1 Corinthians 8:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
235 [e]Ἀλλ’
all’
ButConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3956 [e]πᾶσιν
pasin
all [is]Adj-DMP
3588 [e]
thisArt-NFS
1108 [e]γνῶσις·
gnōsis
knowledge.N-NFS
5100 [e]τινὲς
tines
SomeIPro-NMP
1161 [e]δὲ
de
now,Conj
3588 [e]τῇ
- Art-DFS
4914 [e]συνηθείᾳ
synētheia
by habitN-DFS
2193 [e]ἕως
heōs
untilPrep
737 [e]ἄρτι
arti
now,Adv
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
1497 [e]εἰδώλου
eidōlou
idolN-GNS
5613 [e]ὡς
hōs
as ofAdv
1494 [e]εἰδωλόθυτον
eidōlothyton
a thing sacrificed to an idolAdj-ANS
2068 [e]ἐσθίουσιν,
esthiousin
eat;V-PIA-3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
theArt-NFS
4893 [e]συνείδησις
syneidēsis
conscienceN-NFS
846 [e]αὐτῶν
autōn
of themPPro-GM3P
772 [e]ἀσθενὴς
asthenēs
weakAdj-NFS
1510 [e]οὖσα
ousa
being,V-PPA-NFS
3435 [e]μολύνεται.
molynetai
it is defiled.V-PIM/P-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:7 Greek NT: Nestle 1904
ἀλλ’ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἀλλ' οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἀλλ' οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀλλ’ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνειδήσει τοῦ εἰδώλου ἕως ἄρτι ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἀλλ’ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνειδήσει τοῦ εἰδώλου ἕως ἄρτι ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσι, καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀλλ’ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀλλ’ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνειδήσει τοῦ εἰδώλου ἕως ἄρτι ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσι, καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 8:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἀλλ' οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνειδήσει τοῦ εἰδώλου ἕως ἄρτι ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται

1 Corinthians 8:7 Hebrew Bible
אך לא בכלם הדעת כי יש אשר בזכרם עוד את האליל אכלים כזבח האליל ובכן לבם החלוש יתגאל׃

1 Corinthians 8:7 Aramaic NT: Peshitta
ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܒܟܠܢܫ ܝܕܥܬܐ ܐܝܬ ܓܝܪ ܐܢܫܐ ܕܒܬܐܪܬܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܕܥܠ ܦܬܟܪܐ ܐܝܟ ܕܕܒܝܚܐ ܐܟܠܝܢ ܘܡܛܠ ܕܟܪܝܗܐ ܬܐܪܬܗܘܢ ܡܬܛܘܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
However not all men have this knowledge; but some, being accustomed to the idol until now, eat food as if it were sacrificed to an idol; and their conscience being weak is defiled.

King James Bible
Howbeit there is not in every man that knowledge: for some with conscience of the idol unto this hour eat it as a thing offered unto an idol; and their conscience being weak is defiled.

Holman Christian Standard Bible
However, not everyone has this knowledge. In fact, some have been so used to idolatry up until now that when they eat food offered to an idol, their conscience, being weak, is defiled.
Treasury of Scripture Knowledge

there.

1 Corinthians 1:10,11 Now I beseech you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, …

with. Rather, as Dr. Doddridge renders, 'with consciousness of (some religious regard to) the idol,' as [suneidesis,] and formerly conscience, also imports.

1 Corinthians 8:9,10 But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling …

1 Corinthians 10:28,29 But if any man say to you, This is offered in sacrifice to idols, …

Romans 14:14,23 I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing …

Links
1 Corinthians 8:71 Corinthians 8:7 NIV1 Corinthians 8:7 NLT1 Corinthians 8:7 ESV1 Corinthians 8:7 NASB1 Corinthians 8:7 KJV1 Corinthians 8:7 Bible Apps1 Corinthians 8:7 Biblia Paralela1 Corinthians 8:7 Chinese Bible1 Corinthians 8:7 French Bible1 Corinthians 8:7 German BibleBible Hub
1 Corinthians 8:6
Top of Page
Top of Page