2068. ἐσθίω (esthió)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2068. ἐσθίω (esthió) — 65 Occurrences

Matthew 9:11 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος
NAS: is your Teacher eating with the tax collectors
KJV: disciples, Why eateth your Master
INT: and sinners eats the teacher

Matthew 11:18 V-PPA-NMS
GRK: Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων
NAS: came neither eating nor drinking,
KJV: came neither eating nor drinking,
INT: John neither eating nor drinking

Matthew 11:19 V-PPA-NMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων
NAS: came eating and drinking,
KJV: of man came eating and drinking,
INT: the of man eating and drinking

Matthew 12:1 V-PNA
GRK: στάχυας καὶ ἐσθίειν
NAS: to pick the heads [of grain] and eat.
KJV: the ears of corn, and to eat.
INT: heads of grain and to eat

Matthew 14:21 V-PPA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες
NAS: men who ate, besides
KJV: And they that had eaten were about
INT: those [who] moreover ate were men

Matthew 15:2 V-PSA-3P
GRK: ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν
NAS: their hands when they eat bread.
KJV: hands when they eat bread.
INT: when bread they eat

Matthew 15:27 V-PIA-3S
GRK: τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν
NAS: the dogs feed on the crumbs
KJV: yet the dogs eat of the crumbs
INT: the dogs eat of the

Matthew 15:38 V-PPA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι
NAS: And those who ate were four thousand
KJV: And they that did eat were
INT: those who moreover ate were four thousand

Matthew 24:49 V-PSA-3S
GRK: συνδούλους αὐτοῦ ἐσθίῃ δὲ καὶ
NAS: his fellow slaves and eat and drink
KJV: and to eat and
INT: fellow servants of him to eat moreover and

Matthew 26:21 V-PPA-GMP
GRK: καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν
NAS: As they were eating, He said, Truly
KJV: And as they did eat, he said, Verily
INT: And [as] they were eating to them he said

Matthew 26:26 V-PPA-GMP
GRK: Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν
NAS: While they were eating, Jesus took
KJV: And as they were eating, Jesus took
INT: [as] they were eating moreover of them

Mark 1:6 V-PPA-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ
NAS: his waist, and his diet was locusts
KJV: loins; and he did eat locusts and
INT: of him and eating locusts and

Mark 2:16 V-PIA-3S
GRK: ἰδόντες ὅτι ἐσθίει μετὰ τῶν
NAS: saw that He was eating with the sinners
KJV: saw him eat with publicans
INT: having seen him eating with the

Mark 2:16 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει
NAS: Why is He eating and drinking
KJV: How is it that he eateth and drinketh
INT: and sinners he eats

Mark 7:2 V-PIA-3P
GRK: ἔστιν ἀνίπτοις ἐσθίουσιν τοὺς ἄρτους
NAS: of His disciples were eating their bread
KJV: disciples eat bread
INT: is unwashed eating the bread

Mark 7:3 V-PIA-3P
GRK: χεῖρας οὐκ ἐσθίουσιν κρατοῦντες τὴν
NAS: the Jews do not eat unless
KJV: [their] hands oft, eat not, holding
INT: hands not eat holding the

Mark 7:4 V-PIA-3P
GRK: βαπτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν καὶ ἄλλα
NAS: and [when they come] from the market place, they do not eat unless
KJV: except they wash, they eat not. And
INT: they wash not they eat and other things

Mark 7:5 V-PIA-3P
GRK: κοιναῖς χερσὶν ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον
NAS: of the elders, but eat their bread
KJV: but eat bread
INT: with unwashed hands eat the bread

Mark 7:28 V-PIA-3P
GRK: τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν
NAS: the table feed on the children's
KJV: under the table eat of the children's
INT: the table eat of the

Mark 14:18 V-PPA-GMP
GRK: αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων ὁ Ἰησοῦς
NAS: As they were reclining [at the table] and eating, Jesus
KJV: sat and did eat, Jesus said,
INT: they and were eating Jesus

Mark 14:18 V-PPA-NMS
GRK: με ὁ ἐσθίων μετ' ἐμοῦ
NAS: of you will betray Me -- one who is eating with Me.
KJV: you which eateth with me
INT: me who is eating with me

Mark 14:22 V-PPA-GMP
GRK: Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν
NAS: While they were eating, He took
KJV: And as they did eat, Jesus took
INT: And they were eating of them having taken

