ἀπολῦσαι
Englishman's Concordance
ἀπολῦσαι (apolysai) — 11 Occurrences

Matthew 1:19 V-ANA
GRK: ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν
NAS: her, planned to send her away secretly.
KJV: to put her away privily.
INT: purposed secretly to send away her

Matthew 15:32 V-ANA
GRK: φάγωσιν καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις
NAS: and I do not want to send them away hungry,
KJV: send them away fasting, lest
INT: they might eat and to send away them hungry

Matthew 19:3 V-ANA
GRK: ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα
NAS: Is it lawful [for a man] to divorce his wife
KJV: for a man to put away his
INT: Is it lawful a man to divorce the a wife

Matthew 19:7 V-ANA
GRK: ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν
NAS: OF DIVORCE AND SEND [her] AWAY?
KJV: to put her away?
INT: of divorce and to divorce her

Matthew 19:8 V-ANA
GRK: ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας
NAS: permitted you to divorce your wives;
KJV: suffered you to put away your wives:
INT: allowed you to divorce the wives

Mark 10:2 V-ANA
GRK: ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι πειράζοντες αὐτόν
NAS: for a man to divorce a wife.
KJV: for a man to put away [his] wife?
INT: for a husband a wife to divorce testing him

Mark 10:4 V-ANA
GRK: γράψαι καὶ ἀπολῦσαι
NAS: OF DIVORCE AND SEND [her] AWAY.
KJV: of divorcement, and to put [her] away.
INT: to write and to divorce [her]

Luke 23:20 V-ANA
GRK: αὐτοῖς θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν
NAS: wanting to release Jesus,
KJV: willing to release Jesus,
INT: to them wishing to release Jesus

John 19:10 V-ANA
GRK: ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε καὶ
NAS: authority to release You, and I have
KJV: have power to release thee?
INT: authority I have to release you and

John 19:12 V-ANA
GRK: Πιλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν οἱ
NAS: made efforts to release Him, but the Jews
KJV: Pilate sought to release him: but
INT: Pilate sought to release him

Acts 28:18 V-ANA
GRK: με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι διὰ τὸ
NAS: me, they were willing to release me because
KJV: would have let [me] go, because
INT: me wished to let [me] go because

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page