ἀπολύσω
Englishman's Concordance
ἀπολύσω (apolysō) — 8 Occurrences

Matthew 27:17 V-ASA-1S
GRK: Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν Ἰησοῦν
NAS: do you want me to release for you? Barabbas,
KJV: will ye that I release unto you?
INT: Whom will you [that] I release to you

Matthew 27:21 V-ASA-1S
GRK: τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν οἱ
NAS: do you want me to release for you? And they said,
KJV: will ye that I release unto you?
INT: the two I release to you

Mark 8:3 V-ASA-1S
GRK: καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις
NAS: If I send them away hungry
KJV: I send them away fasting to
INT: and if I shall send away them hungry

Mark 15:9 V-ASA-1S
GRK: λέγων Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν
NAS: Do you want me to release for you the King
KJV: Will ye that I release unto you
INT: saying Wish you I should release to you the

Luke 23:16 V-FIA-1S
GRK: οὖν αὐτὸν ἀπολύσω
NAS: I will punish Him and release Him.
KJV: chastise him, and release [him].
INT: therefore him I will release [him]

Luke 23:22 V-FIA-1S
GRK: οὖν αὐτὸν ἀπολύσω
NAS: I will punish Him and release Him.
KJV: chastise him, and let [him] go.
INT: therefore him I will release [him]

John 18:39 V-ASA-1S
GRK: ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν
NAS: But you have a custom that I release someone
KJV: that I should release unto you
INT: that one I should release to you at

John 18:39 V-ASA-1S
GRK: βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν
NAS: then that I release for you the King
KJV: therefore that I release unto you
INT: wish you therefore I should release to you the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page