ἀπολελυμένον
Englishman's Concordance
ἀπολελυμένον (apolelymenon) — 1 Occurrence

Hebrews 13:23 V-RPM/P-AMS
GRK: ἡμῶν Τιμόθεον ἀπολελυμένον μεθ' οὗ
NAS: Timothy has been released, with whom,
KJV: Timothy is set at liberty; with
INT: of us Timothy has been released with whom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page