KATA LOUKAN 21
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1anablepsas de eiden tous ballontas eis to gazophulakion ta dōra autōn plousious 2eiden de tina chēran penichran ballousan ekei duo lepta 3kai eipen alēthōs legō umin oti ē chēra ē ptōchē autē pleiō pantōn ebalen 4apantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dōra autē de ek tou usterēmatos autēs apanta ton bion on eichen ebalen

5kai tinōn legontōn peri tou ierou oti lithois kalois kai anathemasin kekosmētai eipen 6tauta a theōreite eleusontai ēmerai en ais ouk aphethēsetai lithos epi lithō os ou kataluthēsetai

7epērōtēsan de auton legontes didaskale pote oun tauta estai kai ti to sēmeion otan mellē tauta ginesthai 8o de eipen blepete mē planēthēte polloi gar eleusontai epi tō onomati mou legontes egō eimi kai o kairos ēngiken mē poreuthēte opisō autōn 9otan de akousēte polemous kai akatastasias mē ptoēthēte dei gar tauta genesthai prōton all ouk eutheōs to telos

10tote elegen autois egerthēsetai ethnos ep ethnos kai basileia epi basileian 11seismoi te megaloi kai kata topous limoi kai loimoi esontai phobētra te kai sēmeia ap ouranou megala estai

12pro de toutōn pantōn epibalousin eph umas tas cheiras autōn kai diōxousin paradidontes eis tas sunagōgas kai phulakas apagomenous epi basileis kai ēgemonas eneken tou onomatos mou 13apobēsetai umin eis marturion 14thete oun en tais kardiais umōn mē promeletan apologēthēnai 15egō gar dōsō umin stoma kai sophian ē ou dunēsontai antistēnai ē anteipein apantes oi antikeimenoi umin 16paradothēsesthe de kai upo goneōn kai adelphōn kai sungenōn kai philōn kai thanatōsousin ex umōn 17kai esesthe misoumenoi upo pantōn dia to onoma mou 18kai thrix ek tēs kephalēs umōn ou mē apolētai 19en tē upomonē umōn ktēsasthe tas psuchas umōn

20otan de idēte kukloumenēn upo stratopedōn ierousalēm tote gnōte oti ēngiken ē erēmōsis autēs 21tote oi en tē ioudaia pheugetōsan eis ta orē kai oi en mesō autēs ekchōreitōsan kai oi en tais chōrais mē eiserchesthōsan eis autēn 22oti ēmerai ekdikēseōs autai eisin tou plēsthēnai panta ta gegrammena 23ouai tais en gastri echousais kai tais thēlazousais en ekeinais tais ēmerais estai gar anankē megalē epi tēs gēs kai orgē tō laō toutō 24kai pesountai stomati machairēs kai aichmalōtisthēsontai eis ta ethnē panta kai ierousalēm estai patoumenē upo ethnōn achri ou plērōthōsin kairoi ethnōn

25kai esontai sēmeia en ēliō kai selēnē kai astrois kai epi tēs gēs sunochē ethnōn en aporia ēchous thalassēs kai salou 26apopsuchontōn anthrōpōn apo phobou kai prosdokias tōn eperchomenōn tē oikoumenē ai gar dunameis tōn ouranōn saleuthēsontai 27kai tote opsontai ton uion tou anthrōpou erchomenon en nephelē meta dunameōs kai doxēs pollēs 28archomenōn de toutōn ginesthai anakupsate kai eparate tas kephalas umōn dioti engizei ē apolutrōsis umōn

29kai eipen parabolēn autois idete tēn sukēn kai panta ta dendra 30otan probalōsin ēdē blepontes aph eautōn ginōskete oti ēdē engus to theros estin 31outōs kai umeis otan idēte tauta ginomena ginōskete oti engus estin ē basileia tou theou 32amēn legō umin oti ou mē parelthē ē genea autē eōs an panta genētai 33o ouranos kai ē gē pareleusontai oi de logoi mou ou mē pareleusontai

34prosechete de eautois mēpote barēthōsin umōn ai kardiai en kraipalē kai methē kai merimnais biōtikais kai epistē eph umas aiphnidios ē ēmera ekeinē 35ōs pagis epeiseleusetai gar epi pantas tous kathēmenous epi prosōpon pasēs tēs gēs 36agrupneite de en panti kairō deomenoi ina katischusēte ekphugein tauta panta ta mellonta ginesthai kai stathēnai emprosthen tou uiou tou anthrōpou

37ēn de tas ēmeras en tō ierō didaskōn tas de nuktas exerchomenos ēulizeto eis to oros to kaloumenon elaiōn 38kai pas o laos ōrthrizen pros auton en tō ierō akouein autou

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Luke 20
Top of Page
Top of Page