ἀπολύετε
Englishman's Concordance
ἀπολύετε (apolyete) — 1 Occurrence

Luke 6:37 V-PMA-2P
GRK: μὴ καταδικασθῆτε ἀπολύετε καὶ ἀπολυθήσεσθε
NAS: and you will not be condemned; pardon, and you will be pardoned.
KJV: be condemned: forgive, and
INT: not you be condemned Forgive and you will be forgiven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page