630. ἀπολύω (apoluó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 630. ἀπολύω (apoluó) — 68 Occurrences

Matthew 1:19 V-ANA
GRK: ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν
NAS: her, planned to send her away secretly.
KJV: to put her away privily.
INT: purposed secretly to send away her

Matthew 5:31 V-ASA-3S
GRK: Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα
NAS: WHOEVER SENDS HIS WIFE
KJV: Whosoever shall put away his
INT: whoever anyhow shall divorce the wife

Matthew 5:32 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα
NAS: to you that everyone who divorces his wife,
KJV: whosoever shall put away his
INT: everyone who shall divorce the wife

Matthew 5:32 V-RPM/P-AFS
GRK: ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται
NAS: marries a divorced woman
KJV: shall marry her that is divorced committeth adultery.
INT: whoever if her who is divorced shall marry commits adultery

Matthew 14:15 V-AMA-2S
GRK: ἤδη παρῆλθεν ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους
NAS: late; so send the crowds away,
KJV: the multitude away, that
INT: already is gone by dismiss the crowds

Matthew 14:22 V-ASA-3S
GRK: ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους
NAS: while He sent the crowds
KJV: he sent the multitudes away.
INT: until that he would have dismissed the crowds

Matthew 14:23 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους
NAS: After He had sent the crowds away,
KJV: the multitudes away, he went up
INT: And having dismissed the crowds

Matthew 15:23 V-AMA-2S
GRK: αὐτὸν λέγοντες Ἀπόλυσον αὐτήν ὅτι
NAS: Him, saying, Send her away, because
KJV: Send her away; for she crieth
INT: him saying Dismiss her for

Matthew 15:32 V-ANA
GRK: φάγωσιν καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις
NAS: and I do not want to send them away hungry,
KJV: send them away fasting, lest
INT: they might eat and to send away them hungry

Matthew 15:39 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους
NAS: And sending away the crowds, Jesus got
KJV: And he sent away the multitude,
INT: And having dismissed the crowds

Matthew 18:27 V-AIA-3S
GRK: δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν καὶ
NAS: felt compassion and released him and forgave
KJV: was moved with compassion, and loosed him,
INT: servant of that released him and

Matthew 19:3 V-ANA
GRK: ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα
NAS: Is it lawful [for a man] to divorce his wife
KJV: for a man to put away his
INT: Is it lawful a man to divorce the a wife

Matthew 19:7 V-ANA
GRK: ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν
NAS: OF DIVORCE AND SEND [her] AWAY?
KJV: to put her away?
INT: of divorce and to divorce her

Matthew 19:8 V-ANA
GRK: ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας
NAS: permitted you to divorce your wives;
KJV: suffered you to put away your wives:
INT: allowed you to divorce the wives

Matthew 19:9 V-ASA-3S
GRK: ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα
NAS: to you, whoever divorces his wife,
KJV: Whosoever shall put away his wife,
INT: whoever anyhow shall divorce which wife

Matthew 19:9 V-RPP-AFS
GRK: καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται
INT: and he who her [that is] put away marries commits adultery

Matthew 27:15 V-PNA
GRK: ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ
NAS: was accustomed to release for the people
KJV: was wont to release unto the people
INT: the governor to release one to the

Matthew 27:17 V-ASA-1S
GRK: Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν Ἰησοῦν
NAS: do you want me to release for you? Barabbas,
KJV: will ye that I release unto you?
INT: Whom will you [that] I release to you

Matthew 27:21 V-ASA-1S
GRK: τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν οἱ
NAS: do you want me to release for you? And they said,
KJV: will ye that I release unto you?
INT: the two I release to you

Matthew 27:26 V-AIA-3S
GRK: τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν
NAS: Then he released Barabbas
KJV: Then released he Barabbas unto them:
INT: Then he released to them

Mark 6:36 V-AMA-2S
GRK: ἀπόλυσον αὐτούς ἵνα
NAS: send them away so that they may go
KJV: Send them away, that they may go
INT: dismiss them that

Mark 6:45 V-PIA-3S
GRK: ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον
NAS: He Himself was sending the crowd
KJV: while he sent away the people.
INT: until he should dismiss the crowd

Mark 8:3 V-ASA-1S
GRK: καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις
NAS: If I send them away hungry
KJV: I send them away fasting to
INT: and if I shall send away them hungry

Mark 8:9 V-AIA-3S
GRK: τετρακισχίλιοι καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς
NAS: four thousand were [there]; and He sent them away.
KJV: he sent them away.
INT: four thousand and he sent away them

