Лука 24
Bulgarian
1А в първия ден на седмицата, сутринта рано, [жените] дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили. 2И намериха камъка отвален от гроба. 3И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. 4И когато бяха в недоумение за това, ето застанаха пред тях двама мъже с ослепително облекло. 5И обзети от страх, те наведоха лицата си до земята; а [мъжете] им рекоха: Защо търсите живия между мъртвите? 6Няма Го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, 7като казваше, че Човешкият Син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде разпнат, и в третия ден да възкръсне. 8И спомниха си думите Му. 9И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единадесетте и на всичките други. 10А бяха Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария Якововата [майка] и другите жени с тях, [които] казаха тия неща на апостолите. 11А тия думи им се видяха като празни приказки, и не вярваха. 12А Петър стана и изтича на гроба, и, като надникна, видя саваните [сложени] отделно; и отиде у дома си, чудейки се за станалото.

13И, ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, шестдесет стадии далеч от Ерусалим. 14И те се разговаряха помежду си за всичко онова що бе станало. 15И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях; 16но очите им се удържаха да Го не познаят. 17И рече им: Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени. 18И един от тях, на име Клеопа, в отговор Му рече: Само Ти ли си пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото там тия дни? 19И рече им: Кое? А те му рекоха: Станалото с Исуса Назарянина, Който бе пророк, силен в дело и в слово пред Бога и пред всичките люде; 20и как нашите главни свещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпнаха. 21А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави Израиля. И освен всичко това, вече е трети ден откак стана това. 22При туй и някои жени измежду нас ни смаяха, които като отишли отзарана на гроба, 23и не намерили тялото Му, дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че Той бил жив. 24И някои от ония, които бяха с нас, отидоха на гроба, и намериха тъй както рекоха жените; а Него не видели. 25И Той им рече: О несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците! 26Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата Си? 27И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им [писаното] за Него във всичките писания.

28И приближиха селото, в което отиваха; Той се държеше, като че отива по-надалеч. 29Но те Го нудеха, казвайки: Остани с нас, защото е привечер, и денят вече е превалил. И Той влезе да остане с тях. 30И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. 31И очите им се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях. 32И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията? 33И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха събрани единадесетте и тия, които бяха с тях, 34които и казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. 35Те пък разправиха [станалото] по пътя, и как Го познаха, когато разчупваше хляба.

36И когато говореха за това, сам [Исус] застана посред тях и каза им: Мир вам! 37А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух. 38И Той им рече: Защо се смущавате? и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? 39Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз същият; попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че Аз имам. 40И като рече това, показа им ръцете и нозете Си. 41Но понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той рече: Имате ли тук нещо за ядене? 42И дадоха Му част от печена риба [[и меден сок]]. 43И взе та яде пред тях.

44И рече им: Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. 45Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. 46И рече им: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, 47и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим. 48Вие сте свидетели на това. 49И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [[Ерусалим]] докато се облечете със сила от горе.

50И ги заведе до [едно място] срещу Витания; и дигна ръцете Си да ги благослови 51И като ги благославяше, отдели се от тях, и се възнесе на небето. 52И те Му се поклониха, и върнаха се в Ерусалим с голяма радост; 53и бяха постоянно в храма [[хвалещи и]] благославящи Бога. [[Амин]].Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Luke 23
Top of Page
Top of Page