Ezra 5:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
638 [e]וְ֠אַף
wə-’ap̄
AndConj-w | Conj
3984 [e]מָאנַיָּ֣א
mā-nay-yā
articles theN-mpd
1768 [e]דִֽי־
ḏî-
ofPro-r
1005 [e]בֵית־
ḇêṯ-
houseN-msc
426 [e]אֱלָהָא֮
’ĕ-lā-hā
of God theN-msd
1768 [e]דִּ֣י
ofPro-r
1722 [e]דַהֲבָ֣ה
ḏa-hă-ḇāh
goldN-msd
3702 [e]וְכַסְפָּא֒
wə-ḵas-pā
and silverConj-w | N-msd
1768 [e]דִּ֣י
whichPro-r
5020 [e]נְבוּכַדְנֶצַּ֗ר
nə-ḇū-ḵaḏ-neṣ-ṣar,
NebuchadnezzarN-proper-ms
5312 [e]הַנְפֵּק֙
han-pêq
had takenV-Hifil-Perf-3ms
4481 [e]מִן־
min-
fromPrep
1965 [e]הֵֽיכְלָא֙
hê-ḵə-lā
temple theN-msd
1768 [e]דִּ֣י
that [was]Pro-r
3390 [e]בִֽירוּשְׁלֶ֔ם
ḇî-rū-šə-lem,
in JerusalemPrep-b | N-proper-ms
2987 [e]וְהֵיבֵ֣ל
wə-hê-ḇêl
and carriedConj-w | V-Hifil-ConjPerf-3ms
1994 [e]הִמּ֔וֹ
him-mōw,
theyPro-3mp
1965 [e]לְהֵיכְלָ֖א
lə-hê-ḵə-lā
into temple thePrep-l | N-msd
1768 [e]דִּ֣י
ofPro-r
895 [e]בָבֶ֑ל
ḇā-ḇel;
BabylonN-proper-fs
5312 [e]הַנְפֵּ֨ק
han-pêq
tookV-Hifil-Perf-3ms
1994 [e]הִמּ֜וֹ
him-mōw
thosePro-3mp
3567 [e]כּ֣וֹרֶשׁ
kō-w-reš
CyrusN-proper-ms
4430 [e]מַלְכָּ֗א
mal-kā,
King theN-msd
4481 [e]מִן־
min-
fromPrep
1965 [e]הֵֽיכְלָא֙
hê-ḵə-lā
temple theN-msd
1768 [e]דִּ֣י
ofPro-r
895 [e]בָבֶ֔ל
ḇā-ḇel,
BabylonN-proper-fs
3052 [e]וִיהִ֙יבוּ֙
wî-hî-ḇū
and they were givenConj-w | V-Nifal-ConjPerf-3mp
8340 [e]לְשֵׁשְׁבַּצַּ֣ר
lə-šê-šə-baṣ-ṣar
to one SheshbazzarPrep-l | N-proper-ms
8036 [e]שְׁמֵ֔הּ
šə-mêh,
namedN-msc | 3ms
1768 [e]דִּ֥י
whomPro-r
6347 [e]פֶחָ֖ה
p̄e-ḥāh
governorN-ms
7761 [e]שָׂמֵֽהּ׃
śā-mêh.
he had madeV-Qal-Perf-3ms | 3ms

Hebrew Texts
עזרא 5:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠אַף מָאנַיָּ֣א דִֽי־בֵית־אֱלָהָא֮ דִּ֣י דַהֲבָ֣ה וְכַסְפָּא֒ דִּ֣י נְבוּכַדְנֶצַּ֗ר הַנְפֵּק֙ מִן־הֵֽיכְלָא֙ דִּ֣י בִֽירוּשְׁלֶ֔ם וְהֵיבֵ֣ל הִמֹּ֔ו לְהֵיכְלָ֖א דִּ֣י בָבֶ֑ל הַנְפֵּ֨ק הִמֹּ֜ו כֹּ֣ורֶשׁ מַלְכָּ֗א מִן־הֵֽיכְלָא֙ דִּ֣י בָבֶ֔ל וִיהִ֙יבוּ֙ לְשֵׁשְׁבַּצַּ֣ר שְׁמֵ֔הּ דִּ֥י פֶחָ֖ה שָׂמֵֽהּ׃

עזרא 5:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואף מאניא די־בית־אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מן־היכלא די בירושלם והיבל המו להיכלא די בבל הנפק המו כורש מלכא מן־היכלא די בבל ויהיבו לששבצר שמה די פחה שמה׃

עזרא 5:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואף מאניא די־בית־אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מן־היכלא די בירושלם והיבל המו להיכלא די בבל הנפק המו כורש מלכא מן־היכלא די בבל ויהיבו לששבצר שמה די פחה שמה׃

עזרא 5:14 Hebrew Bible
ואף מאניא די בית אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מן היכלא די בירושלם והיבל המו להיכלא די בבל הנפק המו כורש מלכא מן היכלא די בבל ויהיבו לששבצר שמה די פחה שמה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'Also the gold and silver utensils of the house of God which Nebuchadnezzar had taken from the temple in Jerusalem, and brought them to the temple of Babylon, these King Cyrus took from the temple of Babylon and they were given to one whose name was Sheshbazzar, whom he had appointed governor.

King James Bible
And the vessels also of gold and silver of the house of God, which Nebuchadnezzar took out of the temple that was in Jerusalem, and brought them into the temple of Babylon, those did Cyrus the king take out of the temple of Babylon, and they were delivered unto one, whose name was Sheshbazzar, whom he had made governor;

Holman Christian Standard Bible
He also took from the temple in Babylon the gold and silver articles of God's house that Nebuchadnezzar had taken from the temple in Jerusalem and carried them to the temple in Babylon. He released them from the temple in Babylon to a man named Sheshbazzar, the governor by the appointment of King Cyrus.
Treasury of Scripture Knowledge

the vessels

Ezra 1:7-10 Also Cyrus the king brought forth the vessels of the house of the …

Ezra 6:5 And also let the golden and silver vessels of the house of God, which …

2 Chronicles 36:7,18 Nebuchadnezzar also carried of the vessels of the house of the LORD …

Jeremiah 52:19 And the basins, and the fire pans, and the bowls, and the caldrons, …

Daniel 5:2,3 Belshazzar, whiles he tasted the wine…

the king

Ezra 7:27 Blessed be the LORD God of our fathers, which has put such a thing …

Proverbs 21:1 The king's heart is in the hand of the LORD, as the rivers of water: …

Sheshbazzar

Ezra 5:16 Then came the same Sheshbazzar, and laid the foundation of the house …

Ezra 1:11 All the vessels of gold and of silver were five thousand and four hundred…

whom

Haggai 1:1,14 In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the …

Haggai 2:2,21 Speak now to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, …

governor. or, deputy

Acts 13:7,8,12 Which was with the deputy of the country, Sergius Paulus, a prudent …

Links
Ezra 5:14Ezra 5:14 NIVEzra 5:14 NLTEzra 5:14 ESVEzra 5:14 NASBEzra 5:14 KJVEzra 5:14 Bible AppsEzra 5:14 Biblia ParalelaEzra 5:14 Chinese BibleEzra 5:14 French BibleEzra 5:14 German BibleBible Hub
Ezra 5:13
Top of Page
Top of Page