Mark 10:2 V-ANA
GRK: ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι πειράζοντες αὐτόν
NAS: for a man to divorce a wife.
KJV: for a man to put away [his] wife?
INT: for a husband a wife to divorce testing him

Mark 10:4 V-ANA
GRK: γράψαι καὶ ἀπολῦσαι
NAS: OF DIVORCE AND SEND [her] AWAY.
KJV: of divorcement, and to put [her] away.
INT: to write and to divorce [her]

Mark 10:11 V-ASA-3S
GRK: Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα
NAS: to them, Whoever divorces his wife
KJV: Whosoever shall put away his
INT: whoever anyhow should divorce the wife

Mark 10:12 V-APA-NFS
GRK: ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα
NAS: she herself divorces her husband
KJV: if a woman shall put away her husband,
INT: if a woman should divorce the husband

Mark 15:6 V-IIA-3S
GRK: δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα
NAS: at [the] feast he used to release for them [any] one
KJV: [that] feast he released unto them
INT: moreover [the] feast he released to them one

Mark 15:9 V-ASA-1S
GRK: λέγων Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν
NAS: Do you want me to release for you the King
KJV: Will ye that I release unto you
INT: saying Wish you I should release to you the

Mark 15:11 V-ASA-3S
GRK: τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς
NAS: up the crowd [to ask] him to release Barabbas
KJV: he should rather release Barabbas
INT: Barabbas he might release to them

Mark 15:15 V-AIA-3S
GRK: ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν
NAS: Pilate released Barabbas
KJV: the people, released Barabbas
INT: satisfactory to do released to them

Luke 2:29 V-PIA-2S
GRK: Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν
NAS: Lord, You are releasing Your bond-servant
KJV: thy servant depart in peace,
INT: Now you let depart the servant

Luke 6:37 V-PMA-2P
GRK: μὴ καταδικασθῆτε ἀπολύετε καὶ ἀπολυθήσεσθε
NAS: and you will not be condemned; pardon, and you will be pardoned.
KJV: be condemned: forgive, and
INT: not you be condemned Forgive and you will be forgiven

Luke 6:37 V-FIP-2P
GRK: ἀπολύετε καὶ ἀπολυθήσεσθε
NAS: pardon, and you will be pardoned.
KJV: forgive, and ye shall be forgiven:
INT: Forgive and you will be forgiven

Luke 8:38 V-AIA-3S
GRK: σὺν αὐτῷ ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν
NAS: Him that he might accompany Him; but He sent him away, saying,
KJV: sent him away, saying,
INT: with him he sent away however him

Luke 9:12 V-AMA-2S
GRK: εἶπαν αὐτῷ Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον
NAS: and said to Him, Send the crowd
KJV: the multitude away, that
INT: said to him Dismiss the crowd

Luke 13:12 V-RIM/P-2S
GRK: αὐτῇ Γύναι ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας
NAS: to her, Woman, you are freed from your sickness.
KJV: Woman, thou art loosed from thine
INT: to her Woman you have been freed from the sickness

Luke 14:4 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν
NAS: of him and healed him, and sent him away.
KJV: him, and let him go;
INT: him and let [him] go

Luke 16:18 V-PPA-NMS
GRK: Πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα
NAS: Everyone who divorces his wife
KJV: Whosoever putteth away his wife,
INT: Everyone who puts away the wife

Luke 16:18 V-RPM/P-AFS
GRK: καὶ ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς
NAS: and he who marries one who is divorced from a husband
KJV: marrieth her that is put away from
INT: and the [one who] her put away from a husband

Luke 23:16 V-FIA-1S
GRK: οὖν αὐτὸν ἀπολύσω
NAS: I will punish Him and release Him.
KJV: chastise him, and release [him].
INT: therefore him I will release [him]

Luke 23:17 V-PNA
GRK: δέ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ
KJV: he must release one
INT: now he had to release to them at

Luke 23:18 V-AMA-2S
GRK: Αἶρε τοῦτον ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν
NAS: with this man, and release for us Barabbas!
KJV: [man], and release unto us
INT: Away with this [man] release moreover to us

Luke 23:20 V-ANA
GRK: αὐτοῖς θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν
NAS: wanting to release Jesus,
KJV: willing to release Jesus,
INT: to them wishing to release Jesus

Luke 23:22 V-FIA-1S
GRK: οὖν αὐτὸν ἀπολύσω
NAS: I will punish Him and release Him.
KJV: chastise him, and let [him] go.
INT: therefore him I will release [him]