Luke 5:30 V-PIA-2P
GRK: καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε
NAS: Why do you eat and drink
KJV: saying, Why do ye eat and drink
INT: and sinners do you eat and drink

Luke 5:33 V-PIA-3P
GRK: δὲ σοὶ ἐσθίουσιν καὶ πίνουσιν
NAS: do the same, but Yours eat and drink.
KJV: but thine eat and drink?
INT: however of you eat and drink

Luke 6:1 V-IIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἤσθιον τοὺς στάχυας
NAS: them in their hands, and eating [the grain].
KJV: and did eat, rubbing
INT: of him and were eating the heads of grain

Luke 7:33 V-PPA-NMS
GRK: βαπτιστὴς μὴ ἐσθίων ἄρτον μήτε
NAS: the Baptist has come eating no bread
KJV: came neither eating bread nor
INT: Baptist neither eating bread nor

Luke 7:34 V-PPA-NMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων
NAS: has come eating and drinking,
KJV: of man is come eating and drinking;
INT: of man eating and drinking

Luke 10:7 V-PPA-NMP
GRK: οἰκίᾳ μένετε ἐσθίοντες καὶ πίνοντες
NAS: in that house, eating and drinking
KJV: house remain, eating and drinking
INT: house abide eating and drinking

Luke 10:8 V-PMA-2P
GRK: δέχωνται ὑμᾶς ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα
NAS: and they receive you, eat what is set before
KJV: you, eat such things as are set before
INT: they receive you eat the things set before

Luke 12:45 V-PNA
GRK: τὰς παιδίσκας ἐσθίειν τε καὶ
NAS: and women, and to eat and drink
KJV: maidens, and to eat and drink,
INT: the maid-servants to eat also and

Luke 15:16 V-IIA-3P
GRK: κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι
NAS: that the swine were eating, and no one
KJV: that the swine did eat: and no man
INT: pods which were eating the pigs

Luke 17:27 V-IIA-3P
GRK: ἤσθιον ἔπινον ἐγάμουν
NAS: they were eating, they were drinking,
KJV: They did eat, they drank,
INT: They were eating they were drinking they were marrying

Luke 17:28 V-IIA-3P
GRK: ἡμέραις Λώτ ἤσθιον ἔπινον ἠγόραζον
NAS: of Lot: they were eating, they were drinking,
KJV: of Lot; they did eat, they drank,
INT: days of Lot they were eating they were drinking they were buying

Luke 22:30 V-PSA-2P
GRK: ἵνα ἔσθητε καὶ πίνητε
NAS: that you may eat and drink at My table
KJV: That ye may eat and drink
INT: that you might eat and might drink

Acts 27:35 V-PNA
GRK: κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν
NAS: and he broke it and began to eat.
KJV: [it], he began to eat.
INT: having broken [it] began to eat

Romans 14:2 V-PIA-3S
GRK: ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει
NAS: person has faith that he may eat all things,
KJV: another, who is weak, eateth herbs.
INT: being weak vegetables eats

Romans 14:3 V-PPA-NMS
GRK: ἐσθίων τὸν μὴ
NAS: The one who eats is not to regard with contempt
KJV: not him that eateth despise
INT: He that eats him that not

Romans 14:3 V-PPA-AMS
GRK: τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω
NAS: the one who does not eat, and the one
KJV: despise him that eateth not;
INT: him that not eats not let him despise

Romans 14:3 V-PPA-NMS
GRK: δὲ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα
NAS: and the one who does not eat is not to judge
KJV: let not him which eateth not judge
INT: also not eats him that eats

Romans 14:3 V-PPA-AMS
GRK: ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω
NAS: the one who eats, for God
KJV: not judge him that eateth: for God
INT: eats him that eats not let him judge

Romans 14:6 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ ἐσθίων κυρίῳ ἐσθίει
NAS: it for the Lord, and he who eats, does
KJV: regard [it]. He that eateth, eateth
INT: and he that eats to [the] Lord eats

Romans 14:6 V-PIA-3S
GRK: ἐσθίων κυρίῳ ἐσθίει εὐχαριστεῖ γὰρ
NAS: and he who eats, does so
KJV: [it]. He that eateth, eateth to the Lord,
INT: eats to [the] Lord eats he gives thanks indeed

Romans 14:6 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ ἐσθίων κυρίῳ οὐκ
NAS: does so for the Lord,
KJV: and he that eateth not,
INT: he that not eats to [the] Lord not

