εἴπατε
Englishman's Concordance
εἴπατε (eipate) — 14 Occurrences

Matthew 10:27 V-AMA-2P
GRK: τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ
INT: the darkness speak in the

Matthew 21:5 V-AMA-2P
GRK: Εἴπατε τῇ θυγατρὶ
INT: Say to the daughter

Matthew 22:4 V-AMA-2P
GRK: δούλους λέγων Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις
INT: servants saying Say to those having been invited

Matthew 26:18 V-AMA-2P
GRK: δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῷ Ὁ
INT: certain man and say to him The

Matthew 28:7 V-AMA-2P
GRK: ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς
INT: quickly having gone say the disciples

Matthew 28:13 V-AMA-2P
GRK: λέγοντες Εἴπατε ὅτι Οἱ
INT: saying Say that the

Mark 11:3 V-AMA-2P
GRK: ποιεῖτε τοῦτο εἴπατε Ὁ κύριος
INT: do you this say The Lord

Mark 14:14 V-AMA-2P
GRK: ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ
NAS: he enters, say to the owner of the house,
KJV: The Master saith, Where is
INT: if he might enter say to the master of the house

Mark 16:7 V-AMA-2P
GRK: ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς
INT: But go say the disciples

Luke 10:10 V-AMA-2P
GRK: πλατείας αὐτῆς εἴπατε
INT: streets of it say

Luke 12:3 V-AIA-2P
GRK: τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ
INT: the darkness you said in the

Luke 13:32 V-AMA-2P
GRK: αὐτοῖς Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι
INT: to them Having gone say to the fox

Luke 20:3 V-AMA-2P
GRK: λόγον καὶ εἴπατέ μοι
INT: one thing and tell me

Colossians 4:17 V-AMA-2P
GRK: καὶ εἴπατε Ἀρχίππῳ Βλέπε
INT: And say to Archippus Take heed to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
λατρεύσουσίν — 2 Occ.
λάχανα — 1 Occ.
λαχάνων — 2 Occ.
λάχανον — 1 Occ.
Λεγιὼν — 2 Occ.
λεγιῶνα — 1 Occ.
λεγιῶνας — 1 Occ.
εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page