Luke 23:25 V-AIA-3S
GRK: ἀπέλυσεν δὲ τὸν
NAS: And he released the man they were asking
KJV: And he released unto them him that for
INT: he released moreover him who

John 18:39 V-ASA-1S
GRK: ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν
NAS: But you have a custom that I release someone
KJV: that I should release unto you
INT: that one I should release to you at

John 18:39 V-ASA-1S
GRK: βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν
NAS: then that I release for you the King
KJV: therefore that I release unto you
INT: wish you therefore I should release to you the

John 19:10 V-ANA
GRK: ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε καὶ
NAS: authority to release You, and I have
KJV: have power to release thee?
INT: authority I have to release you and

John 19:12 V-ANA
GRK: Πιλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν οἱ
NAS: made efforts to release Him, but the Jews
KJV: Pilate sought to release him: but
INT: Pilate sought to release him

John 19:12 V-ASA-2S
GRK: Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς οὐκ εἶ
NAS: If you release this Man,
KJV: thou let this man go, thou art not
INT: If this [man] you release not you are

Acts 3:13 V-PNA
GRK: κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν
NAS: when he had decided to release Him.
KJV: to let [him] go.
INT: having adjudged he to release [him]

Acts 4:21 V-AIA-3P
GRK: δὲ προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς μηδὲν
NAS: When they had threatened them further, they let them go (finding
KJV: they let them go, finding nothing
INT: and having further threatened they let go them nothing

Acts 4:23 V-APP-NMP
GRK: Ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον
NAS: When they had been released, they went
KJV: And being let go, they went to
INT: having been let go moreover they came

Acts 5:40 V-AIA-3P
GRK: Ἰησοῦ καὶ ἀπέλυσαν
NAS: of Jesus, and [then] released them.
KJV: let them go.
INT: of Jesus and released

Acts 13:3 V-AIA-3P
GRK: χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν
NAS: their hands on them, they sent them away.
KJV: on them, they sent [them] away.
INT: hands on them they let [them] go

Acts 15:30 V-APP-NMP
GRK: μὲν οὖν ἀπολυθέντες κατῆλθον εἰς
NAS: So when they were sent away, they went down
KJV: So when they were dismissed, they came
INT: indeed therefore having been sent off went to

Acts 15:33 V-AIP-3P
GRK: δὲ χρόνον ἀπελύθησαν μετ' εἰρήνης
NAS: time [there], they were sent away from the brethren
KJV: [there] a space, they were let go in
INT: moreover a time they were let go in peace

Acts 16:35 V-AMA-2S
GRK: ῥαβδούχους λέγοντες Ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους
NAS: saying, Release those
KJV: those men go.
INT: officers saying Let go the men

Acts 16:36 V-ASP-2P
GRK: στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε νῦν οὖν
NAS: have sent to release you. Therefore
KJV: have sent to let you go: now therefore
INT: captains that you might be let go Now therefore

Acts 17:9 V-AIA-3P
GRK: τῶν λοιπῶν ἀπέλυσαν αὐτούς
NAS: and the others, they released them.
KJV: they let them go.
INT: the rest they let go them

Acts 19:41 V-AIA-3S
GRK: ταῦτα εἰπὼν ἀπέλυσεν τὴν ἐκκλησίαν
NAS: this he dismissed the assembly.
KJV: spoken, he dismissed the assembly.
INT: these things having said he dismissed the assembly

Acts 23:22 V-AIA-3S
GRK: οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν νεανίσκον
NAS: So the commander let the young man go,
KJV: the young man depart, and charged
INT: therefore [the] chief captain dismissed the young man

Acts 26:32 V-RNM/P
GRK: Φήστῳ ἔφη Ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ
NAS: have been set free if
KJV: might have been set at liberty, if
INT: Festus said Have been let go might the

Acts 28:18 V-ANA
GRK: με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι διὰ τὸ
NAS: me, they were willing to release me because
KJV: would have let [me] go, because
INT: me wished to let [me] go because

Acts 28:25 V-IIM-3P
GRK: πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο εἰπόντος τοῦ
NAS: with one another, they [began] leaving after Paul
KJV: themselves, they departed, after that Paul
INT: with one another they departed having spoken

Hebrews 13:23 V-RPM/P-AMS
GRK: ἡμῶν Τιμόθεον ἀπολελυμένον μεθ' οὗ
NAS: Timothy has been released, with whom,
KJV: Timothy is set at liberty; with
INT: of us Timothy has been released with whom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page