Romans 14:6 V-PIA-3S
GRK: κυρίῳ οὐκ ἐσθίει καὶ εὐχαριστεῖ
NAS: to God; and he who eats not, for the Lord
KJV: not, to the Lord he eateth not, and
INT: to [the] Lord not he eats and gives thanks

Romans 14:20 V-PPA-DMS
GRK: διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι
NAS: for the man who eats and gives
KJV: for that man who eateth with
INT: through stumbling eats

1 Corinthians 8:7 V-PIA-3P
GRK: ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν καὶ ἡ
NAS: now, eat [food] as if
KJV: this hour eat [it] as
INT: as of a thing sacrificed to an idol eat and this

1 Corinthians 8:10 V-PNA
GRK: τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν
NAS: be strengthened to eat things sacrificed to idols?
KJV: be emboldened to eat those things which are offered to idols;
INT: things sacrificed to idols to eat

1 Corinthians 9:7 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει ἢ τίς
NAS: a vineyard and does not eat the fruit
KJV: a vineyard, and eateth not of
INT: of it not does eat or who

1 Corinthians 9:7 V-PIA-3S
GRK: ποίμνης οὐκ ἐσθίει
NAS: a flock and does not use the milk
KJV: a flock, and eateth not of
INT: flock not does drink

1 Corinthians 9:13 V-PIA-3P
GRK: τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν οἱ τῷ
NAS: sacred services eat the [food] of the temple,
KJV: about holy things live [of the things] of
INT: the temple eat those at the

1 Corinthians 10:18 V-PPA-NMP
GRK: οὐχ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας
NAS: are not those who eat the sacrifices
KJV: they which eat of the sacrifices
INT: not those eating the sacrifices

1 Corinthians 10:25 V-PMA-2P
GRK: μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες
NAS: Eat anything that is sold
KJV: in the shambles, [that] eat, asking no
INT: a market is sold eat nothing inquiring

1 Corinthians 10:27 V-PMA-2P
GRK: παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες
NAS: to go, eat anything
KJV: is set before you, eat, asking no
INT: is set before you eat nothing inquiring

1 Corinthians 10:28 V-PMA-2P
GRK: ἐστιν μὴ ἐσθίετε δι' ἐκεῖνον
NAS: is meat sacrificed to idols, do not eat [it], for the sake
KJV: offered in sacrifice unto idols, eat not
INT: is not do eat on account of him

1 Corinthians 10:31 V-PIA-2P
GRK: Εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε
NAS: Whether, then, you eat or drink
KJV: Whether therefore ye eat, or drink,
INT: Whether therefore you eat or you drink

1 Corinthians 11:22 V-PNA
GRK: εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν
NAS: houses in which to eat and drink?
KJV: not houses to eat and to drink
INT: for eating and drinking

1 Corinthians 11:26 V-PSA-2P
GRK: γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον
NAS: For as often as you eat this bread
KJV: For as often as ye eat this bread,
INT: indeed if you might eat the bread

1 Corinthians 11:27 V-PSA-3S
GRK: ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον
NAS: Therefore whoever eats the bread or
KJV: whosoever shall eat this
INT: whoever anyhow should eat the bread

1 Corinthians 11:28 V-PMA-3S
GRK: τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ
NAS: and in so doing he is to eat of the bread
KJV: and so let him eat of [that] bread,
INT: the bread let him eat and of

1 Corinthians 11:29 V-PPA-NMS
GRK: ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων
NAS: For he who eats and drinks, eats
KJV: For he that eateth and drinketh
INT: he who indeed eats and drinks

1 Corinthians 11:29 V-PIA-3S
GRK: κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει
NAS: and drinks, eats and drinks
KJV: unworthily, eateth and
INT: judgment to himself eats and drinks

1 Corinthians 11:34 V-PMA-3S
GRK: ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω ἵνα μὴ
NAS: is hungry, let him eat at home,
KJV: hunger, let him eat at
INT: at home let him eat that not

2 Thessalonians 3:10 V-PMA-3S
GRK: ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω
NAS: then he is not to eat, either.
KJV: work, neither should he eat.
INT: to work neither let him eat

2 Thessalonians 3:12 V-PSA-3P
GRK: ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν
NAS: in quiet fashion and eat their own
KJV: they work, and eat their own
INT: of themselves bread they might eat

Hebrews 10:27 V-PNA
GRK: πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς
NAS: WHICH WILL CONSUME THE ADVERSARIES.
KJV: which shall devour the adversaries.
INT: of fire fury to devour about the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page