Ἀπολελύσθαι
Englishman's Concordance
Ἀπολελύσθαι (Apolelysthai) — 1 Occurrence

Acts 26:32 V-RNM/P
GRK: Φήστῳ ἔφη Ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ
NAS: have been set free if
KJV: might have been set at liberty, if
INT: Festus said Have been let go might the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page