λέγοντος
Englishman's Concordance
λέγοντος (legontos) — 23 Occurrences

Matthew 1:22 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: what was spoken by the Lord
KJV: by the prophet, saying,
INT: the prophet saying

Matthew 2:15 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος Ἐξ Αἰγύπτου
NAS: what had been spoken by the Lord
KJV: by the prophet, saying, Out of Egypt
INT: the prophet saying Out of Egypt

Matthew 2:17 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: what had been spoken through
KJV: Jeremy the prophet, saying,
INT: the prophet saying

Matthew 3:3 V-PPA-GMS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος Φωνὴ βοῶντος
NAS: For this is the one referred to by Isaiah
KJV: Esaias, saying, The voice
INT: the prophet saying [The] voice of one crying

Matthew 4:14 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: what was spoken through
KJV: Esaias the prophet, saying,
INT: the prophet saying

Matthew 8:17 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος Αὐτὸς τὰς
NAS: what was spoken through
KJV: the prophet, saying, Himself
INT: the prophet saying Himself the

Matthew 12:17 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: what was spoken through
KJV: Esaias the prophet, saying,
INT: the prophet saying

Matthew 13:35 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος Ἀνοίξω ἐν
NAS: what was spoken through
KJV: by the prophet, saying, I will open my
INT: the prophet saying I will open in

Matthew 21:4 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος
NAS: what was spoken through
KJV: by the prophet, saying,
INT: the prophet saying

Matthew 22:31 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ θεοῦ λέγοντος
NAS: what was spoken to you by God:
KJV: by God, saying,
INT: God saying

Matthew 27:9 V-PPA-GNS
GRK: τοῦ προφήτου λέγοντος Καὶ ἔλαβον
NAS: Then that which was spoken through
KJV: the prophet, saying, And
INT: the prophet saying And they took

Mark 14:58 V-PPA-GMS
GRK: ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἐγὼ
NAS: We heard Him say, I will destroy this
KJV: heard him say, I
INT: heard him saying I

Luke 9:34 V-PPA-GMS
GRK: δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο νεφέλη
NAS: While he was saying this, a cloud
KJV: he thus spake, there came a cloud,
INT: moreover of him as he was saying came a cloud

Luke 13:17 V-PPA-GMS
GRK: Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο
NAS: As He said this, all
KJV: And when he had said these things, all
INT: And these things on saying of him were ashamed

Acts 6:14 V-PPA-GMS
GRK: γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἰησοῦς
NAS: for we have heard him say that this
KJV: we have heard him say, that this
INT: indeed him saying That Jesus

Hebrews 7:21 V-PPA-GMS
GRK: διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν
NAS: through the One who said to Him, THE LORD
KJV: an oath by him that said unto him,
INT: by him who says as to him

Revelation 6:1 V-PPA-GNS
GRK: τεσσάρων ζῴων λέγοντος ὡς φωνῇ
NAS: living creatures saying as with a voice
KJV: the four beasts saying, Come and
INT: four living creatures saying as a voice

Revelation 6:3 V-PPA-GNS
GRK: δευτέρου ζῴου λέγοντος Ἔρχου
NAS: living creature saying, Come.
KJV: the second beast say, Come and
INT: second living creature saying Come

Revelation 6:5 V-PPA-GNS
GRK: τρίτου ζῴου λέγοντος Ἔρχου καὶ
NAS: living creature saying, Come
KJV: the third beast say, Come and
INT: third living creature saying Come and

Revelation 6:7 V-PPA-GNS
GRK: τετάρτου ζῴου λέγοντος Ἔρχου
NAS: living creature saying, Come.
KJV: of the fourth beast say, Come and
INT: fourth living creature saying Come

Revelation 8:13 V-PPA-GMS
GRK: ἐν μεσουρανήματι λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ
NAS: in midheaven, saying with a loud
KJV: the midst of heaven, saying with a loud
INT: in mid-heaven saying with a voice loud

Revelation 16:5 V-PPA-GMS
GRK: τῶν ὑδάτων λέγοντος Δίκαιος εἶ
NAS: of the waters saying, Righteous
KJV: of the waters say, Thou art
INT: of the waters saying Righteous are you

Revelation 16:7 V-PPA-GMS
GRK: τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος Ναί κύριε
NAS: the altar saying, Yes,
KJV: out of the altar say, Even so, Lord
INT: the altar saying Yes Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
λεῖμμα — 1 Occ.
λείας — 1 Occ.
λείπῃ — 1 Occ.
λείπει — 1 Occ.
λείπεται — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page