ἀπολελυμένην
Englishman's Concordance
ἀπολελυμένην (apolelymenēn) — 3 Occurrences

Matthew 5:32 V-RPM/P-AFS
GRK: ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται
NAS: marries a divorced woman
KJV: shall marry her that is divorced committeth adultery.
INT: whoever if her who is divorced shall marry commits adultery

Matthew 19:9 V-RPP-AFS
GRK: καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται
INT: and he who her [that is] put away marries commits adultery

Luke 16:18 V-RPM/P-AFS
GRK: καὶ ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς
NAS: and he who marries one who is divorced from a husband
KJV: marrieth her that is put away from
INT: and the [one who] her put away from a husband

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page