesians 2:3 N-NNP
GRK: καὶ ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς
NAS: and were by nature children of wrath,
KJV: by nature the children of wrath,
INT: and were children by nature of wrath

Ephesians 5:1 N-NNP
GRK: θεοῦ ὡς τέκνα ἀγαπητά
NAS: of God, as beloved children;
KJV: as dear children;
INT: of God as children beloved

Ephesians 5:8 N-NNP
GRK: κυρίῳ ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε
NAS: in the Lord; walk as children of Light
KJV: walk as children of light:
INT: [the] Lord as children of light walk

Ephesians 6:1 N-NNP
GRK: Τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς
NAS: Children, obey your parents
KJV: Children, obey your
INT: Children obey the

Ephesians 6:4 N-ANP
GRK: παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν ἀλλὰ
NAS: do not provoke your children to anger,
KJV: not your children to wrath: but
INT: provoke the children of you but

Philippians 2:15 N-NNP
GRK: καὶ ἀκέραιοι τέκνα θεοῦ ἄμωμα
NAS: and innocent, children of God
KJV: harmless, the sons of God,
INT: and innocent children of God unblamable

Philippians 2:22 N-NNS
GRK: ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ
NAS: like a child [serving] his father.
KJV: as a son with the father,
INT: as a father [with] a child with me

Colossians 3:20 N-NNP
GRK: Τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς
NAS: Children, be obedient to your parents
KJV: Children, obey [your] parents
INT: Children obey the

Colossians 3:21 N-ANP
GRK: ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν ἵνα
NAS: do not exasperate your children, so
KJV: your children [to anger], lest
INT: do provoke the children of you that

1 Thessalonians 2:7 N-ANP
GRK: τὰ ἑαυτῆς τέκνα
NAS: for her own children.
KJV: cherisheth her children:
INT: her own children

1 Thessalonians 2:11 N-ANP
GRK: ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ
NAS: [would] his own children,
KJV: a father [doth] his children,
INT: as a father children his own

1 Timothy 1:2 N-DNS
GRK: Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει
NAS: [my] TRUE child in [the] faith:
KJV: [my] own son in
INT: to Timothy [my] true child in faith

1 Timothy 1:18 N-VNS
GRK: παρατίθεμαί σοι τέκνον Τιμόθεε κατὰ
NAS: to you, Timothy, [my] son, in accordance
KJV: unto thee, son Timothy,
INT: I commit to you [my] child Timothy according to

1 Timothy 3:4 N-ANP
GRK: καλῶς προϊστάμενον τέκνα ἔχοντα ἐν
NAS: keeping his children under
KJV: having his children in
INT: well ruling children having in

1 Timothy 3:12 N-GNP
GRK: γυναικὸς ἄνδρες τέκνων καλῶς προϊστάμενοι
NAS: managers of [their] children and their own
KJV: ruling their children and
INT: wife husbands [their] children well ruling

1 Timothy 5:4 N-ANP
GRK: τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα
NAS: widow has children or grandchildren,
KJV: widow have children or nephews,
INT: any widow children or descendants

2 Timothy 1:2 N-DNS
GRK: Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ χάρις ἔλεος
NAS: my beloved son: Grace,
KJV: [my] dearly beloved son: Grace,
INT: to Timothy [my] beloved child Grace mercy

2 Timothy 2:1 N-VNS
GRK: Σὺ οὖν τέκνον μου ἐνδυναμοῦ
NAS: You therefore, my son, be strong
KJV: therefore, my son, be strong in
INT: You therefore son of me be strong

Titus 1:4 N-DNS
GRK: Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν
NAS: my TRUE child in a common
KJV: [mine] own son after
INT: to Titus [my] true child according to [our] common

Titus 1:6 N-ANP
GRK: γυναικὸς ἀνήρ τέκνα ἔχων πιστά
NAS: having children who believe,
KJV: having faithful children not accused
INT: wife husband children having believing

Philemon 1:10 N-GNS
GRK: τοῦ ἐμοῦ τέκνου ὃν ἐγέννησα
NAS: I appeal to you for my child Onesimus,
KJV: for my son Onesimus, whom
INT: my child whom I begot

1 Peter 1:14 N-NNP
GRK: ὡς τέκνα ὑπακοῆς μὴ
NAS: As obedient children, do not be conformed
KJV: obedient children, not
INT: as children of obedience not

1 Peter 3:6 N-ANP
GRK: ἧς ἐγενήθητε τέκνα ἀγαθοποιοῦσαι καὶ
NAS: and you have become her children if you do what is right
KJV: whose daughters ye are,
INT: of whom you became children doing good and

2 Peter 2:14 N-NNP
GRK: ἔχοντες κατάρας τέκνα
NAS: in greed, accursed children;
KJV: cursed children:
INT: having of curse children

1 John 3:1 N-ANP
GRK: πατὴρ ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν
NAS: on us, that we would be called children of God;
KJV: we should be called the sons of God:
INT: Father that children of God we should be called

1 John 3:2 N-NNP
GRK: Ἀγαπητοί νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμέν
NAS: now we are children of God,
KJV: now are we the sons of God, and
INT: Beloved now children of God are we

1 John 3:10 N-NNP
GRK: ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ
NAS: By this the children of God
KJV: In this the children of God are
INT: are the children of God

1 John 3:10 N-NNP
GRK: καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου
NAS: of God and the children of the devil
KJV: and the children of the devil:
INT: and the children of the devil

1 John 5:2 N-ANP
GRK: ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ
NAS: that we love the children of God,
KJV: that we love the children of God, when
INT: we love the children of God

2 John 1:1 N-DNP
GRK: καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς οὓς
NAS: lady and her children, whom
KJV: and her children, whom I
INT: and the children of her whom

2 John 1:4 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας
NAS: to find [some] of your children walking
KJV: of thy children walking in
INT: of the children of you walking

2 John 1:13 N-NNP
GRK: σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς
NAS: The children of your chosen sister
KJV: The children of thy elect
INT: you the children of the sister

3 John 1:4 N-ANP
GRK: τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν τῇ
NAS: to hear of my children walking
KJV: hear that my children walk in
INT: my children in the

Revelation 2:23 N-ANP
GRK: καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ
NAS: And I will kill her children with pestilence,
KJV: I will kill her children with death;
INT: And the children of her I will kill

Revelation 12:4 N-ANS
GRK: τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ
NAS: he might devour her child.
KJV: her child as soon as
INT: she should bring forth the child of her he might devour

Revelation 12:5 N-NNS
GRK: ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς
NAS: of iron; and her child was caught
KJV: and her child was caught up unto
INT: was caught away the child of her to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page