Shemot 9
Exodus 9 Aleppo Codex
1א ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ודברת אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני 2ב כי אם מאן אתה לשלח ועודך מחזיק בם 3ג הנה יד יהוה הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמרים בגמלים בבקר ובצאן--דבר כבד מאד 4ד והפלה יהוה--בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל דבר 5ה וישם יהוה מועד לאמר  מחר יעשה יהוה הדבר הזה--בארץ 6ו ויעש יהוה את הדבר הזה ממחרת וימת כל מקנה מצרים וממקנה בני ישראל לא מת אחד 7ז וישלח פרעה--והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ויכבד לב פרעה ולא שלח את העם  {פ}

8ח ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן וזרקו משה השמימה לעיני פרעה 9ט והיה לאבק על כל ארץ מצרים והיה על האדם ועל הבהמה לשחין פרח אבעבעת--בכל ארץ מצרים 10י ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה ויזרק אתו משה השמימה ויהי שחין אבעבעת פרח באדם ובבהמה 11יא ולא יכלו החרטמים לעמד לפני משה--מפני השחין  כי היה השחין בחרטמם ובכל מצרים 12יב ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שמע אלהם  כאשר דבר יהוה אל משה  {ס}

13יג ויאמר יהוה אל משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני 14יד כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי אל לבך ובעבדיך ובעמך--בעבור תדע כי אין כמני בכל הארץ 15טו כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ 16טז ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ 17יז עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם

18יח הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר לא היה כמהו במצרים למן היום הוסדה ועד עתה 19יט ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה  כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה--וירד עלהם הברד ומתו 20כ הירא את דבר יהוה מעבדי פרעה--הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים 21כא ואשר לא שם לבו אל דבר יהוה--ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה  {פ}

22כב ויאמר יהוה אל משה נטה את ידך על השמים ויהי ברד בכל ארץ מצרים  על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה--בארץ מצרים 23כג ויט משה את מטהו על השמים ויהוה נתן קלת וברד ותהלך אש ארצה וימטר יהוה ברד על ארץ מצרים 24כד ויהי ברד--ואש מתלקחת בתוך הברד  כבד מאד--אשר לא היה כמהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי 25כה ויך הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה מאדם ועד בהמה ואת כל עשב השדה הכה הברד ואת כל עץ השדה שבר 26כו רק בארץ גשן אשר שם בני ישראל--לא היה ברד

27כז וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אלהם חטאתי הפעם  יהוה הצדיק ואני ועמי הרשעים 28כח העתירו אל יהוה ורב מהית קלת אלהים וברד ואשלחה אתכם ולא תספון לעמד 29כט ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרש את כפי אל יהוה הקלות יחדלון והברד לא יהיה עוד למען תדע כי ליהוה הארץ 30ל ואתה ועבדיך  ידעתי--כי טרם תיראון מפני יהוה אלהים 31לא והפשתה והשערה נכתה  כי השערה אביב והפשתה גבעל 32לב והחטה והכסמת לא נכו  כי אפילת הנה 33לג ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרש כפיו אל יהוה ויחדלו הקלות והברד ומטר לא נתך ארצה 34לד וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקלת--ויסף לחטא ויכבד לבו הוא ועבדיו 35לה ויחזק לב פרעה ולא שלח את בני ישראל  כאשר דבר יהוה ביד משה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Exodus 8
Top of Page
Top of Page